Nieuwsberichten

 
1 augustus 2019

Regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie opengesteld.

Vandaag is de subsidiemodule Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie opengesteld. De regeling richt zich op het bereiken van de CO2-reductiedoelstelling van 25 procent in 2020 t.o.v. 1990, en biedt investeringssteun voor technieken met terugverdientijden van meer dan 5 jaar zonder subsidie. De regeling is opengesteld van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op 28 mln euro. Lees meer..

29 juli 2019

Markconsultatie nieuwe subsidieregeling SDE++ voor CO₂-reductie geopend

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft van 26 juli tot 27 augustus een marktconsultatie geopend voor CO₂-reducerende technologieën als nieuwe categorieën in de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++). De bestaande subsidieregeling voor productie van duurzame energie, de SDE+, is uitgebreid naar verschillende CO₂-reducerende technologieën, waaronder CCS, groene waterstofproductie, elektrische boilers, benutting van restwarmte en warmtepompen. Lees meer..

23 juli 2019

Vertraging netwerkmodel leidt tot vertraging marktkoppeling

Flow-based’ is een methode om elektriciteitsmarkten op landsgrenzen te koppelen. Deze methode moet TenneT ook toepassen op de intraday-markt. TenneT verzoekt wederom uitstel. Lees meer..

15 juli 2019

Bijna 100 procent biomassa voor energie uit reststromen

De houtachtige biomassa die in Nederland wordt ingezet voor de energieproductie bestaat voor bijna 100 procent uit afval- en reststromen. In 2018 werd 1,65 mln ton biomassa ingezet voor de productie van warmte, proceswarmte en elektriciteit. In totaal vermindert bio-energie de CO2-emissies in Nederland met ruim 6 Mton; 42 procent van alle vermeden emissies door hernieuwbare energie. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Platform Bio-energie (PBE) in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer..

11 juli 2019

Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

Het ministerie van EZK heeft het tweede deel van de wind-op-zee concessie Hollandse Kust (zuid) gegund aan Vattenfall. Op de kavels III en IV van dit gebied moet in 2023 zo’n 760 MW aan windvermogen subsidieloos opgeleverd worden. Vattenfall kreeg in 2018 via dochterbedrijf Chinook ook de vergunning om de eerste twee kavels (I en II) van Hollandse Kust (zuid) te exploiteren. De schaalvergroting bevordert kosten doelmatigheid en de mogelijkheid om via elektrificatie ook in andere sectoren, waaronder de industrie, de CO2-uitstoot te reduceren. Lees meer..

8 juli 2019

Actualisatie watervergunningen bedrijven moet impuls geven aan waterkwaliteit

Drie kwart van de bedrijven die hebben deelgenomen aan een pilot-onderzoek heeft een watervergunning die niet meer actueel is en dus aangepast moet worden Lees meer..

8 juli 2019

Tweede Kamer stemt in met verbod kolengebruik elektriciteit opwekking

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel van minister Wiebes (EZK) waarin een verbod is opgenomen om kolen te gebruiken voor de elektriciteitsproductie. Dat verbod gaat voor centrales met een elektrisch rendement lager dan 44 procent in op 1 januari 2025 en centrales met een rendement van 44 procent of meer op 1 januari 2030. Kolencentrales kunnen worden omgebouwd, bijvoorbeeld van kolen naar biomassa. Lees meer..

5 juli 2019

Uitstoot binnen EU ETS gedaald met 3,9% in 2018

De uitstoot binnen het EU ETS is in totaal met 3,9% gereduceerd dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. De uitstoot in de energie- en industriesector daalde, terwijl de uitstoot binnen de luchtvaart toenam. Lees meer..

4 juli 2019

VEMW: naast onderbouwing winning Groningengas vooral besluitvaardigheid vereist

Minister Wiebes van EZK moet beter motiveren waarom de gaswinning in het Groningenveld na afloop van het lopende gasjaar 2018-2019 niet sneller kan worden afgebouwd naar nul. Hij heeft niet duidelijk gemaakt welke inspanningen tegen welke kosten mogelijk zijn om de gasvraag van industriële grootverbruikers, de glastuinbouw en de gasexport sneller af te bouwen. Dit staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens VEMW is naast de noodzakelijke onderbouwing nu vooral besluitvaardigheid vereist. Lees meer..

3 juli 2019

Wijzigingsregeling Full Disclosure gepubliceerd

Op 2 juli jl. is de wijzigingsregeling voor zogenaamde Full Disclosure gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze wijzigingsregeling wordt beoogd volledige transparantie te realiseren m.b.t. de herkomst van alle elektriciteit die in Nederland wordt geleverd. De huidige "Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit" wordt per 1 januari 2020 gewijzigd in "Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong". Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next