Nederlands beleid

De klimaat- en energie-agenda van Nederland

Klimaatbeleid komt, vanwege landsgrensoverschrijdende gevolgen, in grote mate in Europees verband tot stand. Europees beleid wordt vervolgens vertaald in nationale wet- en regelgeving. Het Nederlandse kabinet heeft een ambitieuze klimaat- en energie-agenda geformuleerd.

Waar gaat het over?

Vele beleidsmaatregelen op het gebied van energie en klimaat komen samen in het Nederlandse Klimaatakkoord, dat in juni 2019 werd gesloten. Hiermee geeft het kabinet invulling aan een aantal doelstellingen uit het Regeerakkoord van 2017 op het gebied van klimaat. Het kabinet heeft een ambitieus Nederlands klimaatbeleid voor ogen om de de CO2-uitstoot in alle sectoren fors te verlagen. Nederland streeft een ambitieuze emissiereductie na en wil daarin samenwerken met gelijkgezinde landen in Europa. Daarnaast heeft Nederland haar ambities verankerd in de door de Tweede Kamer geïnitieerde Klimaatwet. Deze wet stelt de regering verplicht een klimaatplan op te stellen. Het klimaatplan moet de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatbeleid bevatten en een aantal belangrijke overwegingen, zoals wetenschappelijke inzichten en economische gevolgen van het beleid. De ‘voorloper’ van het Klimaatakkoord was het SER Energieakkoord (2013).

Wat betekent dit dossier voor u?

Als zakelijke energiegebruiker krijgt u direct te maken met de implementatie van Nederlandse doelstellingen en maatregelen. De Nederlandse regering streefde naar een breed gedragen akkoord met sectorafspraken over concrete maatregelen en een tijdspad. Energieverbruikers kunnen zelf of als lid van een branche- of belangenvereniging, betrokken zijn als ondertekenaar van het Nederlandse Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft voor 2030 een centrale reductiedoelstelling van 49% minder CO2 ten opzichte van 1990 vastgelegd, welke hoger ligt dan de huidige Europese doelstelling van 40%. De maatregelen uit het Klimaatakkoord zijn verspreid over vijf sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en landbouw. Elke sector moet een bijdrage in megatonnen CO2-reductie tot 2030 leveren om de Parijsdoelstellingen in 2050 te kunnen halen.

Wat is de status van dit onderwerp?

Na de publicatie van het Klimaatakkoord is de onderhandelingsfase afgesloten en is de implementatie van de afspraken gestart. Iedere doelstelling is of wordt omgezet in wet- of regelgeving. VEMW is hierbij actief betrokken als deelnemer aan de sectortafels Industrie en Elektriciteit (die gaan over de maatregelen in de beide sectoren) en via cross-sectorale overleggen over infrastructuurplanning tot 2030 en voor 2030-2050, waterstof en power-to-heat.