Nieuwsberichten

 
15 februari 2018

Eerste stap in resourcen van export Nederlands gas

Het Duitse energiebedrijf EWE heeft aangegeven de afname van aardgas van Groningenkwaliteit (G-gas) in 2 jaar met 1,7 mrd m3 terug te brengen. Verwachte kosten: 20 mln euro. De toezegging van EWE is een eerste bijdrage om via het re-sourcen van exportcontracten het plafond voor de winning van Groningengas terug te kunnen brengen van 21,6 tot 12 mrd m3. VEMW is verheugd over deze eerste belangrijke stap in het resourcen van de Nederlandse exportcontracten. Lees meer..

7 februari 2018

Onduidelijkheid troef na publicatie nieuwe lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen

RIVM heeft in opdracht van het ministerie van I&W een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Een lijst met ZZS bestond al. Deze bestaat uit 1.400 stoffen die de Nederlandse overheid met voorrang wil aanpakken om ze uit onze leefomgeving te weren of sterk terug te dringen, bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn. Naast deze lijst is er dus nu ook een lijst met potentiële ZZS. Potentiële ZZS zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden. Lees meer..

7 februari 2018

Reductie Groningengas vraagt om onderzoek alle opties

Naast omschakeling van 200 grootverbruikers van G-gas uit de industrie moeten alle opties onderzocht worden om de winning van Groningengas verder te kunnen reduceren. Ook de mogelijkheden van export, inclusief alternatieve gasbronnen, en de verschillende mogelijkheden van kwaliteitsconversie. De bedrijven dringen aan op een kader voor versnelling van de ombouw. VEMW is bereid daarover in overleg te treden met de minister. Dat moet onder meer leiden tot een actieplan en de vorming van een omschakelfonds voor de industrie om die omschakeling versneld te kunnen laten plaatsvinden. Lees meer..

5 februari 2018

Procesmonitoring biedt interessante mogelijkheden

Het nauwkeurig monitoren van energiestromen in industriële productieprocessen biedt interessante optimalisatiemogelijkheden, zoals van lokale netwerk- en transportkosten. Dat vereist wel een gerichte aanpak en een gedegen plan: hoe meer en nauwkeuriger gemeten wordt, hoe beter de stuurmogelijkheden worden maar ook des te complexer het wordt. Dat blijkt uit de casus die BASF Antwerpen samen met Energy21 vrijdag jl. presenteerde tijdens de VEMW Energielunch in Woerden. Lees meer..

1 februari 2018

SodM adviseert sterke verlaging gaswinning Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert minister Wiebes (EZK) om de winning van Groningengas met het oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen zo snel mogelijk te verlagen tot een niveau van 12 mrd m3. Het huidige plafond is 21,6 mrd m3 en volgens het regeerakkoord zou dat 20,1 mrd m3 moeten zijn in 2021. Volgens een nieuwe analyse van Gasunie is uit oogpunt van leveringszekerheid 14 (milde winter) – 27 (strenge winter) mrd m3 Groningengas nodig. Met de bestaande middelen kan een gewenst veiligheidsniveau van 12 mrd m3 dus niet worden gerealiseerd en zijn nieuwe oplossingen nodig aan de aanbod- (kwaliteitsconversie e.d.) en of vraagkant (export en ombouw). VEMW stelt dat het tijd is voor nieuwe oplossingen. Lees meer..

31 januari 2018

Tweede Kamer stemt in met gewijzigd wetsvoorstel VET

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd voor het wetvoorstel Voortgang energietransitie (VET). Enkel de PVV en FvD stemden tegen. Het wetsvoorstel is via een Nota van Wijziging en amendementen aangepast met een alternatief voor de regeling omtrent de enkelvoudige storingsreserve (N-1), een regeling voor transparant financieel beleid bij netbeheerders, en het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw. VEMW is zeer verheugd dat de Wet VET inclusief de aangepaste regels is aangenomen. Lees meer..

26 januari 2018

Aanpassing wet VET in belang energiegebruikers

Met het plenaire debat over de Wet VET toonde de Tweede Kamer brede steun voor het aangepaste wetsvoorstel van Minister Wiebes. Met o.m. een alternatief voor de N-1 regeling (enkelvoudige storingsreserve) en een duidelijke taakafbakening voor de netbeheerders en netwerkbedrijven. De Tweede Kamer kwam zelf nog met een amendement over transparantievereisten voor netbeheerders en stelde bijna unaniem voor om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw te schrappen. VEMW is verheugd over de brede steun voor de invulling van de transitie én de borging van de netgebruikersbelangen. Lees meer..

23 januari 2018

EZK: grootverbruikers moeten alternatief zoeken voor Groningengas

Minister Wiebes (EZK) heeft 200 grootverbruikers van laagcalorisch aardgas (Groningenkwaliteit) per brief laten weten dat het onontkoombaar is dat zij binnen 4 jaar omschakelen op hoogcalorisch aardgas of een duurzaam alternatief. Doel is de gaswinning in Groningen te verminderen. VEMW begrijpt de urgentie. Bedrijven zijn bereid om naar beste kunnen een bijdrage aan de problematiek te leveren. Echter, daarbij dient rekening gehouden te worden met de doelmatigheid van de oplossing in vergelijking met belangrijke korte termijn mogelijkheden en moet rekening gehouden worden met de praktijk, én met andere gesprekken die bedrijven voeren met de overheid als het gaat om de invulling van de energietransitie. Lees meer..

17 januari 2018

Gasdebat: EZK komt met afbouwplan Groningen

Minister Wiebes (EZK) heeft tijdens het Tweede Kamer debat over het Groningendossier aangegeven dat zijn ministerie op korte termijn (eind Q1-2018) met een afbouwplan voor Groningengas gaat komen. Een totaalpakket met opties, een voorstel en een begroting. In dat kader wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van ombouw van grootverbruikers van laagcalorisch gas (Groningenkwaliteit) naar hoogcalorisch gas. Volgens VEMW is het van belang dat de extra kosten voor de gasvoorziening doelmatig zijn. Lees meer..

11 januari 2018

Waterschapsbelastingen op de schop

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen heeft eind 2017 voorstellen gedaan voor aanpassing van de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. De voorstellen hebben gevolgen voor iedereen die belasting betaalt aan het waterschap dus zowel voor huishoudens (éénpersoons en meerpersoons) als bedrijven. Met de opbrengst van de heffingen bekostigen de waterschappen hun werkzaamheden. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next