Proceswater

Introductie

Als u afvalwater produceert en loost heeft u als zakelijke watergebruiker te maken met een woud aan wetten en regels. De lasten van lozing, transport en zuivering van uw afvalwater stijgen al jaren fors.

VEMW beschikt als vertegenwoordiger van de zakelijke watergebruiker over veel kennis en ervaring met betrekking tot afvalwater(zuivering). VEMW kan u bijstaan in uw contacten met de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of het waterschap). VEMW ondersteunt u onder meer op de volgende gebieden: 

Wet- en regelgeving

Als u afvalwater loost op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) heeft u met andere wetten en regels te maken dan wanneer u direct op oppervlaktewater loost. Als lozer van afvalwater heeft u onder meer te maken met:
  • vergunningverlening
  • verschillende heffingen
  • milieukwaliteitsnormen en handhaving.
VEMW zet zich in voor vereenvoudiging en vermindering van wet- en regelgeving op het gebied van afvalwater en voor lagere administratieve lasten voor lozers. 

Prijs van afvalwater

Transport en zuivering van afvalwater is niet goedkoop. De heffingen die u moet betalen stijgen al jaren fors. Indien u op het vuilwaterriool loost, betaalt u een rioolheffing aan de gemeente en een zuiveringsheffing aan het waterschap. Indien u direct op oppervlaktewater loost, betaalt u een verontreinigingsheffing aan uw waterbeheerder. Ook het meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater kosten geld. VEMW zet zich in voor een sterk gematigde ontwikkeling van de tarieven. VEMW brengt deze tarieven jaarlijks voor u in beeld. 

Vergunningverlening

Directe lozing op het oppervlaktewater vereist een watervergunning. De vergunningverlener beoordeelt of u voldoet aan “de stand der techniek”. Vervolgens beoordeelt deze wat de gevolgen zijn van uw lozing op het ontvangende watersysteem.
Bij een indirecte lozing via een RWZI heeft u mogelijk een (omgevings)vergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. VEMW kan u ondersteunen bij de aanvraag of wijziging van uw vergunning. 

Zuivering in eigen beheer

Mogelijk bent u als zakelijke watergebruiker goedkoper uit als u uw afvalwater niet door het waterschap laat zuiveren maar dit in eigen beheer doet. VEMW kan u ondersteunen bij het maken van de afweging tussen zelf zuiveren of uitbesteding aan het waterschap.