Deltaprogramma

Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het Deltaprogramma moet ons land beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van het land. Diverse overheidsorganisaties werken samen met maatschappelijke organisaties aan plannen die tot stand komen onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris. Het tiende Deltaprogramma (DP2020) is op Prinsjesdag 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met de begroting van het Deltafonds.

Voor u als zakelijk watergebruiker is bescherming tegen hoogwater en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater van het grootste belang. Om die reden is VEMW nauw betrokken bij de totstandkoming van de Deltaplannen.

Hoogwaterbescherming

Met het Deltaprogramma is voor een risicobenadering in het waterveiligheidsbeleid gekozen: het beschermingsniveau hangt samen met zowel de kans op een overstroming als de gevolgen daarvan. De waterveiligheid van burgers en bedrijven is met deze benadering doelmatiger en effectiever aan te pakken. Deze doelen zijn vertaald naar nieuwe normen voor de dijken, duinen en dammen die ons land beschermen tegen overstromingen vanuit de zee, de grote rivieren en de grote meren.

Zoetwatervoorziening

Door klimaatverandering en economische groei staat de beschikbaarheid van zoetwater onder druk. Binnen het Deltaprogramma is een stevige basis gelegd om de zoetwateropgave gezamenlijk op te pakken en om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst in drogere perioden over voldoende zoetwater beschikt. Voor zakelijke watergebruikers is de beschikbaarheid van zoetwater essentieel. Een economie zonder voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit is in Nederland ondenkbaar.

Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.