Directe leiding

Directe leiding als alternatief?

Het kan zijn dat u als zakelijke gasgebruiker zelf (groen) gas produceert en een gedeelte daarvan doorlevert aan één of meer verbruikers van gas die zijn aangesloten op uw eigen gasverbindingen. Er kan dan sprake zijn van een net, maar ook van een Directe Leiding (DL). Via een directe leiding kan een producent rechtstreeks gas leveren aan afnemers zonder tussenkomst van het openbare net. Dit kan voor u als zakelijke gebruiker grote voordelen opleveren. De praktijk leert dat er veel meer Directe Lijnen zijn voor elektriciteit (productie is dan veelal WKK) dan Directe Leidingen voor gas, maar ze zijn er wel.

Rol VEMW
VEMW kan met u nagaan of er in uw geval sprake is van een directe leiding. VEMW kan u assisteren bij het doen van een ‘melding directe leiding’ bij de ACM. Daarnaast is VEMW betrokken bij de discussies met verschillende stakeholders over de definitie en betekenis van de directe leiding.

Definitie
Over de definitie van directe leiding is veel discussie. De definitie van directe leiding luidt als volgt:

“Één of meer gasleidingen die geen gastransportnet zijn en die een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbinden met één of meer verbruikers van gas, niet zijnde in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de gasbehoefte van deze verbruikers”.

Kenmerkend voor een Directe Leiding is dat zij bestaat uit een samenstel van één of meer productie-installaties en gasverbruikende installaties die onderling met één of meer verbindingen en hulpmiddelen bestemd voor transport van gas  zonder tussenkomst van het openbare net met elkaar zijn verbonden.

Producent en leverancier
Zoals uit de definitie blijkt moet er sprake zijn van een producent en een leverancier. Een producent is niets anders dan een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het produceren van (groen) gas. Dat kan een aparte bedrijfsentiteit zijn die binnen uw bedrijf uw productie-installatie (bijvoorbeeld een vergister) exploiteert. Er kan ook sprake zijn van een joint venture met een gasproducent of u bent rechtstreeks aangesloten op de productie-installatie van een gasproducent.

Onder een leverancier wordt verstaan: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van gas. Ook hier kunt u denken aan de (interne) organisatie die de levering van gas tussen de productie-installatie en de verschillende gasverbruikers mogelijk maakt.

Tussencategorie
Een Directe Leiding ben je van rechtswege. Een DL is een aparte tussencategorie, het is geen (particulier) net maar het is ook geen installatie. Voor de Directe Leiding gelden minder zware eisen en verplichtingen dan voor een openbaar of particulier net.

VEMW heeft een handig schema ontwikkeld om na te gaan of er sprake is van een net, installatie, GDS of Directe Leiding.

Melding
Wanneer er sprake is van een directe leiding moet de producent dit melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM beoordeelt de melding niet inhoudelijk. ACM toetst of alle relevante informatie is overlegd. Als de melding compleet is, dan zet de ACM uw melding in het “Register van Directe Leidingen”. Dit register kunt u hier vinden.

Voordelen
Een Directe Leiding is een alternatief voor het aanvragen van een ontheffing voor een GDS. Een directe leiding is niet gereguleerd en leidt daarom tot fors lagere (administratieve) lasten. Zo kan in technisch en economisch opzicht optimaal gebruik worden gemaakt van directe levering tussen producent en gasverbruiker.