Terug naar kennisbank

Brief I&W inzake Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen 2020-2021 drinkwaterbedrijven

Drinkwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven19 november 2019Roy Tummers

Op grond van artikel 10, tweede en derde lid, van de Drinkwaterwet, dient elke twee jaar de gewogen gemiddelde  vermogenskostenvoet(WACC)en het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven te worden vastgesteld.Met deze brief informeerte de ministeri de Kamer over de komendeWACC-periode 2020-2021 en de voornemens voor de periode na 2021.

Voor de periode 2020-2021 is, conform de Drinkwaterwet, advies gevraagd aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). Hierbij gevoegd is dit advies en bijbehorende bijlagen. In de drinkwaterwet en-regelgeving staat in detail beschreven hoe de WACC moet worden berekend.Het advies van ACM volgt uit eenzorgvuldig en transparant proces, waarbijbelanghebbendeneen zienswijze hebben kunnen indienen op conceptberekeningen. Dit advies wordt overgenomen.