Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Presentaties Hét Nationale Watersymposium

  Presentaties van Hét Nationale Watersymposium dat plaatsvond op donderdag 30 juni 2022.
  27 september 2022
  Industriewater Koelwater KwaliteitPresentatie
 2. Hand-out VEWIN "Zeker stellen drinkwatervoorziening"

  Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking, regionaal  stedelijke uitbreiding en economie.Deze notitie brengt deactuele endreigende knelpunten in kaart.
  23 september 2022
  Drinkwater LeveringHandleiding
 3. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 4. MKB-toets voorstellen watersysteemheffing

  Ministerie van I&W
  2 februari 2022
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 5. Handboeken Milieubelastingen en heffingen

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 6. Kamerbrief I&W Voortgang beleid chemische stoffen

  Met deze brief geeft de minister invulling aan de toezegging om de Kamer te informeren over de voortgang op een vijftal onderwerpen
  15 november 2021
  Afvalwater Industriewater Kamerbrief
 7. Eindrapport Pilot Waterprofielen Industrie

  De ministeries van I&W en EZK hebben tezamen met de VEMW het initiatief genomen een pilot waterprofielen industrie te starten. De pilot heeft geleid tot een uitgebreide gebiedsomschrijving van de waterbeheersituatie, toegespitst op de watervoorziening voor de industrie.
  15 augustus 2021
  Industriewater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 8. Antwoord Kamervragen rechterlijk ingrijpen in waterbeheer

  Kamerbrief I&W inzake vragen over rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.
  21 juli 2021
  Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Beleid en toezichtKamerbrief
 9. Inbreng Algemeen Overleg Water

  Op 9 juni 2021 debatteert de Kamer met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over diverse wateronderwerpen. Meerdere onderwerpen zijn voor zakelijke watergebruikers van groot belang. Daarom wil de Koninklijke Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW) als belangenbehartiger en kenniscentru...
  8 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezicht
 10. VEMW E&W Update 2 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2021
  Drinkwater Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 11. Waterprofiel Industrie - eerste blik op waterprofielen

  Rapport RHDHV en INFRAM
  1 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 12. Rapport Ministerie van I&W Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

  Samen werken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening
  2 mei 2021
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 13. Rapport Rijksoverheid: Het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Het nationale waterbeleid en de uitvoering in de rijkswateren.
  19 maart 2021
  Drinkwater Zoetwater Beleid en toezicht
 14. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  1 januari 2021
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 15. VEWIN rapporten 2020 en 2021 kerngegevens drinkwater

  Vewin publiceert jaarlijks de Kerngegevens drinkwater.
  1 januari 2021
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 16. Rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019

  Door de Inspectie Leefomgeving en Transport.
  9 december 2020
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 17. Advies Drinkwatertarieven 2019 ACM - ILT

  Ons kenmerk: ACM/UIT/513808Onderwerp: ACM/18/034540 Drinkwateradviezen 2019
  10 februari 2020
  Drinkwater Beleid en toezicht
 18. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 19. Brief I&W inzake Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen 2020-2021 drinkwaterbedrijven

  Op grond van artikel 10, tweede en derde lid, van de Drinkwaterwet, dient elke twee jaar de gewogen gemiddelde  vermogenskostenvoet(WACC)en het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven te worden vastgesteld.Met deze brief informeerte de ministeri de Kamer over de k...
  19 november 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 20. Kamerbrief Min I&W inzake wetgevingsoverleg 11 november 2019

  Onderwerpen: 1. Waterveiligheid; 2. Klimaatadaptatie en droogte; 3. Waterkwaliteit en drinkwater'4. Noordzee en Waddengebied; 5. Internationaal
  6 november 2019
  Drinkwater Koelwater Zoetwater Wet- en regelgevingKamerbrief