Nieuwsberichten

 
17 september 2021

Proef ondergrondse waterstof opslag geslaagd

Netwerkbedrijf Gasunie heeft op de locatie Zuidwending met succes op een veilige manier waterstof in de ondergrond ingebracht. Dit resultaat vormt een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van een koolstofarme waterstofvoorziening. Na verdere succesvolle afronding van het demonstratieproject kan Gasunie de ontwikkeling van opslag in zoutcavernes realiseren, waarvan de eerste in 2026 volledig in bedrijf kan zijn. Lees meer..

16 september 2021

Uitstoot broeikasgassen gestegen met aantrekken economie

In het tweede kwartaal van 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. De toename is vooral toe te schrijven aan het hogere aardgasverbruik in de gebouwde omgeving en de industrie. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC. Lees meer..

15 september 2021

ACM publiceert leidraad mogelijkheden netwerkbedrijven m.b.t. alternatieve energiedragers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft 14 september 2021 een leidraad gepubliceerd over de (on)mogelijkheden van netwerkbedrijven t.a.v. het uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op alternatieve energiedragers, zoals investeringen en het beheer van infrastructuur voor waterstof, biogas, warmte en koude. VEMW heeft in 2020 een zienswijze gegeven op de in 2019 gepubliceerde concept leidraad en kijkt met belangstelling naar de huidige publicatie en de al dan niet daarin meegenomen suggesties en aanbevelingen. Lees meer..

14 september 2021

Productiegroei industrie in juli ruim 14 procent

Nadat de groei van de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in juni uitkwam op 17,9 procent t.o.v. een jaar eerder, was die in juli 14,1 procent hoger dan in juli 2020. Ten opzichte van juli 2019 bedroeg de groei ruim 9 procent. Daarmee is het door de coronacrisis in juli 2020 geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt, met de kanttekening dat de verschillen per branche groot zijn. Dat meldt het CBS. Lees meer..

9 september 2021

Bijdrage Nobian aan demand side response t.b.v. stabiliteit stroomnet

Chloorproducent Nobian (vh. Nouryon en AkzoNobel) kan in Rotterdam 40 MW aan flexibele vraagsturing – zogenaamde demand side response (DSR) - leveren. In samenwerking met energieleverancier Vattenfall kan zo ingespeeld worden op de toenemende schommelingen in het elektriciteitsaanbod van hernieuwbare energie uit zonne- en windenergie. Lees meer..

7 september 2021

Uniper en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen 100 MW elektrolysefabriek

Energiebedrijf Uniper en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een Memorandum of Understanding getekend voor de productie van groene waterstof op het Uniper Maasvlakte terrein. De 100 MW elektrolyse-installatie moet aangesloten worden op de geplande waterstofinfrastructuur HyTransport.RTM, die het petrochemische complex van klimaatneutrale waterstof moet voorzien. Lees meer..

6 september 2021

Nieuwe aansluiting op gasnet mogelijk om congestie op elektriciteitsnet te voorkomen

De Gaswet geeft de mogelijkheid aan het college van burgemeester en wethouders om een gebied aan te wijzen waar het aansluiten van woningen op het gasnet vanwege het algemeen belang noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer door transportschaarste op het elektriciteitsnet (congestie) de woningbouwopgave gehinderd zou worden. Gemeenten moeten dan wel in hun Transitievisie Warmte aangeven hoe het gasverbruik verduurzaamd wordt. Dat antwoordt de staatssecretaris van EZK op kamervragen van de VVD. Lees meer..

2 september 2021

ACER publiceert methode om werking Europese groothandelsmarkten elektriciteit te meten

Het Europese Agentschap voor de samenwerking van energietoezichthouders (ACER) heeft een methodologische studie gepubliceerd om belemmeringen voor doelmatige prijsvorming en laagdrempelige markttoegang voor nieuwe marktspelers op de groothandelsmarkten voor elektriciteit in de Europese Unie te meten. De studie stelt met een reeks indicatoren en methodologie ACER in staat om haar toezichtverantwoordelijkheden, óók en juist als het gaat om hernieuwbare energie, doeltreffender te vervullen. Lees meer..

31 augustus 2021

Platform Verduurzaming Industrie bundelt steeds meer kennis en expertise

Om aan het Nederlandse Klimaatakkoord te voldoen, moet de industrie haar CO₂-emissies in 2030 met 49 procent gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. De Europese Commissie stuurt aan op een verhoging van dit percentage tot 55 procent (Fit-for-55). Het in oktober 2020 gelanceerde platform Verduurzaming Industrie biedt inmiddels – de toegang tot - veel kennis en expertise als het gaat om de invulling van de doelstellingen op bedrijfsniveau en industrieclusters met relevante kennis en expertise, slimme technologie, en subsidies en regelingen. Lees meer..

30 augustus 2021

Verplichting verbetert uitvoering reconciliatie gasverbruik

Toezichthouder ACM heeft een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders gepubliceerd m.b.t. de verplichte informatie-uitwisseling tussen de regionale netbeheerder en de leverancier om te komen tot de definitieve vaststelling van de gasvolume-afrekeningen. Hiermee wordt een sinds 2019 gevolgde procedure formeel vastgelegd in de Allocatiecode gas. De procedure stelt de leveranciers in staat om de afrekeningen met de programmaverantwoordelijken (w.o. profielafnemers) beter te kunnen controleren. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next