Legionella

Effectieve beheersing van legionellarisico’s

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water. Heel soms veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking. Dat heet ook wel veteranenziekte. Legionella-risico’s zijn aan de orde bij koelwater in natte koeltorens, proceswater en drinkwater.

Natte koeltorens en proceswater

Voor koelwater in natte koeltorens zijn er sinds 2010 voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit - en de Activiteitenregeling milieubeheer. Bij een natte koeltoren moet een risicoanalyse en een legionella-beheersplan worden opgesteld. Ook moet een logboek worden bijgehouden. De risico-inventarisatie vormt de basis voor het gehele beheer van uw koeltoreninstallatie. Informatie hierover vindt u bij het kenniscentrum Infomil en ook in de ISSO publicatie 55.3

Waterzuiveringsinstallaties bij bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen onder bepaalde omstandigheden ook legionella-risico's voor hun omgeving veroorzaken. Het bevoegd gezag (veelal de Omgevingsdienst) kan hiervoor zo nodig maatwerkvoorschriften opleggen. Het RIVM heeft naar aanleiding van incidenten in de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar legionellarisico's bij afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Leidingwaterinstallatie

Voor drinkwater en warm tapwater zijn er de Drinkwaterwet en bijbehorende Drinkwaterbesluit en Drinkwaterregeling. Daarnaast is er de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Deze zijn allemaal sinds 1 juli 2011 van kracht. Informatie hierover vindt u bij het kenniscentrum Infomil.