Nieuwsberichten

 
13 december 2018

Wiebes wil méér ambitie van industrie voor convenanten energiebesparing in 2018

De nationale energiebesparingsdoelstellingen die zijn gemaakt in het kader van het nationale Energieakkoord voor 2020 liggen nog steeds binnen handbereik. Voorwaarde is dat de uitgestelde besparingsmaatregelen uit 2017 alsnog gerealiseerd moeten worden, bovenop de al geplande maatregelen voor 2018. Dat blijkt uit een brief van minister Wiebes (EZK) aan de Tweede Kamer. Lees meer..

13 december 2018

Time-out voor plannen waterschapsbelastingen

Waterschappen nemen een half jaar de tijd om hun eigen belastingvoorstellen opnieuw te bezien. Gedurende deze time-out zal onder andere worden bekeken op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de bezwaren en ideeën van industriële bedrijven. Al eerder lieten de waterschappen weten dat de voorstellen op het gebied van de watersysteemheffing nog niet rijp waren voor besluitvorming. Tijdens een overleg met de Waterschappen, het ministerie van I&W en een VEMW-delegatie werd duidelijk dat ook de voorstellen met betrekking tot de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing nogmaals onder de loep worden genomen. Lees meer..

11 december 2018

Uniek markt gedragen besluit over GTS gastarieven

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na intensieve en complexe besprekingen met acht partijen waaronder VEMW een unieke, markt gedragen overeenstemming bereikt over regels waarmee bepaald wordt hoe de toegestane efficiënte kosten van landelijk gasnetbeheerder GTS verdeeld moeten worden over de netgebruikers. Naast een evenwichtige verdeling van de kosten over alle wettelijke diensten biedt de overeenkomst ook meer tariefstabiliteit en -zekerheid voor een periode van 5 jaar (2020 t/m 2024). Onderdeel van de overeenstemming is de intrekking van een aantal bezwaar-en beroepsprocedures door marktpartijen. Ook wordt de transparantie van de besluitvorming vergroot waardoor tarieven beter kunnen worden herleid. Februari 2017 is al een akkoord bereikt over het Methodebesluit voor de vaststelling (hoogte) van de doelmatige kosten. Lees meer..

10 december 2018

Rapport DCMR toont daling emissies Rijnmond

De DCMR Milieudienst Rijnmond brengt jaarlijks een rapport uit met daarin de hoeveelheid uitgestoten gassen en stoffen voor het industriegebied in Rijnmond. Het meest recente rapport met daarin de uitstootcijfers van 2007 tot en met 2017, laat een schommelende CO2-uitstoot zien met een piek in 2016 en een daling in 2017. Lees meer..

4 december 2018

GTS zet codewijzigingsvoorstel balanceringsdienst on hold

Het codewijzigingsvoorstel voor vaststelling van het tarief voor de zogenaamde linepack facility service (LFS), als onderdeel van de balancering van het Nederlandse gastransportnet, wordt tijdelijk ‘on hold’ gezet. De voorgestelde formule blijkt niet robuust te zijn. Voor het komende gasjaar wordt de huidige LFS-factor gebruikt terwijl GTS in de tussentijd verder gaat met het ontwikkelen van een formule die wel robuust is voor uitschieters. Dat meldt Gasunie Transportservices (GTS). Lees meer..

3 december 2018

Na 10 maanden plan ombouw grootverbruikers Groningengas

Van de 175 door minister Wiebes (EZK) aangeschreven grootverbruikers van laagcalorisch Groningengas (G-gas), hoeven er slechts 9, met per bedrijf een jaarlijks verbruik van meer dan 100 mln m3 omgebouwd te worden naar hoogcalorisch gas (H-gas) om de gaswinning in het Groningenveld versneld af te kunnen bouwen. Zorgelijk is dat na een jaar van overleg kennelijk een wetsvoorstel nodig is om dit mogelijk te maken en dat het nog niet gelukt is om tot concrete afspraken te komen. De andere grootverbruikers van G-gas, óók die aangesloten zijn op een regionaal distributienet, kunnen zich richten op een middellange termijn transitieslag naar verduurzaming van het energiegebruik. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer..

30 november 2018

Stijgende lijn tarieven energienetbeheerders

Toezichthouder ACM heeft de besluiten over de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris. De tarieven 2019 voor landelijk gasnetbeheerder GTS al eerder dit jaar vastgesteld. Uitzonderingen daargelaten zijn – soms forse - tariefstijgingen te zien met meerdere oorzaken. Lees meer..

29 november 2018

Europese Commissie presenteert klimaatstrategie 2050

Gisteren werd de strategie “A clean planet for all” gepresenteerd door de Europese Commissie. Het document bevat geen wetgeving, maar een visie over de economische en sociale transformaties die nodig zijn voor een CO2-arm of CO2-vrij Europa in 2050. Lees meer..

23 november 2018

Europese industrie bezorgd over nieuw systeem gratis rechten EU ETS

Om het aantal te ontvangen gratis rechten te bepalen verzamelen lidstaten gegevens van ETS-installaties via monitorings- en rapporteringsplannen. In EU ETS fase 4 wil de EC een nieuwe, meer gecentraliseerde manier van gegevensverzameling introduceren. Lees meer..

22 november 2018

Energiefactuur verandert ingrijpend

De energierekening gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Op allerlei terreinen is verandering van het energielandschap te verwachten of al gaande. De druk op de tarieven voor infrastructuur, belastingen en heffingen en de leveringsprijzen zal de komende jaren toenemen, veroorzaakt door de energie- en industrietransitie en de versnelde afbouw van Groningengas. Dat vraagt van energie eindverbruikers om alertheid in de aanpassing van het energiegebruik en de aansluiting op de voorzieningen en inkoop. Dat bleek vandaag op het VEMW-seminar “Energiefactuur van de toekomst”. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next