Nieuwsberichten

 
24 september 2020

Voortduring capaciteitstekort elektriciteit onacceptabel voor transitie en eindverbruikers

Toezichthouder ACM heeft de ontwerp-investeringsplannen van de openbare netbeheerders getoetst en het Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) op basis daarvan geadviseerd. Belangrijkste conclusie: bij uitvoering van de voorgelegde plannen – met volgens ACM louter noodzakelijke investeringsvoorstellen - zal het capaciteitstekort minstens 5-10 jaar voortduren. Onacceptabel volgens VEMW omdat het de transitie belemmert, Nederland op slot zet en aangeslotenen de mogelijkheid ontneemt om in hun capaciteitsbehoeften te voorzien. EZK is nu aan zet om de plannen eveneens te toetsen en met oplossingen te komen. Lees meer..

23 september 2020

KPN verder in ontwikkeling opslag groene stroom van telefooncentrales

KPN is in samenwerking met diverse bedrijven in de energiesector dit voorjaar gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van groene energieopslag in back-up batterijen van telefooncentrales. Inmiddels is duidelijk dat er mogelijkheden zijn om de batterijen flexibel in te zetten zonder de back-op functie in gevaar te brengen. Uit een vervolgonderzoek moet duidelijk worden hoe KPN op een betaalbare manier op basis van algoritmes op de wisselende omstandigheden m.b.t. het aanbod van groene stroom kan inspelen en het gebruik van grijze elektriciteit kan terugdringen. Lees meer..

22 september 2020

Gaswinning Groningenveld daalt sneller dan voorzien

De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 8,1 mrd m3, 1,2 mrd m3 minder dan in juni was voorzien, en beduidend onder het basispad (13,6 mrd m3) en het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geadviseerde en veilig geachte niveau van 12 mrd m3. Dat staat in een Kamerbrief van minister Wiebes (EZK) over het zogenaamde Vaststellingsbesluit. Het is voor het eerst sinds eind jaren ’60 dat er minder dan 10 mrd m3 wordt gewonnen in Groningen. Lees meer..

21 september 2020

Voorlopige fiscale maatregelen ODE gepubliceerd

Op Prinsjesdag (15 september 2020) is het Belastingplan 2021 gepresenteerd. De regering heeft verschillende fiscale maatregelen gelieerd aan energie- en klimaatbeleid aangekondigd voor komend jaar: de CO2-heffing, budgettering van de nieuwe subsidieregeling SDE++, en de nieuwe tarieven voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) heffing. De aangekondigde ODE-tarieven kunnen tot een flinke lastenverzwaring leiden voor verschillende industriesectoren. Lees meer..

18 september 2020

Drinkwatersector vraagt meer ambitie voor duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening

Het veiligstellen van de drinkwatervoorziening in de toekomst vraagt om meer ambitie dan het kabinet tijdens Prinsjesdag etaleerde. Dat laat brancheorganisatie Vewin weten in haar reactie op de Prinsjesdagplannen. Lees meer..

16 september 2020

VEMW: aanscherping CO2-reductiedoelen vragen om flankerend beleid

De Nederlandse regering heeft op Prinsjesdag haar wetsvoorstel kenbaar gemaakt voor de introductie van een CO2-heffing voor de industrie die deelneemt aan het EU-ETS. De Europese Commissie wil de centrale EU broeikasgasemissiereductie doelstelling voor 2030 aanscherpen van 40 procent tot ten minste 55 procent. VEMW kan die ambities steunen waar die niet eenzijdig gericht zijn op de doelstelling maar ook op de verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht van de industrie Lees meer..

16 september 2020

Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren om doelen 2050 te halen

De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Dat staat in het herijkte Deltaprogramma 2021. Volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is de juiste koers ingezet maar moet de uitvoering versnellen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak. Lees meer..

15 september 2020

CO2 uitstoot met ruim 20 procent gedaald in tweede kwartaal

De CO2-uitstoot door Nederlandse economische activiteiten was in het tweede kwartaal 21,1 procent (20,5 procent na correctie weereffect) lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Volgens de eerste berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 9,3 procent. Belangrijkste oorzaken van de emissiereductie: een lagere inzet van steenkool bij de elektriciteitsproductie en de coronacrisis die ook ingrijpt in de industrie, transport en landbouw. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot. Lees meer..

11 september 2020

Evides Industriewater en Dow Benelux gaan voor circulair gebruik van industriewater

Dow Benelux en Evides Industriewater zetten de samenwerking voort. Recent ondertekenden beide partijen een nieuw samenwerkingscontract voor de komende 20 jaar. Duurzaamheid en innovatie vormen de rode draad in deze nieuwe overeenkomst waarin de partijen investeren in de toepassing van nieuwe innovatieve technieken die bijdragen aan een duurzame industriewatervoorziening. Lees meer..

8 september 2020

Kabinet gaat met Nationaal Groeifonds toekomstig groeivermogen versterken

Het kabinet heeft de vormgeving gepresenteerd van het op te richten investeringsfonds, zoals is aangekondigd in de Miljoenennota 2020. Dit fonds is gericht op publieke investeringen in kennisontwikkeling, R&D en innovatie, en infrastructuur, die bijdragen aan het verdienvermogen (het structurele bbp), en krijgt de naam Nationaal Groeifonds. Een eerste tranche van 20 mrd euro voor de komende 5 jaar wordt op Prinsjesdag in de begroting opgenomen. In het najaar zal het kabinet met nadere informatie komen over de verdere vervolgstappen. VEMW is positief over het duidelijke signaal en de middelen die het kabinet beschikbaar stelt en plaatst een aantal kanttekeningen. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next