Nieuwsberichten

 
20 februari 2019

Porthos zet volgende stap in CCS-project Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) zetten een volgende stap in het voorbereiden van het ‘Porthos’ project, een Carbon Carpture Usage and Storage (CCUS) project in de Rijnmond. ‘Porthos’ staat voor Port of Rotterdam CO₂ Transport Hub & Offshore Storage. Het project is een publiek-private samenwerking en moet afgevangen CO₂ uit de industrie gaan transporteren naar – en opslaan in – uitgeproduceerde gasvelden diep onder de Noordzeebodem. De initiatiefnemers roepen bedrijven op hun interesse voor 1 april 2019 kenbaar te maken. Lees meer..

19 februari 2019

Netbeheerders: systeemintegratie essentieel voor energiesysteem 2050

De landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie presenteerden afgelopen vrijdag de Infrastructure Outlook 2050: een eerste gezamenlijke studie naar het toekomstige energiesysteem van Nederland en Duitsland. De studie onderzoekt wat er nodig is om de elektriciteits- en gasinfrastructuur doelmatig te laten functioneren gegeven de realisatie van de klimaatdoelstellingen voor 2050. Wat blijkt? Gas en elektriciteit vullen elkaar goed aan in de toekomst. VEMW pleit voor een structureel proces met borging van de inbreng van gebruikers waaronder de industrie. Lees meer..

18 februari 2019

Bonus-malus regeling industriële CO2-reductie beproefd middel

In het ontwerp Klimaatakkoord is door de Industrietafel voorgesteld om een bonus-malus regeling in te stellen om de CO2-emissies in onze energie-intensieve industrie te reduceren. Een beproefd en alles behalve vrijblijvend middel met een duidelijke prikkel om bedrijven die onvoldoende uitstootreductie realiseren via een malus – een CO2-heffing – tot actie te brengen. Dat is de boodschap van VEMW, VNCI en VNPI afgelopen zaterdag in dagblad Trouw. Lees meer..

15 februari 2019

Ministerie EZK kondigt wetstraject ‘Warmtewet 2.0’ aan

Het ministerie van EZK is een wetstraject ‘Warmtewet 2.0’ gestart om de besluitvorming over, en investeringen in de aanleg en exploitatie van warmtenetten, te faciliteren en de benodigde rollen en verantwoordelijkheden van publieke en private partijen nader te duiden. Zo nodig worden de randvoorwaarden aangescherpt om de publieke belangen bij collectieve warmtelevering te realiseren. Op 1 januari 2022 moet de nieuwe Warmtewet in werking treden. VEMW zal als stakeholder participeren in het proces. Lees meer..

15 februari 2019

Het 7e Watervisiecongres 2019: And the winner is..........

Het gebruik van minder water betekent flink besparen op energie. En, water is een belangrijke energiebron voor bedrijven. Met andere woorden: energietransitie vraagt om waterstrategie. Dit was het centrale thema van het zevende Watervisie congres dat op donderdag 14 februari plaatsvond bij Heineken in Zoeterwoude en werd georganiseerd door Evides Industriewater, Industrielinqs én VEMW. Lees meer..

14 februari 2019

Onderhandelingsakkoord aanscherping toetredingsregels EU gasmarkt

In een zogenaamde trialoog tussen de Europese Commissie, Parlement en Raad is een onderhandelingsakkoord bereikt over de herziening van de Europese Gasrichtlijn. Hierin worden extra eisen gesteld aan de upstream gastransportinfrastructuur, die partijen van buiten de Europese Unie toegang biedt tot de Europese gasmarkt. Deze partijen moeten aan dezelfde regels gaan voldoen die al gelden binnen de Europese gasmarkt. Aanleiding voor de herziening is de aanleg van de Nord Stream 2 pijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Het akkoord moet formeel nog worden bezegeld. De verwachting is dat dit 4 maart gebeurt tijdens de Energieraad. Lees meer..

11 februari 2019

VEMW informeert leden over ontwerp Klimaatakkoord

VEMW heeft bedrijven en instellingen uit de industrie- en utiliteitssector vrijdag zo objectief mogelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het ontwerp Klimaatakkoord. Naast de uitkomsten van het ontwerpakkoord, heeft VEMW de meest aannemelijke vervolgstappen belicht en bedrijven aan de hand van praktische aanbevelingen op weg geholpen. Lees meer..

8 februari 2019

Kentering in transparantie drinkwatertarieven

De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de transparantie van de drinkwatertarieven. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op basis van onderzoek. Lees meer..

7 februari 2019

VEMW presenteert oplossingen voor multisite aansluitingen

VEMW heeft donderdag het Positionpaper Multisites aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De multisitebedrijven schetsen in het paper de problematiek die zij ondervinden wanneer het gaat om een juiste en doelmatige facturatie en het technische en administratieve beheer van honderden tot duizenden aansluitingen verspreid over het land. Het paper belicht het vitale en maatschappelijke belang van de multisites in het energielandschap, behandelt hardnekkige issues en draagt oplossingsrichtingen aan. De multisites vervullen maatschappelijke functies en zijn afkomstig uit de telecom, het openbaar vervoer en de watervoorziening en het waterbeheer. Lees meer..

6 februari 2019

Belang WKK moet plaats krijgen in uitwerking Klimaatakkoord

Het belang van warmtekrachtkoppeling (WKK) moet een plaats krijgen in de uitwerking van het Klimaatakkoord. WKK-installaties kunnen ook tijdens de energietransitie een belangrijke bijdrage leveren aan energiebesparing, emissiereductie en het leveren van een flexibel aanbod aan de elektriciteitsmarkt. Er zal beleid ontwikkeld moeten worden om deze bijdragen te verzilveren. Onder meer ten aanzien van de toerekening van emissierechten en –kosten, de verdeling van emissies tussen warmte en kracht (accounting regels) en de bijdrage van WKK aan de flexibiliteitsbehoefte van de elektriciteitsmarkt. VEMW heeft een werkgroep ingesteld om de uitgangspunten voor een adequate regeling vast te stellen. Een regeling die een plaats moet krijgen in de uitwerking van het Klimaatakkoord. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next