Nieuwsberichten

 
14 oktober 2019

Minister stelt Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie in

Minister Wiebes (EZK) heeft een Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie ingesteld. Een college dat de minister gaat adviseren over een doeltreffende, doelmatige en tijdige invulling van de infrastructuur die nodig is voor de transitie van de industrie zoals in het Klimaatakkoord bepaald. VEMW is verheugd dat het belang van investeringen in de infrastructuur wordt geadresseerd en dat de minister hieraan prioriteit geeft. Lees meer..

11 oktober 2019

Partijen bundelen data voor energietransitie

Het CBS, Kadaster, PBL, RWS en RVO hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bundeling van data om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te kunnen faciliteren. Door de bundeling hebben partijen sneller betrouwbare informatie voorhanden. Lees meer..

10 oktober 2019

Verwaarloosbaar risico op onderbreking gasvoorziening in Nederland

In het kader van Europese regulering m.b.t. maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid wordt periodiek een ‘Preventief Actie Plan’ opgesteld dat een primaire focus heeft op risico’s van onderbrekingen op het gehele gassysteem. Uit de meest recente update blijkt dat er - in lijn met de voorgaande analyses in 2011, 2014, 2016 en 2018 - slechts een verwaarloosbaar risico is op een onderbreking van de gasvoorziening. Er zijn in dit kader dan ook geen nieuwe maatregelen nodig. Lees meer..

7 oktober 2019

Ongekende tariefstijging TenneT in 2020

Op 4 oktober publiceerde ACM de voorstellen van de netbeheerders voor de nettarieven gas en elektriciteit voor 2020. Er treedt een stijging kleiner dan 5 procentpunt op bij de meeste netbeheerders. De tarieven van TenneT stijgen daarentegen fors: aangeslotenen op het extra hoogspanningsnet moeten het ontgelden met meer dan een verdubbeling van de tarieven en aangeslotenen op het hoogspanningsnet met een stijging van 50%. VEMW zal binnen twee weken in overleg met haar leden een zienswijze indienen op deze voorstellen. Lees meer..

4 oktober 2019

BBL gasleiding blijft onderdeel TTF marktgebied

Sinds januari 2018 is de BBL interconnector tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, geïntegreerd in het TTF gasmarkt gebied. De gasnetbeheerders BBLc en GTS zijn na een evaluatie tot de conclusie gekomen dat de integratie in stand moet blijven omdat de uitkomsten positief zijn. Daarmee blijft de met onder meer VEMW overeengekomen ‘Inter-TSO-compensatie’ (ITC) voor de transportkosten over de BBL in stand. Lees meer..

3 oktober 2019

Potentieel voor CO2-infrastructuur (CCUS) Noordzeekanaalgebied

Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN), het havenbedrijf Port of Amsterdam en staalproducent Tata Steel hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage) in het Noordzeekanaalgebied afgerond met een positieve uitkomst. In het gebied zijn voldoende mogelijkheden voor het aanleggen van een CO2-infrastructuur met opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee én hergebruik van CO2. In de komende maanden zullen de partijen voor verdere uitwerking van het CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied diverse vervolgstudies uitvoeren. Lees meer..

3 oktober 2019

Rijkswaterstaat en bedrijven zetten schouders onder actualisatie lozingsvergunningen

Ongeveer driekwart van de lozingsvergunningen van bedrijven vraagt om aanpassing. Een kwart moet bij voorkeur al op korte termijn worden aangepast. Er zijn geen lozingen die een dermate groot milieurisico vormen dat direct ingrijpen noodzakelijk is. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een pilotproject waarvan de resultaten op 2 oktober jl. door vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS) bij VEMW in Woerden zijn gepresenteerd. Lees meer..

2 oktober 2019

Netbeheerders zetten elektriciteitsnet op slot

De regionale elektriciteitsnetbeheerders zoals Liander en Enexis geven aan dat zij in meerdere regio’s in Nederland te maken hebben met een overbelast netwerk en door een toenemend aantal capaciteit gerelateerde knelpunten aanvragen voor nieuwe aansluitingen voor hernieuwbare energie, datacentra en tuinders niet of niet tijdig kunnen honoreren en realiseren. Volgens VEMW is dit een bijzonder slecht en contraproductief signaal naar bedrijven en is dit fnuikend voor het investeringsklimaat in Nederland. Lees meer..

1 oktober 2019

Rekenkamer Rotterdam kraakt toezicht warmtebedrijf

De Rekenkamer Rotterdam kraakt het toezicht van het gemeentebestuur in het beleid en toezicht op het eigen Warmtebedrijf. In de loop van het planning- en realisatieproces is het publieke belang uit het oog verloren en zijn onnodige risico’s genomen. De Rekenkamer heeft het zelfs over een debacle. Dat er bij de uitvoering fouten zijn gemaakt doet volgens VEMW niks af aan het belang en het potentieel van de uitkoppeling van warmte om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Het is vooral zaak te leren van de gemaakte fouten in Rotterdam en elders. Zowel aangeslotenen op een warmtenet als de toeleveranciers van (rest)warmte hebben behoefte aan duidelijkheid en een betrouwbare en betaalbare voorziening. Lees meer..

26 september 2019

VEMW uit zorgen over lange termijn consequenties stikstofbeleid

Het Adviescollege Stikstofproblematiek beveelt de regering en de Tweede Kamer met het rapport ‘Niet alles kan’ een aantal maatregelen aan die op korte termijn effect sorteren ten aanzien van de emissies en deposities van stikstof, en onder welke voorwaarden toestemming kan worden verleend aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken. Voor de langere termijn brengt het Adviescollege voor de zomer van 2020 advies uit over een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek. VEMW heeft begrip voor korte termijn maatregelen die een bijdrage kunnen leveren zonder Nederland op slot te zetten, en maakt zich zorgen over de lange termijn consequenties van het stikstofbeleid. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next