Hernieuwbare energie

Verduurzaming van verbruik via hernieuwbare energiebronnen

Nationaal- en Europees beleid bevordert de productie en het verbruik van hernieuwbare energie via wetgevende doelstellingen en subsidies. VEMW pleit voor doelmatige instrumenten om de productie en het verbruik van hernieuwbare energie te stimuleren.

Waar gaat het over?

Hernieuwbare energie heeft andere kenmerken dan conventionele energie (energie opgewekt uit kolen- of gascentrales). Hernieuwbare elektriciteit wordt decentraal opgewekt op verschillende plekken in het land (zonnepanelen, windparken op het land en windparken aan zee) en is daarom weersafhankelijk. Nieuwe vormen van CO2-vrij gas, zoals groene waterstof en groen gas, moeten zich nog (verder) ontwikkelen. Biobrandstoffen, zoals biogas, zijn momenteel belangrijke gasvormige hernieuwbare energiedragers die emissiereductie bevorderen. Biobrandstof wordt gemaakt van organisch materiaal, zoals biomassa.

Wat betekent dit dossier voor u?

Zakelijke grootverbruikers uit verschillende sectoren verbruiken steeds meer energie uit hernieuwbare energiebronnen. Zowel de EU als de Nederlandse overheid stimuleren dit, via beleid (doelstellingen en criteria) en instrumenten (subsidies en certificering). In de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED), is vastgelegd dat in 2030 ten minste 32% van de energieconsumptie in de EU hernieuwbaar moet zijn. Aangezien de productie van biobrandstoffen gevolgen kan hebben voor bodemgebruik en de natuur, heeft de EU duurzaamheidscriteria ontworpen die in diezelfde Richtlijn zijn opgenomen. Energiebronnen die niet aan deze eisen voldoen, mogen niet worden beschouwd als hernieuwbare energiebronnen en dragen dus niet bij aan de doelstelling voor 2030. Het Europese systeem voor garanties van oorsprong (GvO’s) is ook afkomstig uit de RED. GvO’s zijn certificaten die worden afgegeven voor hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (per kilowattuur). Ze geven daarmee inzicht over de manier waarop de stroom is geproduceerd. Grootverbruikers kunnen GvO’s kopen om aan te tonen dat zij groene stroom hebben gekocht.

Wat is de status van dit onderwerp?

De Europese Commissie monitort de nationale ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energieproductie- en verbruik via de Integrale Energie en Klimaatplannen (INEK) en houdt bij of de EU haar doelen gaat halen. In het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) is vastgelegd dat in 2030 70% van alle elektriciteit in Nederland opgewekt moet zijn uit hernieuwbare bronnen. Hiervoor moet de hernieuwbare productie flink worden opgeschaald. Tegelijkertijd moet de vraag naar elektriciteit groeien, bijvoorbeeld door het elektrificeren van warmteprocessen in de industrie, transportsector of gebouwde omgeving. U kunt als zakelijke gebruiker in Nederland subsidie aanvragen voor het produceren van duurzame energie (bijvoorbeeld voor eigen gebruik) via de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Denk daarbij aan het installeren van zonnepanelen, windturbines of het gebruik van biomassa en geothermie.