Wet- en regelgeving

Nederlands recht op Europese leest

De structuur en de spelregels van de gasmarkt liggen vast in Europese regels (Richtlijn, Verordeningen en Richtsnoeren) en de Nederlandse Gaswet (2000). Hoe netbeheerders en afnemers met elkaar omgaan ligt voor een belangrijk deel vast in nadere uitwerkingen van de Gaswet, met name in de zogenaamde codes.

Als afnemer wilt u toegang tot de gasmarkt. Die toegang geschiedt door aansluiting op het netwerk, waarvoor redelijke voorwaarden noodzakelijk zijn. Concreet:
  • geen discriminatie;
  • geen kruissubsidiëring,
  • geen monopoliewinst voor netbeheer,
  • eerlijke tarieven voor toegang, en
  • marktprijzen die aanbod en vraag reflecteren.
Rol VEMW
VEMW is als representatieve organisatie, als uw belangenbehartiger, betrokken bij de totstandkoming van zowel Europese als Nederlandse wet- en –regelgeving. Dat gebeurt op verschillende niveau’s:
Europese wetgeving
Energie is steeds meer een Europees beleidsonderwerp. Doel is te komen tot een goed functionerende Europese interne markt met geharmoniseerde toegangsregels. Om uitvoering te geven aan het Europese energiebeleid vaardigt de Europese Unie verschillende richtlijnen en verordeningen uit. Twee pogingen tot effectieve reguleringspakketten zijn in 2011 aangevuld met een zogenaamd Derde Energiepakket.

Europese codes
Het belangrijkste instrument van het Derde Pakket om de regulering van de interne energiemarkt te implementeren is het pakket van “Europese netwerkcodes". Deze Europese netwerkcodes bevatten gedetailleerde regels die toegepast moeten worden in de nationale regulering om de nationale gasmarkten te harmoniseren tot een Europese interne gasmarkt. 

Nationale wetgeving 
De Gaswet stelt regels vast voor het netbeheer en de organisatie van de gasmarkt. De Gaswet legt de basis voor de vrije markt voor gas en de bescherming van de kleinverbruikers (huishoudens).

Onder de Gaswet heeft de wetgever secundaire wetgeving uitgevaardigd zoals MR’s, AMvB’s en Beleidsregels die verschillende artikelen in de Gaswet nader uitwerken. 

Nederlandse Gascodes

De wijze waarop netbeheerders en afnemers van gas zich jegens elkaar dienen te gedragen, staat in de Tarievencode en de Technische voorwaarden (codes). De gezamenlijke netbeheerders doen code(wijzigings)voorstellen en bespreken deze met representatieve organisaties zoals VEMW in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). Op basis van het voorstel, het GEN-overleg en haar interpretatie van wet- en regelgeving stelt toezichthouder ACM de code vast. De rechter; het College van Beroep voor het bedrijfsleven, toetst desgewenst de besluiten van de toezichthouder aan de Wet.