Proceswater

Hergebruiken of verantwoord lozen

Water kan binnen bedrijven veel functies vervullen. Water kan in het product worden gebruikt maar kan ook als koelmiddel, oplosmiddel of vervoermiddel worden aangewend.

Deze verschillende soorten water worden veelal gevat onder de term proceswater. Indien dit proceswater niet meer kan worden (her)gebruikt wordt het geloosd op de riolering of op het oppervlaktewater. Meestal wordt het proceswater eerst nog gezuiverd. De kwaliteit van het gezuiverde water (effluent) wordt steeds beter waardoor hergebruik steeds vaker voor de hand ligt. Ook terugwinning van waardevolle stoffen komt steeds vaker voor.

Als u proceswater loost, heeft u als zakelijke watergebruiker te maken met een woud aan wetten en regels. VEMW beschikt over veel kennis en ervaring met betrekking tot water(zuivering). VEMW kan u bijstaan in uw contacten met uw waterbeheerder en u steunen op de volgende gebieden:

Wet- en regelgeving

Als u proceswater loost op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) heeft u met andere wetten en regels te maken dan wanneer u direct op oppervlaktewater loost. Als lozer van proceswater heeft u onder meer te maken met vergunningverlening, verschillende heffingen en milieukwaliteitsnormen en handhaving. VEMW zet zich in voor vereenvoudiging en vermindering van wet- en regelgeving op het gebied van water en voor lagere administratieve lasten voor lozers.

Prijs

Transport en zuivering van het geloosde proceswater is niet goedkoop. Indien u op het vuilwaterriool loost, betaalt u een rioolheffing aan de gemeente en een zuiveringsheffing aan het waterschap. Indien u direct op oppervlaktewater loost, betaalt u een verontreinigingsheffing aan uw waterbeheerder. Ook het meten, bemonsteren en analyseren van uw proceswater kosten geld. VEMW zet zich in voor een sterk gematigde ontwikkeling van de tarieven. VEMW brengt deze tarieven jaarlijks voor u in beeld.


Vergunning

Directe lozing op het oppervlaktewater vereist een watervergunning. De vergunningverlener beoordeelt of u voldoet aan “de stand der techniek”. Vervolgens beoordeelt deze wat de gevolgen zijn van uw lozing op het ontvangende watersysteem. Bij een indirecte lozing via een RWZI heeft u mogelijk een (omgevings)vergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. VEMW kan u ondersteunen bij de aanvraag of wijziging van uw vergunning.

Zuivering

Mogelijk bent u als zakelijke watergebruiker goedkoper uit als u uw proceswater niet door het waterschap laat zuiveren maar dit in eigen beheer doet. VEMW kan u ondersteunen bij het maken van de afweging tussen zelf zuiveren of uitbesteding aan het waterschap.