Nederlands gasbeleid

Nederland minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen

Nederland minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en geleidelijk overschakelen op hernieuwbare energie. Zorgen voor een betrouwbare energievoorziening zonder onnodig hoge energiekosten. Het zijn flinke uitdagingen die de Nederlandse overheid zichzelf heeft gesteld. Hoe deze doelstellingen omgezet worden in beleid is belangrijk voor de energiekosten die u betaalt als zakelijke gasverbruiker.

Rol VEMW
Het gasbeleid dat Nederland voert beïnvloedt in belangrijke mate de prijs die u als zakelijke energiegebruiker betaalt voor gas (commodity en flexibiliteit) en tarieven voor transport van gas. Het is daarom van groot belang dat uw stem wordt gehoord bij de totstandkoming van beleid. VEMW is sinds 1998 betrokken bij de totstandkoming van het gasbeleid. VEMW levert gevraagd en ongevraagd input aan de beleidsmakers in Nederland. VEMW komt op voor uw belang als zakelijke verbruiker van gas.

Historisch perspectief
Energiebeleid kent een lange geschiedenis met vele koerswijzigingen. De gasvoorziening begint in de 19e eeuw met private stadsgasvoorzieningen. Deze bedrijven groeien uit tot nutsbedrijven in handen van de overheid. Na de vondst van het aardgas in Slochteren (Groningenveld) in 1959, wordt in hoog tempo een uitgebreid netwerk aangelegd om alle bedrijven, instellingen en burgers van gas te kunnen voorzien. Die vondst verandert niet alleen de bron van de gasvoorziening, maar ook de aard van de voorziening die van lokaal regionaal nu nationaal wordt. Begin van deze eeuw verandert dit onder druk van Europa. Er wordt gestreefd naar een Europese interne gasmarkt

Uitgangspunten Nederlands gasbeleid
Het gasbeleid is gericht op een betrouwbare voorziening, een geleidelijke overgang naar een duurzame energievoorziening en tegelijkertijd het betaalbaar houden van de kosten voor gas, het behoud van de Nederlandse positie op de markt en gasbaten voor de overheid. Europees beleid vormt in belangrijke mate het Nederlandse gasbeleid. Daarnaast zijn er nationale elementen zoals de binnenlandse gaswinning en de geografische ligging van Nederland van invloed op het huidige nationale gasbeleid.

Het Nederlandse gasbeleid is gestoeld op drie uitgangspunten:

  1. Verbeteren van voorzienings- en leveringszekerheid
  2. Vergroten van economische doelmatigheid
  3. Transitie naar een duurzame energievoorziening

Verbeteren voorzienings- en leveringszekerheid
Diversificatie van verschillende gasbronnen moet ervoor zorgen dat Nederland niet afhankelijk is van één enkele bron/leverancier. Pijpleidingengas komt onder meer uit eigen land, UK, Rusland en Noorwegen. Sinds 2011 heeft Nederland een LNG-terminal (GATE). Daarnaast moet de Nederlandse gasmarkt opgaan in de Noordwest-Europese gasmarktDe gastransportnetten hebben daarbij een strategische positie.

Vergroten economische doelmatigheid
Productie en transport van gas zijn van elkaar gescheiden om de leveringszekerheid van energie te waarborgen en de economische doelmatigheid van de Nederlandse energievoorziening te vergroten. Het netwerk is een monopolie en in overheidshanden. Onafhankelijk toezicht is daarom noodzakelijk en moet leiden tot doelmatigheid, kruissubsidies voorkomen en ervoor zorgen dat afnemers niet teveel betalen voor het netwerk.

Omdat de Nederlandse Staat via de constructie van het Gasgebouw, het Kleine Veldenbeleid en als aandeelhouder van Gasunie een specifiek eigen belang heeft dat niet altijd ook het belang van de zakelijke gasgebruiker is, is VEMW extra alert op nationale beleidswijzigingen die worden voorgesteld. VEMW constateert keer op keer dat de rekening bij de afnemer komt te liggen als het gaat om uitbreiding van de gasnetten, subsidies voor het stimuleren van groen gas, en verandering van de gaskwaliteit.

Transitie naar een duurzame energievoorziening
De overheid wil duurzame energie stimuleren en innovatie van duurzame energietechnieken bevorderen. Doel is 16% duurzame energie in 2020 en een koolstofarme economie in 2050.

Ser Energieakkoord
VEMW is nadrukkelijk betrokken geweest bij de totstandkoming van het op 6 september 2013 gesloten nationale energieakkoord voor duurzame groei, en heeft dit ook mede-ondertekend. VEMW heeft een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen en kwam op voor uw belangen als zakelijke gebruiker van energie. Daarbij zijn belangrijke resultaten geboekt:

  • oplossingsstrategieën die het mogelijk maken dat de Nederlandse industrie wereldspeler wordt op het gebied van efficiënt energiegebruik;
  • een verbeterd instrumentarium om de Europese klimaatdoelstellingen op een effectieve en efficiënte wijze te realiseren.

WKK
Sinds midden jaren 80 van de vorige eeuw tot 2004 stimuleert de Nederlandse overheid (EZ) warmtekrachtkoppeling (WKK), waarbij gas de brandstof is en zowel de kracht (elektriciteit) als de warmte nuttig gebruikt wordt.