Nieuwsberichten

 
12 oktober 2018

Informatieplicht energiebesparing moet toezicht verbeteren

Inrichtingen die meer dan 50 MWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar gebruiken en vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer krijgen vanaf 2019 een informatieplicht om te melden of zij voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven aan hun bevoegd gezag gerapporteerd hebben welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Lees meer..

11 oktober 2018

ACM publiceert tarievenvoorstellen netbeheer 2019

Toezichthouder ACM heeft de voorstellen voor de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris. De tarieven 2019 voor landelijk gasnetbeheerder GTS zijn reeds vastgesteld. Representatieve organisaties kunnen reageren op de voorstellen. VEMW zal van dat recht gebruik maken door het indienen van een schriftelijke zienswijze. VEMW leden kunnen daartoe tot en met maandag 15 oktober 13.00 uur reageren op de tariefvoorstellen. Lees meer..

10 oktober 2018

Verantwoordelijkheid netverliezen gas in 2020 bij netbeheerders

Het is onwenselijk om al komend jaar de verantwoordelijkheid over gas netverliezen te verschuiven van leverancier naar netbeheerder. Dat schrijft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een reactie op kamervragen van GroenLinks n.a.v. een publicatie over boze gasleveranciers die de Staat aansprakelijk stellen voor kosten inkoop gasverliezen die zij maken als zij na 1 januari 2019 nog gas voor netverliezen moeten inkopen. Wiebes acht het onwenselijk de verschuiving eerder dan 1 januari 2020 in te laten gaan. Lees meer..

9 oktober 2018

Biedt kabinetsappreciatie hoofdlijnen klimaatakkoord voldoende houvast?

Het kabinet heeft zijn appreciatie van het Voorstel voor Hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord gepubliceerd. Naar eigen zeggen ‘een fluitsignaal voor de tweede helft’ om het denkwerk van de verschillende klimaattafels te omkaderen en af te bakenen. De vraag is echter in hoeverre het de benodigde duidelijkheid en houvast biedt. Lees meer..

5 oktober 2018

Transitie industrie vereist samenhangend pakket

Vanmiddag komt het kabinet met de appreciatie van de klimaatplannen die de verschillende klimaattafels in juli hebben neergelegd en die doorgerekend zijn door PBL. Volgens de NOS wil het kabinet de industrie via een heffing laten meebetalen aan subsidies voor projecten om minder CO2 uit te stoten. VEMW vertrouwt erop dat het kabinet met een breder, samenhangend pakket komt om de veelheid aan ingediende plannen om de transitie van de industrie mogelijk te maken, ook te kunnen realiseren. Innovatieve oplossingen vragen om samenwerking, waarbij de overheid niet kan en mag ontbreken. Lees meer..

3 oktober 2018

SDE+ najaarsronde opgesteld voor 6 categorieën en 3 fases

Op 2 oktober is de najaarsronde 2018 van de SDE+ regeling geopend, het subsidie instrument voor de Stimulering van Duurzame Energie (SDE+). Subsidie wordt toegekend in 6 categorieën en verdeeld over 3 fases. De periode van de openstelling loopt van 2 oktober 09.00 tot 8 november 17.00 uur. Het budget voor de SDE+ najaarsronde 2018 bedraagt 6 miljard euro. Lees meer..

2 oktober 2018

Gastransportsector ziet belangrijke rol in doelmatige energietransitie

Europese gasinfrastructuur bedrijven zien een belangrijke rol weggelegd voor de bestaande gasinfrastructuur in het CO2-vrij maken van de Europese energievoorziening. Zij denken op basis van een studie van Ecofys, door een substantieel aandeel hernieuwbaar gas (waterstof, groen gas) in de infrastructuur in te voeden, jaarlijks bijna 140 mrd euro te kunnen besparen op het transport van de CO2-vrije moleculen vergeleken met een energiesysteem zonder gas. Lees meer..

1 oktober 2018

Duurzaamheidsambities kabinet realiseerbaar, maar hoe?

De klimaatmaatregelen die worden genoemd in het voorstel voor het Klimaatakkoord hebben het technisch potentieel om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen. De jaarlijkse meerkosten van deze maatregelen zouden neerkomen op 3 - 4 miljard euro in 2030. Of het potentieel ook gerealiseerd wordt hangt volgens PBL volledig af van duidelijke budgettaire en beleidsmatige kaders die de komende maanden worden gemaakt. Dat concludeert PBL in zijn analyse van het voorstel. Wat volgens VEMW ontbreekt is hoe een reëel handelingsperspectief voor burgers en bedrijven kan worden gecreëerd. De appreciatie van het kabinet moet meer duidelijkheid geven. Lees meer..

28 september 2018

Prijsstijgingen door Belgisch tekort elektriciteitsproductie?

België stevent af op een nieuw elektriciteitsproductietekort in november. Burgers, bedrijven en andere stakeholders worden nu reeds geïnformeerd dat - onvoorzien - slechts 1 van de 7 kernreactoren beschikbaar zal zijn. Zo’n 2000 MW aan capaciteit valt ongepland weg, een kleine 20 procent van de normaal beschikbare totale productiecapaciteit in België. Onduidelijk is vooralsnog hoe dit tekort opgevangen zal en kan worden, en wat de gevolgen voor Nederland zullen zijn, zoals elektriciteitsprijs stijgingen. Lees meer..

26 september 2018

Europa positief over Nederlandse aanpak waterkwaliteit

De Europese Commissie (EC) is positief over de Nederlandse waterplannen. Zij is te spreken over de wijze waarop wij in Nederland waterkwaliteitsproblemen aanpakken. Dat is te lezen in een rapport over de beoordeling van de tweede serie Nederlandse Stroomgebiedbeheerplannen. Door uitvoering van deze plannen wil Nederland de doelen van de Europese kaderrichtlijn water (Krw) uiterlijk in 2027 realiseren. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next