Nederlands beleid

Nederlands klimaat- en waterbeleid: van Europees kader naar Nederlands beleid

De Nederlandse overheid wil Nederland minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Daarnaast moet er geleidelijk worden overgeschakeld op hernieuwbare grond- en hulpstoffen. Uitgangspunt is een betrouwbare energie- en watervoorziening zonder onnodig hoge kosten. Het beleid van de Nederlandse overheid raakt u als zakelijke energie- en watergebruiker. Maatregelen kunnen effect hebben op uw bedrijfsvoering, op de ruimte die u heeft om met energie te ondernemen én op de kosten van het gebruik van energie en water.

Rol VEMW
VEMW wil een betrouwbare, betaalbare en duurzame energie- en watervoorziening. Het beleidskader voor die voorziening wordt vanwege de landsgrensoverschrijdende gevolgen van de productie en het gebruik van energie en water in Brussel bepaald. Dit kader moet vertaald worden in nationale wet- en regelgeving. VEMW is betrokken bij zowel de formulering van Europese beleidskaders als bij de vertaling daarvan in nationale wetten en regels. 

Energie
Nederland geeft invulling aan de Europese doelstellingen op het gebied van emissiereductie (20% in 2020), gebruik van hernieuwbare energiebronnen (16% in 2023) en energiebesparing (0,8-1,5% per jaar). Emissierechten worden toegekend via het Nationaal Allocatieplan voor ETS-bedrijven; non-ETS bedrijven worden via de energiebelasting aangeslagen. Energiebesparing wordt met name ingevuld door grootschalige toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK) en het convenantensysteem: ETS-bedrijven nemen deel aan het MEE-convenant, andere bedrijven aan de Meerjarenafspraken (MJA-3). Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. De overheid pakt bedrijven die niet deelnemen of zich niet aan de gemaakte afspraken houden aan via strenge vergunningsvoorwaarden en fiscale instrumenten. 

Energie Akkoord voor Duurzame Groei
Op 6 september 2013 hebben ruim 40 partijen waaronder de overheid, werkgevers, de vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties waaronder VEMW zich verbonden aan het SER Energieakkoord voor Duurzame Groei. Kern van het akkoord wordt gevormd door breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid (emissiehandelssysteem ETS). Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid (minstens 15.000 banen) en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten c.q. versterking van de concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven.

Een van de belangrijkste pijlers om de problemen doeltreffend en doelmatig te lijf te gaan is het omvormen van het CO2-emissiehandelssysteem ETS tot een dynamisch allocatiemodel dat tijdig meebeweegt met de internationale economische ontwikkelingen.

Water
Een duurzame zoetwatervoorziening is voor zakelijke watergebruikers van essentieel belang. Klimaatverandering leidt tot een verminderde beschikbaarheid van zoetwater. De droogteperiodes in 2003 en 2006 en het voorjaar van 2011 hebben laten zien dat dit geen theorie is maar reële praktijk. Om die reden werkt de Rijksoverheid in het kader van het Nationale Deltaprogramma samen met watergebruikers aan de herziening van het Nederlandse zoetwaterbeleid. Dit moet in het najaar van 2014 uitmonden in een zogenaamde deltabeslissing over de nieuwe voorkeursstrategie voor zoetwater. VEMW is nauw betrokken bij de voorbereiding van de deltabeslissingen. Leidend bij deze beslissingen zijn de volgende 5 generieke doelen:

•           beschermen van maatschappelijk gezien cruciale functies;
•           bevorderen van de concurrentiepositie van Nederland;
•           streven naar een gezond en evenwichtig watersysteem;
•           zo effectief en zuinig mogelijk gebruiken van het beschikbare water;
•           stimuleren van waterkennis, -kunde en –innovatie.

Voor de veiligstelling van de toekomstige zoetwatervoorziening zijn overheden en watergebruikers samen verantwoordelijk. Veel zakelijke watergebruikers geven al volop invulling aan de verduurzaming van het watergebruik. Daarbij speelt hergebruik van (afval)water en terugwinning van componenten (zoals nutriënten) in (afval)water een steeds prominentere rol.