Landelijk en regionaal gastransport

Functie van de landelijke en regionale netwerken

Het gasnetwerk is de ruggengraat van de gasvoorziening. Het gasnet heeft verschillende functies:

  • transport;
  • distributie;
  • balanshandhaving / flexibiliteit;
  • kwaliteitsconversie.

Als gasverbruiker heeft u toegang tot de gasmarkt nodig. Uw aansluiting op het net biedt die toegang. Netbeheerders hebben daarbij een essentiële rol. De functies die zij vervullen zijn als wettelijke taken vastgelegd in de wet- en regelgeving.

Rol VEMW
VEMW is betrokken bij de totstandkoming van wet- en regelgeving van de gasnetten. VEMW zet zich daarnaast in voor behoud van de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het net.

VEMW maakt zich er hard voor dat u voldoende capaciteit krijgt op elke gewenste plaats en tijd met gas van een voldoende druk, kwaliteit  en verdere (technische) voorwaarden, maar ook tegen tarieven die op efficiënte kosten zijn gebaseerd. Oók wanneer u aangeslotene bent  op een gesloten distributiesysteem / particulier net. Als representatieve organisatie overleggen we met netbeheerders en andere netgebruikers over codewijzigingsvoorstellen, beleidsregels, methodebesluiten en wetgeving om dit geregeld te krijgen.

Sinds 2012 hebben netbeheerders de wettelijke verplichting een geconsolideerd  jaarverslag te publiceren met betrekking tot de wettelijke taken. Deze verplichting is een belangrijk resultaat van de inspanningen van VEMW. Een jaarverslag vergroot de transparantie en geeft daarmee de juiste doelmatigheidsprikkels.  VEMW gebruikt deze verslagen om te bekijken of de financiële uitkomsten in overeenstemming lijken met de regulering en of een netbeheerder mogelijk overwinsten maakt. Daarvan is sprake wanneer de tarieven die de netbeheerder in rekening brengt voor hem resulteren in een omzet die substantieel hoger is dan de toegestane, gereguleerde omzet op grond van efficiënte kosten vermeerderd met een redelijk rendement op de gedane investeringen.

Transport en distributie functie
Nederland heeft een landelijk gastransportnet  om gas afkomstig uit eigen bronnen (Groningenveld, kleine velden en import te transporteren. Op een druk van 65-80 bar transporteert GTS het gas naar binnenlandse verbruikers (ca. 45 mrd m3/jaar) en naar het buitenland (export, met name naar Duitsland, België en Italië). De transportnetten hebben een maximum capaciteit, die bepaald wordt door het piekverbruik op de koudste winterdag.

De meeste binnenlandse verbruikers, waaronder alle huishoudens, hebben een aansluiting op een regionaal gastransportnet  (distributie ). Dat is een fijnmazig netwerk op een lagere druk. Hoewel de transportnetten geen distributiefunctie (aflevering bij de eindgebruiker) hebben, hebben zo’n 350 gas grootverbruikers (energie-intensieve industrie en elektriciteitsproducenten) uit doelmatigheidsoogpunt een directe aansluiting op de landelijke netten. Tachtig daarvan zijn aangesloten op hoogcalorisch gas, waarvan 55 in de Rijnmond. Alle andere gasgebruikers zijn aangeslotenen op een regionaal distributienet.

De prognose is dat het Groningenveld vanaf 2032 leeg is. Vanaf 2020 neemt de binnenlandse gasproductie al af. Door eenwording van de Europese gasmarkt integreert het landelijke gastransportnet steeds meer met de transportnetten van onze buurlanden. Jaarlijks bedraagt het gastransportvolume circa 110 mrd m3. Via interconnectoren (grenspunten) stroomt het gas van en naar het VK, Duitsland en Rusland. Sinds 2006 heeft Gasunie de BBL-interconnector tussen Nederland en Engeland. Sinds 2008 is Gasunie in het kader van het Gasrotonde-beleid eigenaar van een Duits gastransportnet (BEB). Gasunie heeft bovendien sinds 2008 een aandeel in de Nordstream-pijp van Rusland naar Duitsland.

De distributie van het gas naar eindgebruikers gebeurt via regionale distributienetten. Via een systeemverbinding – ook wel ‘OV-exit’ – voedt het landelijke net de regionale distributienetten. De distributienetten zijn in beheer bij zo’n 10 regionale netbeheerders (RNBs). Deze beschikken over leidingen op verschillende drukniveaus (LD <0,2 bar; HD 0,2-16 bar; EHD >16bar). De distributie- en transportleidingen bieden de eindverbruikers via hun aansluiting toegang tot de gasmarkt.

Leden lezen hieronder meer over de inhoud van de overige functies van de netten, zoals balanshandhaving en flexibiliteit en kwaliteitsconversie. Login