Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW Whitepaper Carbon Capture and Storage (CCS)

  Voor veel sectoren is Carbon Capture and Storage (CCS), de opslag van CO2 onder de grond, de enige methode om snel CO2 emissies te besparen.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingPositionpaper VEMW
 2. VEMW Whitepaper EU ETS

  Het EU ETS is het Europese emissiehandelssysteem dat een prikkel moet geven tot het verminderen van broeikasgas emissies in de Europese Unie.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 3. VEMW Whitepaper Europees klimaatbeleid

  Energie- en klimaatbeleid wordt in belangrijke mate in Brussel bepaald. Dit is het gevolg van landsgrensoverschrijdende effecten van energieproductie en gebruik.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 4. Kamerbrief 2021-10-12 Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

  De beleidstafel evalueerten bezietwat de gebeurtenissen betekenenvoor het beleid.In de zomerperiodeis gewerkt aan de vormgeving en invulling van  de beleidstafel met alle betrokken partijen inclusiefeen gezamenlijk beeld van de vraagstukken die de beleidstafel moetgaan oppakken.Op 6 oktober ...
  12 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 5. Brieven minister van EZK inzake de SDE++ 2021

  Openstellingsronde van de SDE++ in 2021. Voorlopige resultaten SDE++ 2020 en voortgang SDE++ 2021 Brief inzake SDE+ naar SDE++
  8 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 6. Brief ministers van EZK en LNV

  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid no. 755 23 april 2021
  23 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 7. Advies Stuurgroep Extra Opgave

  Complementair Ontwikkelen: In balans naar groeiende elektrificatie van de industrie en extra aanbod van hernieuwbare elektriciteit.
  21 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 8. Rapport PWC "De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerders"

  Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de financierbaarheid van de energietransitie voor de netbeheerders.
  15 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 9. Rapport ministerie van Financiën: IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling

  Het realiseren van de klimaatdoelstellingen is alleen mogelijk met forse én tijdige investeringen in het energiesysteem. Voor dit IBO hebben Kalavasta en Berenschot ingeschat dat tussen nu en 2050, jaarlijks iets meer dan € 10 miljard aan meerinvesteringen nodig zal zijn voor de energ...
  30 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarievenRapport
 10. PBL: Eindbedragen basisbedragen SDE++ 2021

  Advies inzake de benodigde subsidiehoogte zoals bepaald door basisbedragen en correctiebedragen. Aanbiedingsbrief minister van EZK aan de Tweeede Kamer.
  12 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 11. Rapport Bestemming Parijs

  Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030 2050 Eindrapportage studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal
  1 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 12. EZK Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Uitvoering Urgenda-vonnis

  Kamerbrief EZK aan de Tweede Kamer
  9 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief
 13. ACM Leidraad Warmtelevering

  Verplichtingen voor de warmteleverancier.
  2 november 2020
  Klimaat Warmte Beleid en toezichtHandleiding
 14. Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  Een succesvolle klimaat-enenergietransitie van de energie-intensieve basisindustrie is cruciaal, niet alleen voor het behalen van onze nationale CO2-doelstelling, maar ook voor onze huidige en toekomstige welvaart.
  16 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 15. EC Commission Staff Working document: Assessment of the final national energy and climate plan of the Netherlands

  The final integrated national energy and climate plan (NECP)1sets a 2030 target for non-ETS greenhouse gas (GHG) emission reductions of 36% compared to 2005, as set in the Effort Sharing Regulation (ESR).
  14 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 16. Rapport Waterstof in het Klimaatakkoord

  Achtergrondnotitie ten behoeve van de sectortafels Elektriciteit en Industrie
  24 september 2020
  Klimaat Waterstof Beleid en toezichtRapport
 17. Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie.

  In juni 2019 heeft het PBL een analyse uitgevoerd van de effecten van een kabinetsvoorstel voor een CO2-heffing voor de industrie (Koelemeijer et al. 2019; verder aangeduid als tarief-studie 2019). In deze notitie bekijken we, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kwalit...
  15 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 18. Kamerbrief EZK inzake het Nationaal Groeifonds

  Informatie aan de Kamer over de vormgeving van het op te richten investeringsfonds.
  7 september 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 19. Kamerbrief EZK inzake Vervolg op toezeggingen gebrek aan transportcapaciteit

  In een eerdere brief van 28 juni 2019 over netcapaciteit (Kamerstuk 30196,nr. 669), heeft de minister aangegeven welke maatregelen zijn ingezet om de problematiek rondom netcapaciteit te verlichten.
  20 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 20. Rapport Berenschot Kalavasta "Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

  Klimaatneutrale energiescenario’s 2050. Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. De scenariostudie is uitgevoerd door Berenschot/Kalavasta.
  19 april 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief