Nieuwsberichten

 
13 oktober 2017

Nieuwe vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven

De vermogenskostenvoet die drinkwaterbedrijven in 2018 en 2019 moeten hanteren is door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld op 3,4%. Dat is 0,8% lager dan in de periode 2016–2017 Lees meer..

12 oktober 2017

Kabinetsplannen bieden perspectief voor industrietransitie

VEMW is over het algemeen positief over het coalitieakkoord, waarin de regering zich een ambitieus klimaatdoel heeft gesteld, daarvoor in totaal vier miljard euro aan middelen reserveert en samen met betrokkenen in een nationaal energie- en klimaatplan daarover afspraken maakt. Op weg naar 2050, wanneer Nederland nagenoeg emissieloos moet zijn volgens het klimaatakkoord van Parijs, stelt het nieuwe kabinet voor om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 ongeveer te halveren in 2030. Hierbij is terecht een belangrijke rol weggelegd voor CO2-opslag, maar er is meer nodig voor een succesvolle transitie van de industrie, zo stelt VEMW. Lees meer..

11 oktober 2017

ACM publiceert tarievenvoorstellen netbeheer 2018

Toezichthouder ACM heeft de voorstellen voor de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van landelijk netbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis en Stedin. De landelijke gastransporttarieven zijn al eerder gepubliceerd. Representatieve organisaties zoals VEMW kunnen reageren op de voorstellen. VEMW zal zoals altijd van dat recht gebruik maken door het indienen van een schriftelijke zienswijze. VEMW leden kunnen tot en met maandag nog reageren op de tariefvoorstellen. Lees meer..

10 oktober 2017

Ambitieus energie- en klimaatbeleid Rutte III

Een Klimaatwet met juridisch afrekenbare doelen moet volgens het nieuwe Kabinet ‘vertrouwen in de toekomst’ geven. Het belangrijkste afrekenbare doel: 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 om de klimaatdoelstellingen van Parijs (80-95 procent emissiereductie in 2050) te kunnen realiseren. Er komt een energie –en klimaatakkoord om het beleid in te vullen met de stakeholders. Het innovatie- en topsectorenbeleid wordt gericht op versterking van de energietransitie. VEMW vindt het beleidspakket behoorlijk ambitieus en is blij dat het kabinet Rutte III openstaat voor de positie van de industrie in Nederland. Lees meer..

6 oktober 2017

Emissieloze industrie in 2050 mogelijk

De industrie in Nederland kan haar broeikasgasemissies nagenoeg geheel terugdringen in 2050. Daar zijn technologische oplossingen voor én economisch is het geen ‘mission impossible’. Dat stelt adviesbureau McKinsey in haar rapport ‘Industry transition – mission (im)possible’. Het rapport is een ondersteuning voor de visie van VEMW. Lees meer..

5 oktober 2017

Additionele stikstofinstallatie gasvoorziening niet nodig

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer aangegeven dat een uitbreiding van de gaskwaliteitsconversie met een stikstoffabriek niet nodig is. Pas indien de hoogte van de gaswinning uit Groningen in de toekomst onder het niveau van leveringszekerheid wordt gebracht, zou zo’n uitbreiding als aanvullende maatregel overwogen moeten worden, en dat is aan een volgend Kabinet. VEMW is verheugd dat de minister deze positie bevestigt. Lees meer..

4 oktober 2017

Gerechtshof draait heffen precariobelasting terug

Het Gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat de gemeente Hulst onterecht een precariobelasting heeft opgelegd aan netbeheerder Enduris. De belasting moet worden teruggebracht van 545.000 tot 24.000 euro. Grondslag is de door de gemeente en netbeheerder Enduris afgesloten Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO). De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere Zeeuwse gemeenten die tezamen zo’n 10 mln euro per jaar aan precario in rekening brengen bij de netbeheerder. Lees meer..

3 oktober 2017

SOdM kritisch over aardwarmte project Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SOdM) adviseert de minister van Economische Zaken (EZ) in haar ‘advies opsporingsvergunning aardwarmte Groningen-2’ het toezicht aan te scherpen en onder meer een Seismische Risico Analyse (SRA) uit te voeren, alvorens tot een eindoordeel en een nieuw advies over de vergunningsoverdracht en verlenging van de opsporingsvergunning te komen. Lees meer..

29 september 2017

Aandeel hernieuwbare energie 6 procent in 2016

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in 2016 bedroeg 6,0 procent (2015: 5,8 procent). In 2020 moet dat 14 procent (Europese doelstelling) zijn en 16 procent in 2023 (Energieakkoord). De grootste bijdragen worden geleverd door biomassa (63 procent) en wind (24 procent). Dat meldt het CBS in haar rapport ‘Hernieuwbare energie in Nederland 2016’. Lees meer..

28 september 2017

Grootschalige elektrificatie industrie haalbaar?

Elektrificatie van de hoge temperatuur warmtebehoefte in de procesindustrie zal een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de energievoorziening. Dat vraagt verregaande systeem- en procesinnovaties, opschaling en toepassing. Het seminar ‘Verduurzaming industrie door elektrificatie’ zal hier tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch op woensdag middag 11 oktober uitgebreid op ingaan. Georganiseerd door Industrial Energy Experts en Energy Matters met Hans Grünfeld van VEMW als dagvoorzitter. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next