Nieuwsberichten

 
2 december 2021

TenneT tarieven stijgen 9 – 15 procent in 2022

De ACM heeft het tarievenbesluit voor TenneT gepubliceerd. Voor het tarievenbesluit heeft de ACM de maximale toegestane inkomsten van TenneT vastgesteld op ruim 849 miljoen euro. Vergeleken met 2021 stijgen de tarieven met gemiddeld 15 procent op het hoogspanningsnet (HS) en met gemiddeld 9 procent op het extrahoogspanningsnet (EHS). ACM wijkt hiermee noodgedwongen af van een eerder gegeven alternatief. Lees meer..

1 december 2021

Uitspraak Europees Hof versterkt rol toezichthouder

Op 2 september 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uitspraak gedaan in een inbreukprocedure door de Europese Commissie tegen lidstaat Duitsland. De uitspraak bevestigt de onafhankelijkheid van toezichthouders en perkt de zeggenschap van beleidsmakers af. De ACM licht toe op welke wijze zij gehoor gaat geven aan de uitspraak en voor welke concrete onderwerpen deze gevolgen zal hebben. Volgens VEMW is het ook in het belang van aangeslotenen dat de onafhankelijke toezichthouder ongehinderd haar taken kan uitvoeren. Lees meer..

30 november 2021

Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

Het gebrek aan netcapaciteit is de grootste uitdaging voor het slagen van de energietransitie. De netbeheerders hebben de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. Niet alleen kan veel nieuwe duurzame productie niet worden getransporteerd, ook is aansluiting van nieuwe verbruikers of toename van bestaand elektriciteitsverbruik in grote delen van het net problematisch. De concept investeringsplannen van netbeheerders voor 2022-2031 zijn dus van cruciaal belang; zij moeten laten zien wat nodig is om deze achterstanden in te halen en de verdere groei van duurzame productie en elektrificatie mogelijk te maken. Lees meer..

26 november 2021

Deadline boeken gastransportcapaciteit 2022 voor direct aangeslotenen nadert

GTS roept direct aangeslotenen op om vóór 1 december a.s. de exitcapaciteit op hun aansluiting op het landelijke gastransportnet te boeken om het recht op de aangehouden capaciteit voor 2022 niet te verliezen. Lees meer..

24 november 2021

Elektrische boiler in industrie biedt operationele flexibiliteit en netwerkstabiliteit

De eerste toepassingen van elektrische boilers (e-boilers) in de industrie laten een potentieel zien om warmte en stoom te produceren met lagere CO2-emissies, lagere operationele energiekosten en een grotere operationele flexibiliteit, die ook nog eens bijdraagt aan de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening. De ervaringen tonen óók de noodzaak aan om voortvarend de netwerk-tariefstructuur en de ondersteuning van de onrendabele top (ORT) aan te passen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de eerste Inspiratietour van dit seizoen, wederom georganiseerd door RVO, VEMW en NVDE, met bijdragen van energiebedrijf Eneco, kartonproducent DJP De Hoop en aardappelverwerker Avebe. In het volgende webinar op 14 december staat de industriële warmtepomp centraal. Lees meer..

23 november 2021

‘Geborgde zetels zijn niet ondemocratisch’

Geborgde zetels in waterschapsbesturen zijn niet ondemocratisch. Dat betoogde prof. Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht onlangs tijdens een rondetafelgesprek over de Wet democratisering waterschappen, een initiatiefwetsvoorstel van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Het betoog van de hoogleraar druist daarmee in tegen een veelgehoord argument tegen deze zetels. Overigens geeft Van Rijswick wel aan dat er verbeteringen mogelijk zijn. Het afschaffen van de geborgde zetels is daarvoor echter niet noodzakelijk. Lees meer..

22 november 2021

VEMW en TenneT publiceren gezamenlijk paper industrial flex

TenneT en VEMW publiceren vandaag een gezamenlijk plan over het grootschalig ontsluiten van flexibel elektriciteitsverbruik door de industrie. Het plan laat naast de noodzaak tegelijk zien welke kansen flexibiliteit voor de industrie biedt en wat er gedaan moet worden om die kansen te kunnen benutten. TenneT en VEMW roepen alle belanghebbenden – netbeheerders, industrie, overheid – op om actie te ondernemen om het potentieel van industriële vraagsturing te ontsluiten. Lees meer..

19 november 2021

Hergebruik aardgasleidingen voor waterstoftransport biedt perspectieven

Een omgebouwde waterstoftransportleiding in Zeeland laat zien dat het hergebruik van aardgastransportleidingen technisch mogelijk, betrouwbaar en veilig is. Die kennis en ervaring is van nut voor de realisatie van de zogenaamde waterstofbackbone die Gasunie wil gaan aanleggen om in de voorziening van waterstof te voorzien. Lees meer..

18 november 2021

Herkomst van in Nederland geleverde elektriciteit vrijwel volledig onderbouwd

Bij de eerste jaarlijkse controles van het stroometiket - het ‘Certificaat van Oorsprong’ - blijkt dat van de 66 leveranciers die beschikken over een leveringsvergunning, er twee niet voldoen aan de onderbouwing van de herkomst van de grijze stroom die zij leveren. Toezichthouder ACM heeft deze bedrijven hierop met positief gevolg aangesproken. Het onderzoek laat zien dat de herkomst van 96 procent van de in Nederland geleverde elektriciteit onderbouwd kan worden. Lees meer..

15 november 2021

Netbeheerders bepleiten afzwakking fundamentele rechten afnemers

De elektriciteitsnetbeheerders in Nederland roepen de overheid op om in te grijpen in de aanvraag van aansluitcapaciteit door duurzame elektriciteitsproducenten (wind- een zonneparken) en eindverbruikers (industrie, datacentra, mobiliteit). De drie grootste regionale elektriciteitsnetbeheerders, te weten Liander, Enexis en Stedin kunnen de bijna 3000 aanvragen niet aan volgens het TV-programma Pointer dat hier vanavond (NPO2, 22.15 uur) aandacht aan besteedt. Volgens VEMW is de oproep van de netbeheerders een ongelukkige: Het huidige transportcapaciteitstekort mag niet worden gebruikt als argument om het Europeesrechtelijk geborgd, non-discriminatoir recht op aansluiting en transport af te zwakken. Derdentoegang en het koperen-plaat principe vormen het fundament van de energiemarkt, waarbij aangeslotenen beschermd worden tegen mogelijk machtsmisbruik van monopolisten. De netbeheerders dienen proactief en versneld hun wettelijke taken uit te voeren met realisatie van aansluitprojecten, het werven van personeel en het alloceren van de benodigde middelen. Fricties die ontstaan als gevolg van beleidsbeslissingen dienen in samenspraak met de politiek opgelost te worden. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next