Nieuwsberichten

 
26 november 2020

Definitief einde gaswinning Groningen wettelijk geregeld

Met het wettelijk regelen van de sluiting van het Groninger gasveld komt er na zo’n 60 jaar onomkeerbaar een einde aan de gaswinning in Groningen. Na 2022 blijft het veld alleen voor uitzonderlijke situaties nog wel beschikbaar als reservemiddel. Dat is de boodschap van minister Wiebes van EZK aan de Tweede Kamer. De minister streeft ernaar om begin 2021 een internetconsultatie te starten en voor het zomerreces van 2021 het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. Lees meer..

25 november 2020

Rol Tweede Kamer in versnelde realisatie infrastructuur voor energietransitie

Het proces dat moet leiden tot een effectieve, doelmatige en tijdig beschikbare infrastructuur voor de energietransitie moet worden gestructureerd door een passende rolverdeling, modulaire aanpak, duidelijke regie en een wettelijk verankerd Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Daarbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande instrumenten zoals de Investeringsplannen van de netbeheerders en het Gebruikersplatform GEN. Versnelling van het proces is mogelijk door knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en investeringen in no-regret maatregelen mogelijk te maken. Dat waren de belangrijkste boodschappen van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) in een technische briefing aan de Tweede Kamer. Lees meer..

24 november 2020

Waarde olie- en gasreserves 95 procent afgenomen sinds 2013

De waarde van de Nederlandse aardolie- en aardgasreserves is gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar minder dan 8 miljard euro in 2019. Na 2013 is de gaswinning in Nederland met bijna 60 procent gedaald bij een stabiel binnenlands verbruik. Sinds 2018 is Nederland een netto gas importerend land met een sterk groeiend aandeel van vloeibaar aardgas (LNG). Dit meldt het CBS in het artikel ‘De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen’. Lees meer..

23 november 2020

ACM publiceert ontwerpbesluit kostenverdeling verwijderen gasaansluiting

Toezichthouder ACM heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd over de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting. De gezamenlijke netbeheerders hadden aangedrongen op een nieuwe kostenverdeling door wijziging van de Tarievencode gas. ACM geeft in het ontwerpbesluit tevens een nadere uitwerking van de wettelijke verwijdertaak van de netbeheerders, die mogelijk gaat veranderen door een Tweede Kamer motie van GroenLinks. VEMW zal het ontwerpbesluit en de Kamerbrief van de minister bestuderen ter voorbereiding van een zienswijze. Lees meer..

19 november 2020

Groeiende aandacht industrie voor legionella in waterzuiveringsinstallaties

Nagenoeg alle bedrijven met een biologische waterzuiveringsinstallatie hebben preventief maatregelen getroffen gericht op de beheersing van legionellarisico’s. Dat bleek uit een onderzoek van Hydroscope onder 41 industriële bedrijven, uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Verenging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). VEMW wilde met dit onderzoek meer inzicht krijgen in de groeibepalende factoren voor Legionella in waterzuiveringsinstallaties en in de beheersmaatregelen die bedrijven hebben genomen. Lees meer..

18 november 2020

Industriële vraagrespons kan bijdragen aan betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening

Industriële vraagrespons kan een bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening. Dat blijkt uit een inventariserende studie die DNV-GL heeft uitgevoerd. Het rapport ”de mogelijke bijdrage van industriële vraagrespons aan leveringszekerheid; de Nederlandse elektriciteitsvoorziening in Noordwest-Europese context” geeft aan dat er nu al een potentieel is van 700 MW, dat kan uitgroeien tot 4000 MW in 2030. Voor VEMW staat buiten kijf dat de industrie een rol gaat spelen in de vraagrespons. Er zal nog wel werk verzet moeten worden om het door DNV-GL ingeschatte potentieel in de praktijk ook daadwerkelijk te verzilveren. Lees meer..

17 november 2020

CO2-heffing industrie onvolledig zonder invulling cruciale randvoorwaarden

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Wet CO2-heffing industrie in werking. Met deze heffing wil het Kabinet zeker stellen dat de reductieopgave voor de industrie (14,3 Mton CO2/jaar in 2030) uit het Klimaatakkoord gerealiseerd wordt. Tot 16 november liep er een consultatie over de uitwerking van specifieke onderdelen van het wetsvoorstel in een Ministeriële Regeling (MR). Afgelopen donderdag (12 november) stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Dit leidde tevens tot twee moties waarmee aandacht werd gevraagd voor het belang van een Europese oplossing die aansluit bij het ETS, en de tijdige ontwikkeling van de benodigde infrastructuur om de reductiemogelijkheden ook te kunnen realiseren. Deze voorwaarden zijn cruciaal evenals een adequaat financieringsinstrumentarium ter dekking onrendabele top CO2 reducerende investeringen, aldus Hans Grünfeld, algemeen directeur VEMW. Lees meer..

13 november 2020

Minister Wiebes ziet geen nieuwe handvatten in Initiatiefnota netcapaciteit

D66 publiceerde een Initiatiefnota waarin oplossingsrichtingen worden uiteengezet voor het elektriciteitsnet capaciteitstekort. VEMW waardeerde de aandacht voor het probleem, maar wees middels een zienswijze op enkele fundamentele misvattingen in zowel de probleemstelling als de oplossingsrichtingen in de nota. In de formele reactie van minister Wiebes onderkent de minister de door VEMW gesignaleerde zorgpunten Lees meer..

11 november 2020

Uitdaging om CO2-reductie instrumenten beter op praktijk aan te laten sluiten

Er is een hele range aan subsidies en fiscale instrumenten om de CO2-reductie in de industrie te stimuleren. De uitdaging is om die instrumenten beter op de praktijk te doen aansluiten. Bij de project realisatie verdienen de toekomstbestendigheid en de financierbaarheid van een project aandacht in een snel veranderende energievoorziening en industrietransitie. Dat zijn belangrijke lessen uit de derde VEMW-NVDE-RVO inspiratietour die gewijd was aan het instrumentarium. Lees meer..

10 november 2020

GTS consulteert gastransportvoorwaarden TSC2021

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft haar 'Transmission Service Conditions’ (TSC) voor het komend jaar (2021) tot en met 7 december 2020 ter consultatie voorgelegd aan haar klanten. Dat zijn de erkend programmaverantwoordelijken: zogenoemde ‘shippers’ en direct aangeslotenen met exitcapaciteit (AMEX). GTS verwacht de definitieve TSC 2021 half december te kunnen publiceren. De voorwaarden zullen 1 januari 2021 ingaan. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next