Gasbalancering

Instrumenten voor balanshandhaving

Marktmodel
Sinds 1 april 2011 geldt een nieuw balanceringsregime als belangrijkste onderdeel van een nieuw marktmodel voor de grootverbruikers in de gasmarkt. Met een wijziging van de codes gelden er voorwaarden die de verhandelbaarheid van gas moeten verbeteren. Gasverbruikers en andere netgebruikers (gasproducenten en shippers) hebben sindsdien medeverantwoordelijkheid voor het handhaven van de balans van het net, en daarmee voor een veilig en doelmatig gastransport. Dat geldt voor alle grootverbruikers, dus zowel de Direct Aangeslotenen (DA) als de aangeslotenen op een regionaal net (OV-exit). Het balanceringsregime geldt voor zowel H- als G-gas aangeslotenen en maakt geen onderscheid tussen beide categorieën.

Vóór 1 april 2011 hebben gasafnemers nauwelijks directe toegang tot de gasmarkt. Afnemers nemen het gas tot dan veelal niet af op een handelsplaats, maar fysiek via hun eigen gasontvangststation (GOS). Voor een gas eindverbruiker is het sinds april 2011 niet langer interessant wáár het gas fysiek vandaan komt: hij neemt het af op de handelsplaats TTF, een virtueel punt. De afnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid over het afnameprogramma, waarbij de entry het TTF is (virtueel) en de exit zijn eigen gasontvangststation (GOS). Tegenover dat afnameprogramma staat een invoedingsprogramma van een producent/importeur/shipper. Dat kent een fysieke invoeding en een virtuele exit op het TTF. Zowel voor de invoeding als de afname dient de programmaverantwoordelijke een programma in voor de volgende gasdag. Gas dat de afnemer niet zelf meer nodig heeft kan hij op de handelsplaats doorverkopen. Dit was in het oude systeem vanachter het GOS niet mogelijk.

Het model geeft marktpartijen meer mogelijkheden om hun balans programma in evenwicht te houden en een dreigende onbalans (afwijking realisatie van programma) te voorkomen. Zo hebben marktpartijen de mogelijkheid om zelf een bijdrage te leveren aan het in evenwicht houden van het gasnet.

Rol VEMW
VEMW pleit voor een marktconform balanceringsregime omdat dat leidt tot doelmatiger kosten. Hierbij betaalt een netgebruiker alleen daadwerkelijk gemaakte kosten. Onder het oude balanceringsregime betaalt iedere netgebruiker voor iedere afwijking van de nominatie, met een boete erover heen. Met het nieuwe systeem dalen de balanceringskosten voor grootverbruikers met 50-80 procent afhankelijk van het profiel van de gasafname en de voorspelbaarheid van de realisatie. Hoewel u waarschijnlijk, net zoals de meeste grootverbruikers, de programmaverantwoordelijkheid niet zelf uitvoert maar overlaat aan een erkend programmaverantwoordelijke (shipper/leverancier), kunt u toch profiteren van de voordelen. Er is namelijk meer transparantie. De ontstane voordelen kunt u materialiseren tijdens contractonderhandelingen met uw erkend-PV’er / leverancier. Hiervoor is het nodig dat u uw eigen afnameprofiel en de voorspelbaarheid van de realisatie goed kent.

Leden lezen hieronder meer over de wijze waarop het marktgebaseerde balanceringsregime werkt.

Login