Terug naar kennisbank

Rapport Ecorys "The value of lost load for electricity in the Netherlands"

Elektriciteit Prijzen en tarieven, LeveringRapport1 juni 2022Matthieu van den Beld

Een beschrijving van het onderzoek om de Nederlandse VoLL te bepalen volgens de methodiek zoals beschreven in ACER-besluit 23/2020. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de Nederlandse VoLL, uitgedrukt in €/MWh, volgens de ACER-methodologie.

Ecorys Lost Load

EU regulation 2019/943determinesthat Member States should have the freedom to determine their own level of security of supply. However, when a Member State wants to implement measures to enhance the security of supply, such as a capacity mechanism, it must first determine a Reliability Standard (RS)based on a transparent and verifiable process. The RS must be calculated using (at least) the Value of Lost Load (VoLL) and the Cost of New Entry (CoNE). Regulation 2019/943 defines the VoLL as “an estimation in/MWh of the maximum electricity price that customers are willing to pay to avoid an outage”. When setting the VoLL,all Member States must apply the same methodology.


To this end, the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) has decided on a uniform methodology for calculating the Value of Lost Load (VoLL). This methodology is set out in ACER-decision 23/2020:Decision on the Methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, and the reliability standard(hereafter: ACER methodology).

The VoLL provides a quantitative measure of the willingness of electricity users to pay for supply security and is, therefore, a useful input for determining the point where both security of supply and affordability are at a socially optimal level. This report contains a description of the research jointly performed by Ecorys and SEO to determine the Dutch VoLL following the ACER methodology.

In EU-verordening 2019/943 is bepaald dat lidstaten de vrijheid moeten hebben om hun eigen niveau van voorzieningszekerheid te bepalen. Wanneer een lidstaat echter maatregelen wil nemen om de voorzieningszekerheid te verbeteren, zoals een capaciteitsmechanisme, moet hij eerst een “Reliability Standard” (RS) vaststellen op basis van een transparant en verifieerbaar proces. De RS moet worden berekend aan de hand van (ten minste) de “Value ofLost Load” (VoLL) en de “Cost of New Entry” (CoNE). In Verordening 2019/943 wordt de VoLL gedefinieerd als een raming in €/MWh van de maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te betalen om een stroomonderbreking te voorkomen. Bij de vaststelling van de VoLL moeten alle lidstaten dezelfde methode toepassen. Daartoe heeft ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) een uniforme methodologie bepaald voor de berekening van de VoLL. Deze methodologie is vastgelegd in ACER-besluit 23/2020:“Decision on the Methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, and the reliability standard” (hierna: ACER-methodologie).


De VoLL is een kwantitatieve maatstaf voor de bereidheid van elektriciteitsafnemers om te betalen voor voorzieningszekerheid en is daarmee een nuttige input voor het bepalen van het punt waar zowel de voorzieningszekerheid als de betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening zich op een maatschappelijk optimaal niveau bevinden.
Dit rapport bevat een beschrijving van het onderzoek dat Ecorys en SEO gezamenlijk hebben uitgevoerd om de Nederlandse VoLL te bepalen volgens de methodiek zoals beschreven in ACER-besluit 23/2020.