Nieuwsberichten

 
13 december 2017

Energietransitie krijgt uitgebreide wetgevingsagenda

Minister Wiebes (EZK) heeft een uitgebreide wetgevingsagenda gepresenteerd om de energie en klimaat wet- en regelgeving aan te passen met als doel de energietransitie te ondersteunen. Om dat zowel doeltreffend als doelmatig te realiseren stelt hij de Tweede Kamer voor dat te doen in 4 wetgevingstranches: het wegnemen van knelpunten (lopend traject - 2018), het leggen van een fundament voor de transitie (2e helft 2018 en 2019), de implementatie van Europese regelgeving (medio 2020) en het voortbouwen aan de transitie (begin 2021). Lees meer..

11 december 2017

Minister Wiebes stelt besluit stikstoffabriek uit

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt een besluit over investeringen (500 mln euro) in een stikstoffabriek om de aardgas kwaliteitsconversie capaciteit uit te breiden, uit. Het kabinet heeft uitgesproken dat de veiligheid van burgers en bedrijven voorop staat en dat zij daarom de vraag naar Gronings gas wil verminderen. De minister wil de resultaten van een onderzoek naar een aantal scenario’s voor de toekomst van de aardgaswinning in Groningen afwachten en is voornemens in het voorjaar van 2018 een definitief besluit te nemen over de realisatie van een stikstoffabriek. VEMW vindt dit een verstandig besluit gelet op de veiligheid, leveringszekerheid en doelmatigheid van de investeringen. Lees meer..

8 december 2017

Voornemen EZK om vanaf 2019 SDE+ regeling te verbreden

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stimuleringsregeling SDE+ voor 2018. Het budget van 2017 wordt waarschijnlijk gehandhaafd en de uitgangspunten voor de regeling zijn op een aantal punten gewijzigd. De minister kondigt aan om de openstelling vanaf 1 januari 2019 te willen verbreden van hernieuwbare energie productie naar CO2-reductie. Lees meer..

6 december 2017

Brabantse waterschappen speuren naar GenX-bron

Het is nog steeds niet bekend waar de GenX-stof die in oktober in het rioolwater in Eindhoven en Aarle-Rixtel werd aangetroffen vandaan komt. De Brabantse waterschappen De Dommel en Aa en Maas proberen de bron te achterhalen maar zijn daar nog niet in geslaagd. Tot voor kort was alleen bekend dat het bedrijf Chemours in Dordrecht de stof loost. De stof GenX is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid. Lees meer..

5 december 2017

Nationaal Klimaatakkoord: alle hens aan dek!

Een high level bijeenkomst over energiezaken. Onder die vlag opende minister Wiebes (EZK) gisteren in Den Haag met zo’n 200 stakeholders het proces om te komen tot een invulling van het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord. VEMW zal een bijdrage leveren om de ongekende klimaatopgave te realiseren en rekent op een constructief proces dat zich er op richt om concrete veranderingen mogelijk te maken. Lees meer..

1 december 2017

GTS oplossing overschot groen gas aanbod ondermaats

GTS heeft onvoldoende informatie aangeleverd om te kunnen vaststellen of een voorgenomen bijzondere investering in een zogenaamde ‘Groen Gas Booster’ noodzakelijk is, én of die investering past bij de wettelijke taken die GTS uitvoert. Dat staat in het advies van de toezichthouder ACM aan de minister van EZK, die op grond van de Gaswet een investeringsbesluit moet beoordelen uit oogpunt van noodzakelijkheid. VEMW steunt het kritisch advies van ACM. Lees meer..

30 november 2017

Nieuwe energietarieven stijgen maar kostenrelatie onduidelijk

De elektriciteits- en gastransporttarieven in 2018 stijgen gemiddeld. In grote lijn overeenkomend met de door de netbeheerders ingediende voorstellen. Probleem blijft de herleidbaarheid van de toegestane efficiënte kosten van het netbeheer naar de tarieven voor de verschillende diensten en tariefdragers. Dat concludeert VEMW uit de besluiten die toezichthouder ACM heeft gepubliceerd. VEMW publiceert volgende week haar jaarlijkse overzicht van alle gepubliceerde tarieven én de verschillen t.o.v. de voorgaande jaren. Lees meer..

29 november 2017

Europees Parlement stuurt aan op ambitieuze 2030 klimaatdoelen

Geen reductie van het energiegebruik met 30 maar 40 procent als bindend doel en geen aandeel hernieuwbare energie van minimaal 27 maar 35 procent in 2030. Daarmee heeft het Industriecomité (ITRE) van het Europees Parlement gisteren ingestemd. In januari stemt het Europees Parlement plenair over de resolutie s van ITRE, waarna de lidstaten via de Europese Raad een positie zullen innemen en een definitief besluit genomen kan worden. VEMW is voorstander van één leidend klimaatdoel, en dat is CO2-reductie. Lees meer..

28 november 2017

Hydraulische en energetische koppeling WKO’s verdient award

Fréderique Houben, taakgroephoofd en programmamanager Energie van de Universiteit Utrecht, heeft de WKO Duurzaamheid Award 2017 gewonnen voor een hydraulische en energetische koppeling van afzonderlijke Warmte Koude Opslag installaties (WKO), waardoor het vermogen van het energiesysteem sterk toeneemt. De prijs is vorige week uitgereikt tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie. Els Sonnemans, strategisch energie-adviseur bij Radboudumc was ook een van de vijf genomineerden. Vorig jaar ging de prijs naar Björn Kouwenhoven, exploitatiemanager energie van NS Reizigers, voor de verbetering en optimalisatie van meerdere WKO-installaties. Sonnemans en Kouwenhoven zijn betrokken deelnemers aan VEMW overleggroepen die mogelijkheden bieden voor kennisuitwisseling over dergelijke onderwerpen. VEMW feliciteert deze eindgebruikers en is verheugd over de erkenning van de voortrekkersrol die energiegebruikers nemen om de zakelijke gebouwde omgeving te verduurzamen. Lees meer..

22 november 2017

ACM staat GTS forse tariefstijging toe

Toezichthouder ACM heeft een besluit genomen over de tariefvoorstellen van landelijk gasnetbeheerder GTS. De transporttarieven stijgen gemiddeld met zo’n 4 procent t.o.v. 2017. VEMW stelt vast dat de voorstellen die GTS heeft gedaan nagenoeg ongewijzigd zijn vastgesteld, ondanks de uitgebreide en onderbouwde punten van kritiek die VEMW en andere stakeholders naar voren hebben gebracht in zienswijzen. Met name de transparantie en herleidbaarheid in het proces schieten ernstig tekort. Wij zullen ons beraden op een passende reactie. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next