Nieuwsberichten

 
12 december 2019

Gerechtshof bevestigt in hoger beroep Liander aansluittermijn van 18 weken

In 2018 werd in een rechtszaak tussen Liander en een onderneming door een rechter uitgesproken dat gebrek aan personeel geen rechtvaardiging is verlengen van de aansluittermijn. In hoger beroep wordt deze uitspraak door het gerechtshof overgenomen. Netbeheerders kunnen zich niet beroepen op de huidige werkdruk om hun aansluitplicht te verzaken. Lees meer..

12 december 2019

Minister Wiebes wil energie-efficiëntie maatregelen na 2020 doorzetten

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal energie-efficiëntie maatregelen na 2020. De convenanten MEE en MJA3 lopen namelijk na 2020 af en Nederland zal moeten voldoen aan nieuwe Europese energie-efficiëntie eisen. Zo zal Nederland aan absolute besparingseisen moet voldoen, terwijl er door de transitie, CO2 reductie en digitalisering juist méér energie gebruikt kan gaan worden. Lees meer..

11 december 2019

Europese Commissie presenteert ambitieuze maatregelen in Green Deal

Vandaag heeft Eurocommissaris Timmermans de veelbesproken EU Green Deal gepresenteerd. De Europese Unie moet zich transformeren tot een eerlijke, welvarende, grondstofefficiënte en broeikasgas-neutrale economie in 2050. De Commissie komt vanaf volgend jaar met een aantal centrale beleidsmaatregelen, waaronder een eerste Europese Klimaatwet; nodig om klimaatneutraal beleid te voeren. De Green Deal is een brede strategie, een roadmap die richting geeft aan o.a. het behoud van ecosystemen en biodiversiteit, het creëren van een schonere industrie, een meer milieuvriendelijke landbouw, duurzame gebouwen en vervoer. Met een omvangrijk investeringsprogramma en ‘carbon border adjustments’ om de industrietransitie in Europa mogelijk te maken. Lees meer..

10 december 2019

CBb einduitspraak methodebesluiten elektriciteit en gas 2017 – 2021

Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 28 november 2019 einduitspraak gedaan in de beroepen van de elektriciteits- en gasnetbeheerders tegen de methodebesluiten 2017 – 2021. Na eerdere uitspraken in 2018 heeft toezichthouder ACM de methodebesluiten hersteld. Op enkele punten waren de netbeheerders het oneens met de ACM. Het CBb heeft op twee daarvan de ACM in het ongelijk gesteld: de WACC en nacalculatie van onderhoudskosten Net op Zee. Lees meer..

9 december 2019

Netbeheerders laten in 2020 overwegend stijging tarieven zien

Toezichthouder ACM heeft de besluiten over de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris. De 2020 tarieven voor landelijk gasnetbeheerder GTS zijn eerder dit jaar al vastgesteld. De definitieve tarieven van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT volgen nog voor de jaarwisseling. Behoudens enkele kleine aanpassingen komen de tarieven overeen met de door de netbeheerders ingediende voorstellen. Lees meer..

5 december 2019

Wetsvoorstel verbod laagcalorisch gas onbehoorlijk bestuur?

Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer onlangs een wetsvoorstel gestuurd dat een verbod regelt om via een aansluiting op het laagcalorisch gastransportnet van GTS in een gasjaar meer dan 100 miljoen m3 gas te onttrekken. Dat verbod moet op 1 oktober 2022 ingaan. Het wetsvoorstel biedt volgens landelijk systeembeheerder GTS en de Raad van State geen gerichte aanpak die gebaseerd is op nut en noodzaak. Met een verbod voor een willekeurige groep van 9 grootverbruikers van laagcalorisch gas hanteert de minister de botte bijl. Door het uitblijven van duidelijkheid omtrent de invulling van het verbod en niet te reageren op concrete voorstellen van betrokkenen vraagt VEMW zich af of hier sprake is van onbehoorlijk bestuur. Lees meer..

2 december 2019

Grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij uitvoering klimaatmaatregelen

De industrie staat voor de grote uitdaging om 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 - ten opzichte van 1990 - te realiseren. Om bedrijven te inspireren hoe uitstootreductie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en VEMW een drietal inspiratietours georganiseerd waarvan de tweede vrijdag jl. plaatsvond in Zuidwest-Nederland. Met een grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij de uitvoering van klimaatmaatregelen. Lees meer..

28 november 2019

Recht op toegang tot elektriciteitsvoorziening mag niet ter discussie staan

Vandaag organiseert de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een hoorzitting over de problemen rondom netcapaciteit in het Nederlandse elektriciteitsnet. VEMW verwelkomt het feit dat de Tweede Kamer aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Het toenemende tekort en de ondoordachte maatregelen die hieruit volgen heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe duurzame opwekkers, maar ook voor elektriciteitsverbruikers. In een brief heeft VEMW de Kamer geïnformeerd over haar zorgen. Lees meer..

28 november 2019

Doelstellingen convenanten liggen op koers

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over voortgang van de MEE- en MJA3-convenanten. Boodschap: de bedrijven liggen gemiddeld genomen op koers voor de doelstellingen in 2020 en moeten nog aan de bak voor daadwerkelijke realisatie. De prognose van de maatregelen in het kader van het 9 PJ addendum laat zien dat de druk op realisatie toeneemt. Lees meer..

26 november 2019

Europese Green Deal moet samenhangen industrie, onderzoek en financiering

De Nederlandse overheid heeft op 25 november haar reflectie gepubliceerd op de Europese Green Deal, die binnenkort door Eurocommissaris Timmermans openbaar gemaakt zal worden. Nederland dringt er bij de Europese Commissie op aan om in haar klimaatbeleid een sterke samenhang te creëren tussen de green deal en de industrie, onderzoek en financiering. De instrumenten om broeikasgasemissies terug te dringen moeten volgens Nederland worden aangescherpt met tegelijkertijd aandacht voor het behoud van een internationaal concurrerende Europese industrie. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next