Drinkwater: prijs

Als zakelijke gebruiker van drinkwater betaalt u een tarief voor het drinkwater dat u inkoopt bij uw drinkwaterbedrijf. Dit tarief is opgebouwd uit een vast en een variabel deel. Aandeelhouders van uw drinkwaterbedrijf (meestal provincies en gemeenten) stellen jaarlijks de drinkwatertarieven vast. VEMW behartigt uw belangen als zakelijke gebruiker van drinkwater. VEMW vindt dat drinkwaterbedrijven beter inzicht moeten geven welke kosten zij in rekening brengen. Dit verlangt de wetgeving. Bovendien wil VEMW dat gerealiseerde efficiëntiewinsten resulteren in lagere drinkwatertarieven.

Dienstverlening VEMW

  • Wij informeren u over de drinkwaterprijzen en leveringsvoorwaarden die voor u van toepassing zijn 
  • Wij ondersteunen u bij het maken van afspraken met uw drinkwaterbedrijf over de prijs van de levering van drinkwater 
  • Wij adviseren u wanneer u contractuele verplichtingen wilt aangaan met uw drinkwaterbedrijf over de levering van drinkwater of andere diensten 
  • Wij helpen u als uw drinkwaterbedrijf eenzijdig besluit om de prijzen aan te passen of de leveringsvoorwaarden te wijzigen 

Prijs van drinkwater

Drinkwaterbedrijven zijn verplicht om de tarieven jaarlijks vóór 1 december te publiceren. Daarbij moeten de bedrijven aangeven:
  • welke prijs zij hanteren voor een aansluiting op het drinkwaternet
  • hoeveel het vastrecht bedraagt
  • de prijs per kubieke meter geleverd drinkwater

Prijs voor zakelijk gebruik

Als zakelijke gebruiker van drinkwater heeft u meestal te maken met andere prijzen en (leverings)voorwaarden dan de huishoudelijk gebruikers. Dit geldt zeker als u grootgebruiker van drinkwater bent. In veel gevallen hanteert uw drinkwaterbedrijf dan een (vast) capaciteitstarief dat afhankelijk is van de gecontracteerde leveringscapaciteit. Daarnaast wordt er een prijs per m3 geleverd water in rekening gebracht. Voor de levering van water met een andere waterkwaliteit dan drinkwater, bijvoorbeeld industriewater, gelden specifieke prijzen en voorwaarden.