Nieuwsberichten

 
14 juni 2018

ACM weigert tariefbesluiten adequaat te motiveren

ACM heeft een bezwaar van VEMW tegen het besluit van de toezichthouder over de vaststelling van de elektriciteitstarieven in 2018 voor de regionale netbeheerders Liander en Enexis voor het jaar 2018 ongegrond verklaard. VEMW ging o.a. in bezwaar vanwege strijdigheid met het uitgangspunt van kostengeoriënteerde tarieven en een gebrekkige motivering. Met de beslissing op bezwaar zijn de bezwaren niet weggenomen; de ACM weigert besluiten adequaat te motiveren. Reden voor VEMW om te overwegen om beroep in te stellen bij de rechter. Lees meer..

14 juni 2018

Heineken vervangt aardgas voor biogas van waterschap

Heineken verduurzaamt zijn productieproces door fossiel aardgas te vervangen voor hernieuwbare energie uit biogas. Het bedrijf werkt daarvoor samen met waterschap Aa en Maas. Dit waterschap produceert biogas uit afvalwater met een slibvergister bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Eerder dit jaar is de gasleiding van de zuiveringsinstallatie van waterschap Aa en Maas gekoppeld aan die van de brouwerij. Inmiddels wordt het biogas daadwerkelijk geleverd. Lees meer..

11 juni 2018

Ontwikkelingen energietransitie gaan grote gevolgen hebben

De energievoorziening gaat de komende jaren drastisch veranderen. Met nieuwe energiedragers zoals waterstof, windparken op zee en uitkoppeling van energie. Met een spanningsveld tussen de betrouwbaarheid van de voorziening, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. Met een spanningsveld tussen de betrouwbaarheid van de voorziening, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. Met nieuwe mogelijkheden als blockchain management en met uitdagingen zoals dataveiligheid in een complexere omgeving. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van de VEMW Energiedag die op 7 juni plaatsvond op de BP Raffinaderij in Rotterdam-Europoort. Lees meer..

7 juni 2018

Uitfasering Groningengas volgens minister op schema

Minister Wiebes (EZK) geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan op schema te liggen met het realiseren van het ‘basispad’ om de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen. Met een aantal additionele maatregelen zou het mogelijk zijn om al per oktober 2020 onder het door de SodM geadviseerde winningsniveau van (bcm) uit te komen. Als alle maatregelen zich daadwerkelijk materialiseren moet oktober 2022 het niveau onder de 4 bcm uit kunnen komen in een gemiddeld gasjaar. VEMW ziet in de brief van de minister de bereidheid en een uitnodiging om te overleggen over een navigatie-instrument om het industrie potentieel te kunnen materialiseren. Lees meer..

6 juni 2018

Kosteneffectieve energietransitie vraagt om combi warmte en kracht

Een combinatie van een duurzame opwekking van kracht en warmte is een belangrijke sleutel om te komen tot een kosteneffectieve energietransitie. Dicht bij de energievraag, koolstofneutraal en flexibel inspelend op de vraag en het aanbod. Dat is de visie die COGEN Europe vandaag presenteert op haar jaarcongres 'The Power of Heat’ in Brussel. Lees meer..

5 juni 2018

Chemelot anticipeert op toenemende zoetwaterstress

Is het mogelijk om het gezuiverde afvalwater afkomstig van de industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) én van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) toe te passen als koel- en proceswater op industriepark Chemelot? Lees meer..

5 juni 2018

Offshore energiesysteemintegratie levert klimaatwinst op

Het Nederlandse deel van de Noordzee kan een spil zijn in het versnellen van de energietransitie om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Door systeemintegratie met slimme - infrastructurele - koppelingen, waarbij de kansen worden benut die enerzijds de afname van offshore olie- en gasproductie en anderzijds de toename van windparken op zee bieden. Een consortium onder leiding van TNO heeft met ondersteuning van de Topsector Energie de verschillende technische opties, inclusief economische haalbaarheid verkend in het zogenaamde North Sea Energy programma (NSE). Lees meer..

4 juni 2018

ILT: Grondwaterkwaliteit onder druk bij aanleg bodemenergiesystemen

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat het overgrote deel van de boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen dat niet volgens de regels doen. Lees meer..

4 juni 2018

Subsidie Beleidsexperiment CO2-reductie industrie

De nieuwe subsidieregeling “Beleidsexperiment CO2-reductie industrie” is opengesteld tot 28 juni 2018 door RVO. Projecten moeten zorgen voor het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies in de industrie. Met de regeling, met een beschikbaar budget van rond de 17,5 miljoen euro, stimuleert het ministerie van EZK - eenmalig - pilot- en demonstratieprojecten. Lees meer..

1 juni 2018

Manifest voor snelle en kostenverlagende groei duurzame waterstof

Een programmatische aanpak om te komen tot een snelle en kostenverlagende groei van duurzame waterstof. Dat beoogt de ‘Waterstof Coalitie’, een verband van 23 netbeheerders, energiebedrijven, onderzoeksinstellingen, milieuorganisaties en een aantal industriële bedrijven. Nodig om te komen tot een kosteneffectieve oplossing om een forse bijdrage te leveren aan de daling van de CO2-uitstoot. Zij bieden minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat (EZK) vandaag een manifest aan, als inbreng op de klimaattafels. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next