Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie bevorderen vanuit regelgeving en projecten

Het verminderen van uw energieverbruik is een belangrijk middel om te verduurzamen en uitstoot te besparen. Dit kunt u doen door processen efficiënter in te richten. Energie-efficiëntie is een belangrijke pijler in het Europese energiebeleid. Ook de Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om energiebesparing te stimuleren.

Waar gaat het over?

De Europese Unie (EU) wil in 2030 ten minste 32,5% energie-efficiëntie gerealiseerd hebben ten opzichte van 2007. Deze wetgeving is vastgelegd in de Europese Richtlijn Energie-efficiëntie (EED). Dat betekent dat lidstaten verschillende maatregelen moeten doorvoeren, waaronder een verplichte jaarlijkse nationale energiebesparingsverplichting op het finale energiegebruik (het totale energieverbruik van eindafnemers). Nederland heeft deze doelstelling opgenomen in haar Integrale Nationale Energie en Klimaatplan (INEK). Ook moeten grote bedrijven verplicht een EED energie-audit uitvoeren. Dit betekent dat zij een vierjaarlijkse audit laten uitvoeren die hun actuele energieverbruik meet en inzicht geeft potentiële besparingsmaatregelen.

Wat betekent dit voor u?

Bedrijven met een zakelijk elektriciteitsverbruik hoger dan 10 miljoen kWh per jaar zijn deelnemer aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3 en MEE). Het doel van deze convenanten is energiebesparing en CO2-reduceren voor 2020. Bedrijven die deelnemen aan de MJA3/MEE hebben verplichtingen, zoals het inleveren van een energie-efficiëntieplan (EEP). Veel bedrijven zijn, ook als ze niet onder de MEE of MJA3 convenanten vallen, EED-auditplichting. Per 1 juli 2019 geldt de informatieverplichting energiebesparing, een Nederlandse maatregel. Dit geldt voor organisaties die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent verbruiken. Met de informatieplicht wil de overheid energiebesparing versnellen alsook CO2-reductie in Nederland een impuls geven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) monitort al deze ontwikkelingen. Op de website van de RVO vindt u meer informatie.

Wat is de status van dit onderwerp?

Energiebesparing leidt niet automatisch tot efficiënte CO2-reductie in energie-intensieve sectoren. De EED verplicht landen om het totale finale energieverbruik terug te dringen, terwijl verwacht wordt dat het energieverbruik in verschillen de sectoren juist zal stijgen. Dit komt bijvoorbeeld door investeringen in technologieën zoals elektrolyse voor de productie van groene waterstof uit elektriciteit, elektrificatie van de industrie- of transportsector of de groei van de ICT-sector in Nederland. De EED wordt in 2021 herzien. VEMW pleit voor het afschaffen van een absolute doestelling voor energiebesparing, zodat verduurzamingstechnologieën en economische groei gestimuleerd worden. Daarnaast is VEMW samen met FME het Project 6-25 gestart, met als ambitie om in 2025 6 megaton CO2 te reduceren door energiebesparing in industriële processen.