Nieuwsberichten

 
8 maart 2021

GTS voorziet forse stijging gastransporttarieven in 2022

Toezichthouder ACM heeft maandag 8 maart het voorstel voor de gastransporttarieven 2022 van landelijk netbeheerder GTS gepubliceerd. Die tarieven zijn gebaseerd op de toegestane omzet volgens het nieuwe Methodebesluit 2022-2026 en de verdeling van die kosten over de geboekte transportcapaciteiten. Gemiddeld stijgen de tarieven met 17 procent t.o.v. 2020 door afname van de transportboekingen, een verhoging van de toegestane omzet en meerdere nacalculaties. Voor de eindverbruikers met een aansluiting op het landelijk gastransportnet bedraagt de stijging op het exitpunt ruim 12 procent en wordt het all-in tarief 2,571 €/MWh/hr/jr (2021: 2,2902 €///). Lees meer..

3 maart 2021

VEMW verkiezingsdebat maakt transitie keuzes duidelijk

Hoe kunnen bedrijven verleid en in staat gesteld worden in Nederland te verduurzamen en hun CO2-footprint te verkleinen? Wat is daarvoor nodig qua infrastructuur en financiering, en is er wel voldoende aandacht voor een goede rolverdeling? Dat waren de kernvragen voor VEMW in het verkiezingsdebat o.l.v. Remco de Boer tussen de kandidaat Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA), Laura Bromet (GroenLinks), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Mark Harbers (VVD), dat een focus had op de energie- en watervoorziening en het klimaat. In het debat kwamen de genoemde onderwerpen ruimschoots aan bod. De deelnemers slaagden erin er een boeiend en inhoudelijk gesprek van te maken, waarin de overeenkomsten en verschillen duidelijk aan bod kwamen. Lees meer..

2 maart 2021

Afnemer die gasaansluiting laat verwijderen betaalt daar niet langer voor

De ACM heeft een besluit genomen over het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders om de Tarievencode gas te wijzigen. Met dit codebesluit wijzigt de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting voor (individuele) kleinverbruikers. Met de onderliggende Ministeriële Regeling (EZK) die in februari van kracht is geworden worden de afsluitkosten geheel gesocialiseerd over de overblijvende gasaangeslotenen. Volgens VEMW worden hiermee belangrijke reguleringsprincipes terzijde geschoven. Lees meer..

26 februari 2021

Wijziging korting voor afschakelbare capaciteit gas

ACM heeft de korting voor de afschakelbare capaciteit in de Tarievencode gas na berekening vastgesteld op 0,03 procent. Dit gewijzigde kortingspercentage volgt uit een berekening die rekening houdt met de daadwerkelijke afschakelingen in de afgelopen drie gasjaren. Lees meer..

25 februari 2021

SDE++ in 2021 verbreed met nieuwe categorieën

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de SDE++ openstellingsronde in 2021. De minister is hierover geadviseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In het advies van het PBL zijn verschillende nieuwe categorieën doorgerekend die passen bij de verbreding van de regeling met het oog op het stimuleren van CO₂-reductie. Volgens VEMW is de verbreding een belangrijke stap om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te kunnen halen. Om naast doelmatig doeltreffender te kunnen zijn, is verbetering van de regeling nodig om beter op de praktijk van de industrie aan te sluiten. Lees meer..

24 februari 2021

Productie hernieuwbare elektriciteit 40 procent gestegen

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2020 gestegen van 22 (2019) naar 31 mln MWh: een stijging van 40 procent. Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam vorig jaar ca. een kwart uit hernieuwbare bronnen van eigen bodem (2019: 18%). Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit. Lees meer..

23 februari 2021

Omzet GasTerra daalt ondanks toename totale gasvraag

De omzet van GasTerra is in een jaar tijd gedaald van 8,8 mln euro (2019) naar 5,5 mrd euro (2020). De winning van aardgas uit het Groningenveld is voor het gasjaar 2019-2020 gedaald tot ruim 8,6 bcm, het verhandelde volume tot 41,6 bcm (-10 bcm). De totale gasvraag is in dezelfde periode juist toegenomen. Lees meer..

19 februari 2021

Onderzoek ACM naar ruimte netwerkbedrijf voor waterstof(experimenten)

ACM onderzoekt hoe zij binnen de bestaande wettelijke kaders ruimte kan geven aan het netwerkbedrijf (en de netbeheerder) om binnen grenzen en onder randvoorwaarden te experimenteren met waterstof. De resultaten van het onderzoek zullen in een definitieve leidraad worden opgenomen. VEMW wacht de publicatie met belangstelling af. Lees meer..

18 februari 2021

Subsidie voor aanleg industriewaterleiding Delfzijl

Het Nationaal Programma Groningen heeft een subsidie aan North Water toegekend voor de aanleg van een industriewatertransportleiding naar het industrieterrein in Delfzijl. Met de aanleg van deze leiding wordt geanticipeerd op de toenemende vraag naar water vanuit de industrie. In het gebied is sprake van groei van industriële activiteiten. In de komende jaren zullen zich nieuwe bedrijven in onder andere bio-based chemie en waterstof-economie vestigen. Lees meer..

17 februari 2021

Energiewet moet marktwerking faciliteren

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het wetsvoorstel voor de Energiewet 1.0 geconsulteerd, na eerder een werkdocument ‘Contouren van de Energiewet 1.0’ te hebben geconsulteerd. VEMW heeft in overleg met haar leden een zienswijze opgesteld en ingediend. Naast geuite zorgen over enkele voorgenomen wijzigingen pleit VEMW voor het opnemen van een aantal rechten om een doeltreffende marktwerking te borgen. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next