Nieuwsberichten

 
15 augustus 2017

Nederlandse luchthavens kopen oranje-groene elektriciteit in

Schiphol Group, dat luchthavens beheert in Amsterdam Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad, draait vanaf 1 januari 2019 volledig op hernieuwbare elektriciteit (groen) die in Nederland is opgewekt (oranje). Daartoe heeft het bedrijf een 15-jarig ‘power purchase agreement’ (PPA) afgesloten met energieleverancier Eneco. De levering van zo’n 200 GWh per jaar komt vanaf 2020 geheel uit nieuwe windparken (additionaliteit) waarin Eneco investeert. De in Nederland succesvolle trend wordt bedreigd door een voorstel van de Europese Commissie, reden voor VEMW om het Europees Parlement te vragen het voorstel te amenderen. Lees meer..

14 augustus 2017

Overheid incasseert 25 mrd euro milieubelastingen en -heffingen

De overheid heeft 25,3 miljard euro aan milieubelastingen (20,7 mrd) en –heffingen (4,6 mrd) ontvangen in 2016 (+3 procent t.o.v. 2015). De opbrengsten van de energiebelasting zijn met 10,7 procent het hardst gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De milieulastendruk in Nederland is hoog vergeleken bij andere – zeker de ons omringende - Europese landen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Lees meer..

29 juli 2017

Halen van klimaatdoelen vereist tijdige transitie industrie

Het klimaatbeleid is naar verluidt een hoofdthema in de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord. Geen eenvoudig onderwerp gelet op de verschillende ideeën die de beoogde coalitiepartijen hierover hebben. Een essay hierover van Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW, verschenen in Het Financieele Dagblad. Lees meer..

13 juli 2017

Nieuwe LNG terminal Duitsland stap in diversificatie gas?

Gasunie, Vopak en Oiltanking hebben plannen om een nieuwe LNG-terminal te bouwen in Hamburg en voeren daarvoor een haalbaarheidsonderzoek uit. De Europese Commissie heeft de bedrijven goedkeuring gegeven om een joint venture te vormen voor het opzetten en beheren van een LNG-terminal. Gasunie en Vopak hebben in 2012 Gate-terminal gerealiseerd in Rotterdam. Een nieuwe terminal kan een bijdrage leveren aan de diversificatie van het gasaanbod. Vraag is of er voldoende commitment van marktpartijen zal zijn om de noodzakelijke investering te doen. Lees meer..

11 juli 2017

Nederlandse invulling Parijsakkoord begint vorm te krijgen

Een sterke industrie in Nederland die verduurzaamd is, kansen voor een nieuwe waardeontwikkeling heeft gegrepen en gebruik maakt van concurrerend geprijsde hernieuwbare elektriciteit, met een lage CO2-uitstoot. Dat is de uitdaging die de industrie zich stelt in het Transitiepad Hoge Temperatuur warmte 2050 vanuit een sleutelrol in een transitie naar een koolstofarme energievoorziening (THT2050). VEMW levert daaraan pro-actieve bijdragen. Met de invulling van nog vier andere transitiepaden begint de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord van Parijs vorm te krijgen. Lees meer..

11 juli 2017

Minister pakt opkomende stoffen aan door betere uitvoering waterkwaliteitsbeleid

Opkomende stoffen worden aangepakt door verbetering van de uitvoering van de vergunningverlening, door gerichtere en ‘risicogebaseerde’ monitoring én via onderzoek naar stoffen die een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening. Dit staat in een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Aanleiding voor de ‘structurele aanpak van opkomende stoffen’ waren incidentele lozingen van stoffen zoals pyrazool, en recentelijk PFOA en GenX. Dit worden ook wel opkomende stoffen genoemd ofwel stoffen die niet (wettelijk) genormeerd zijn en waarvan de schadelijkheid nog niet is vastgesteld. Bij de genoemde casussen was er veel onduidelijkheid, onder andere over de wijze waarop drinkwaterbelangen worden meegenomen bij de vergunningverlening en over de bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheden. Lees meer..

6 juli 2017

Prijsstrategie gericht op korte termijnmarkt loont

VEMW heeft de resultaten van haar achtste benchmark Energie-inkoop deze week beschikbaar gesteld aan de 250 deelnemende leden uit de industrie en zakelijke gebouwde omgeving. Het inmiddels gevestigde instrument is dit jaar ingrijpend geoptimaliseerd m.b.t. de klantvriendelijkheid, dataveiligheid en on-line toegankelijkheid. De belangrijkste conclusies: een inkoopstrategie gericht op korte termijn producten blijkt lonend, het zelfstandig inkopen leidt tot lagere kosten dan via een collectief en het aandeel groene stroom en gas groeit gestaag met binnenlands additioneel vermogen. Lees meer..

6 juli 2017

Minister stelt maximale concentratie pyrazool in drinkwater vast

Drinkwater en water dat wordt ingenomen voor de productie van drinkwater mag maximaal 3 microgram per liter pyrazool bevatten. Dit heeft de minister van Infrastructuur & Milieu besloten op basis van onderzoek door RIVM en na overleg met diverse stakeholders. Het besluit is op 5 juli jl. naar VEMW gecommuniceerd. De waarde is aanzienlijk lager dan de tijdelijke waarde van 15 microgram per liter die op 27 augustus 2015 werd vastgesteld naar aanleiding van langdurig verhoogde concentraties van pyrazool in de Maas in de zomer van 2015. Dit werd veroorzaakt door een niet goed functionerende zuivering. Lees meer..

30 juni 2017

Koelwater: van lozing naar nuttig gebruik restwarmte

Rijkswaterstaat doet onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik van restwarmte. Het gaat om warmte die nu nog wordt afgevoerd naar de omgeving, met name via de lozing van koelwater. Lees meer..

29 juni 2017

Toenemende volatiliteit zorg of kans?

De volatiliteit van prijzen is net als de liquiditeit een onlosmakelijk kenmerk van marktwerking. De beweeglijkheid van prijzen wordt beïnvloed door vele factoren. Energiegebruikers kunnen daar rekening mee houden en op veranderingen inspelen. Dat biedt kansen. Een zorg zijn de toenemende politieke oorzaken van de stijging van de volatiliteit, onder meer door het regulatoir ingrijpen in het emissiehandelssysteem en geopolitiek. Dat is een belangrijke les die getrokken kan worden uit de VEMW Energiedag 2017 bij Royal Schiphol Group. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next