Nieuwsberichten

 
17 juni 2019

Aandeel hernieuwbaar in dekking warmtebehoefte stijgt naar 6 procent

Het energieverbruik voor dekking van de warmtebehoefte in Nederland daalt - onder meer door energiebesparing - jaarlijks gemiddeld met 0,8 procent. Het aandeel hernieuwbare bronnen bedraagt 6 procent (2017) tegen een afname van de inzet van aardgas van 82 (2001) naar 77 (2017) procent. Dit blijkt uit de Warmtemonitor - een update van de rapportage uit 2015 - die CBS en ECN hebben opgesteld i.o.v. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). Lees meer..

14 juni 2019

Legionellarisico's bij waterzuivering vragen om actie

Bij zeker 81 waterzuiveringsinstallatie in Nederland is de kans op legionellagroei en –verspreiding (zeer) aannemelijk. Daarbij gaat het in 69 gevallen om industriële waterzuiveringsinstallaties; in de overige (12) gevallen gaat het om rioolwaterzuiveringsinstallaties. Lees meer..

13 juni 2019

Netbeheerders pleiten voor rem op aansluiting zonneparken

Regionaal elektriciteitsnetbeheerder Liander kan nieuwe zonneparken nauwelijks meer aansluiten. In delen van haar voorzieningsgebied is onvoldoende netcapaciteit beschikbaar om de additionele elektriciteit te kunnen transporteren. Waar Liander het aansluit- en capaciteitsprobleem over de schutting bij de duurzame elektriciteitsproducent legt, vraagt VEMW zich af wat de netbeheerder zelf gaat doen op de problemen op te lossen. Lees meer..

12 juni 2019

Nieuwe inspanningsverplichting verlaging gaswinningsplafond

Gisteren is in de Tweede Kamer een motie van de regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU aangenomen, die de regering verzoekt alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk de vraag naar Groningengas, met oog voor de dilemma’s ten aanzien van de leveringszekerheid, op de kortst mogelijke termijn terug te brengen tot onder de 12 mrd m3. Lees meer..

11 juni 2019

Doorbraak in transparantie kosten gereguleerde gastransport diensten

Afgelopen vrijdag heeft toezichthouder ACM een toelichting op het GTS Tarievenbesluit 2020 op haar website gepubliceerd, in navolging van een presentatie van GTS. VEMW ziet de publicaties, die een gevolg zijn van een overeenkomst tussen ACM, GTS, VEMW en 5 andere stakeholders, als een doorbraak in de transparantie m.b.t. kosten die voor gereguleerde energiediensten in rekening mogen worden gebracht door netbeheerders. Lees meer..

6 juni 2019

GOPACS zet uitdaging energietransitie om in kansen flexmarkt

Sinds kort kunnen elektriciteitsverbruikers handelen op een nieuwe flexibiliteitsmarkt: GOPACS. Via dit handelsplatform kan, naast handelen op de intraday markt, gecontracteerd vermogen van verbruikers ingezet worden om de toenemende congestie , die een gevolg is van de energietransitie op te lossen. Verbruikers kunnen de financiële waarde van hun bijdrage zo via de flexmarkt benutten. VEMW moedigt grootverbruikers dan ook aan om de mogelijkheden van dit platform te verkennen middels een pilot. Lees meer..

5 juni 2019

Kabinet wil CO2 minimumprijs elektriciteitsopwekking invoeren

Het kabinet wil per 1 januari 2020 een minimumprijs invoeren voor de emissie van CO2 die een gevolg is van de productie van elektriciteit in Nederland. Staatssecretaris Snel van Financiën en minister Wiebes van EZK hebben een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De voorgenomen heffing volgt de afspraken aan de Elektriciteitstafel. VEMW heeft zich hierbij ingezet voor borging van de leveringszekerheid. Lees meer..

3 juni 2019

Lidstaten vragen nieuwe Europese Commissie om Industriebeleid 2030

Op 27 en 28 mei vond de Europese Raad voor concurrentievermogen plaats in Brussel. Deze raad beslist over vier beleidsterreinen: de Europese interne markt, de industrie, onderzoek en innovatie, en de ruimtevaart en bestaat uit de ministers die op nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor deze beleidsterreinen. Belangrijk agendapunt: een coherent Europees lange termijn industriebeleid. In de raadsconclusie pleiten de Europese lidstaten voor de totstandkoming van een Europese strategie voor industriebeleid voor 2030. Hierin spelen energie-intensieve industrieën een essentiële rol. Lees meer..

29 mei 2019

Informatieplicht Energiebesparing: deadline 1 juli 2019!

Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken de overheid informeren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen in hun inrichting(en). Zij moeten actief rapporteren via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Doel van de informatieplicht is om meer energie te besparen, het voorkomen van verschillende – en daarmee discriminerende - gemeentelijke lijstjes en zorgen dat toezichthouders zich gaan richten op inrichtingen die geen melding doen en/of geen maatregelen treffen. Lees meer..

28 mei 2019

Waterverdeling bij droogte blijft maatwerk

De wijze waarop het beschikbare water bij een watertekort wordt verdeeld onder watergebruikers, wordt niet tot in detail vastgelegd maar blijft vooral maatwerk. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde Handleiding Verdringingsreeks. De handleiding is gemaakt op verzoek van de Beleidstafel Droogte naar aanleiding van de droogte in 2018. De handleiding geeft praktische achtergrondinformatie over de verdringingsreeks. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next