Nieuwsberichten

 
22 juni 2017

Forse investeringen in conversie energiedragers nodig

Om vraag en aanbod van – in toenemende mate hernieuwbare – energie op elkaar af te stemmen moet fors geïnvesteerd worden in conversietechnieken, waarbij het grote duurzame elektriciteitsproductiepotentieel bij overaanbod wordt omgezet in duurzame synthetische energiedragers als waterstof, ammonia of syngassen. Bovendien ontstaat er een nieuwe markt die mogelijk nieuwe toegevoegde waarde heeft. Dat concludeert de adviescommissie Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) van de Topsectoren Energie, High Tech en Chemie. Lees meer..

21 juni 2017

Belangrijke stap in ontwikkeling ultradiepe geothermie

De ministeries van EZ en IenM, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben met de ondertekening van de ‘Green Deal Ultra Diepe Geothermie’ (UDG) een belangrijke stap gezet om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. Met een opschaling van 10 naar meer dan 1000 boringen (‘doubletten’) moet mogelijk 30 procent van de warmte die de industrie nodig heeft zo verduurzaamd kunnen worden. De Green Deal kan een belangrijke stap zijn om het potentieel te verzilveren. Lees meer..

20 juni 2017

VEMW op de bres voor groene stroom

Afgelopen vrijdag heeft VEMW een brief gestuurd aan het Europees Parlement waarin zij haar zorgen uit over de plannen van de Europese Commissie (EC) inzake garanties van oorsprong. De EC stelt via het Clean Energy Package voor om spelregels voor Garanties van Oorsprong fors te wijzigen. De Wijzigingen hebben grote gevolgen voor bedrijven die duurzame energie inkopen of zelf opwekken. VEMW heeft het Europees Parlement van de problemen op de hoogste gesteld en concrete suggesties gedaan voor een oplossing. Lees meer..

20 juni 2017

Vitens roept op tot zuinig en gelijkmatig gebruik drinkwater

Bij aanhoudende warmte moeten inwoners en bedrijven in Friesland er rekening mee houden dat ze hun watergebruik moeten beperken. Dat stelt drinkwaterbedrijf Vitens. Lees meer..

19 juni 2017

Oorzaak grote stroomstoring Amsterdam bekend

De grote stroomstoring in de regio Amsterdam op 17 januari 2017 is veroorzaakt door een ontwerpfout op het 150 kV hoogspanningsstation Hemweg. Dit blijkt uit het onderzoek dat TenneT heeft gedaan naar de oorzaak van de grote stroomstoring. Na technisch falen van één component (potentiaalsturing) viel het hele hoogspanningsstation uit met grote gevolgen voor energiegebruikers in de hele regio. De ontwerpfout maakte dat het ontbrak aan de wettelijke vereiste van de enkelvoudige storingsreserve. Lees meer..

16 juni 2017

Rotterdam moet precarioaanslagen herzien

De gemeente Rotterdam moet over de jaren 2012-2014 nieuwe tariefbesluiten en aanslagen vaststellen voor de heffing van precario aan gasnetbeheerder GTS. Die aanslagen moeten non-discriminatoir zijn en mogen geen onderscheid maken op grond van leidingdruk. Dat volgt uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in een zaak die GTS heeft aangespannen tegen de gemeente. In 2022 komt er landelijk een einde aan de heffingsbevoegdheid door een wetswijziging. Lees meer..

15 juni 2017

Europees Parlement steunt reductieplan non-ETS

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met een ‘Effort Sharing Regulation’ reductieplan, om de emissies van CO2 met 30 procent te reduceren in de sectoren die niet onder het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS vallen. Volgende week zijn de lidstaten aan zet. Lees meer..

14 juni 2017

EZ: geen blokkade voor import gas uit VS

Het staat marktpartijen in Nederland vrij om gas in te kopen waar en bij wie zij willen, in lijn met spelregels die gelden op de interne markt en voor het vrije verkeer van goederen. Minister Kamp (EZ) ziet geen reden noch een mogelijkheid om een blokkade op te werpen voor gas uit de Verenigde Staten of ten aanzien van schaliegas. Dat meldt hij de Tweede Kamer op vragen van de fracties van Groen Links, PvdD en SP. Lees meer..

12 juni 2017

ACM publiceert ontwerpbesluit conversietaak GTS

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een ontwerp codebesluit genomen waarin de voorwaarden wijzigen voor de wettelijke taak van Gasunie Transport Services (GTS) om de samenstelling van de gaskwaliteit te veranderen. VEMW zal het ontwerpbesluit bestuderen en een zienswijze indienen bij de ACM. Lees meer..

9 juni 2017

Industriële productie blijft stijgen

In april was de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie 2,4 procent hoger dan in april 2016. Al meer dan anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakt het CBS bekend. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next