Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Kamerbrief EZK Routekaart Groen Gas

  De brief schetst de noodzaak en potentie tot het vergroten van de productie van groen gas en bevat de Routekaart Groen Gas.
  30 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezichtRapport
 2. RVO Energielijst Energie InvesteringsAftrek (EIA)

  Rapport in opdracht van het ministerie van EZK.
  1 maart 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 3. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  Nr. 69604 Regeling van de minister van EZK nr. WJZ/ 19226119,
  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 4. Kamerbrief EZK inzake de Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE (incl.2019, en 2020)

  Hiermee wordt de Kamer geïnformeerd over de behaalde resultaten in 2018 van de convenanten Meerjarenafspaak Energie-efficiëntie ETS -ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-Efficientie 3 (MJA3).
  26 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 5. Advies aan ministerie van Landbouw: Stikstof: Niet alles kan

  Eerste Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Cie. Remkes)
  25 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 6. Kamerbrief EZK inzake Eerste resultaten informatieplicht energiebesparing

  In de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV2017) is geconstateerd dat de al lang bestaande energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer onvoldoende is nageleefd om de energiebesparingsdoelen te realiseren (Kamerstuk 30196, nr.559).
  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 7. Brieven GTS aan EZK inzake stikstofinzet

  Aanvullende analyse: inzet stikstof boven het planmatige niveau en industrie-ombouw
  20 augustus 2019
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 8. Jaarrapportage 2018 Platform BioEnergie.pdf

  Gebruik van Houtige Biomassa voor Energieopwekking Jaarrapportage 2018.
  4 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 9. Kamerbrief EZK inzake Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

  De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de minister op maandag 1juli 2019 (kenmerk: 2019Z13808/2019D28544)verzocht om een budgettair overzicht van het Klimaatakkoord en een wetgevingsagenda. 
  3 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 10. Kamerbrief EZK gevolgen gebrek aan netcapaciteit

  30196 Duurzame ontwikkeling en beleid
  28 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 11. Kamerbrief Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

  Het Nederlandse, Europese en mondiale klimaatbeleid betekent eenf undamentele verandering voor de industrie. Richting 2050 moet industriële productie klimaatneutraal worden.Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de wereld in 2050 nog steeds behoefte heeft aan  industriële basisproducten.
  15 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 12. PBL Conceptadvies SDE++ 2020 - Warmte

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van ECN part ofTNO en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++).
  6 mei 2019
  Klimaat Warmte Beleid en toezicht, SubsidieRapport
 13. Rapport CE Delft Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

  Aanvullende maatregelen leiden niet tot de in de "Urgenda" uitspraak vereiste 25% reductie van CO2-emissies.
  1 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 14. Memo inzake Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

  In de milieuwetgeving zijn verschillende verplichtingen opgenomen voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen. In de praktijk is niet altijd duidelijk wie als eerste verantwoordelijk is voor het naleven van deze verplichtingen. Zowel bij bedrijven en instellingen als bij het bevoegd gezag...
  23 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 15. Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

  2021-2030 Ministerie van EZK
  1 april 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 16. Rapport Vivet Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

  Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren
  25 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 17. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren economische kansen energietransitie en 3) integreren energie in het...
  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport
 18. SER Energieakkoord voor duurzame groei

  In september 2013 presenteerde de SER het Energieakkoord voor duurzame groei.
  1 september 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 19. Groenboek Europese Commissie

  Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030
  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport