Nieuwsberichten

 
30 maart 2020

Sterke daling elektriciteitsprijzen in Nederland

TenneT publiceerde afgelopen vrijdag haar jaarlijkse Market Update. Belangrijkste conclusie: in Nederland daalden de gemiddelde elektriciteitsprijzen met bijna 22 procent. Dit kwam door de significante daling in de prijzen van aardgas en kolen, terwijl de gemiddelde ETS-prijs flink steeg in 2019. Lees meer..

27 maart 2020

ACM implementeert ACER-besluit tot harmonisatie balancering

Op 24 januari 2020 heeft de Europese toezichthouder op de energiemarkten ACER drie besluiten gepubliceerd, waarmee regels worden vastgesteld om handel in balanceringsenergie tussen de EU-lidstaten te faciliteren. De methode om de prijs van balanceringsenergie te bepalen kan het Nederlandse marktmodel belemmeren en leiden tot opdrijving van de balanceringskosten. Lees meer..

26 maart 2020

Netwerkbedrijven mogen alleen onder voorwaarden warmte verzorgen

Netwerkbedrijven mogen alleen onder voorwaarden de productie, distributie én levering van warmte verzorgen. Zo moeten zij de onafhankelijke positie van de netbeheerder binnen hun bedrijf waarborgen. Financiële risico’s voor het netbeheer moeten beperkt worden en zij moeten voorkomen dat de netbeheerder en andere bedrijfsonderdelen elkaar bevoordelen ten opzichte van marktpartijen. Dat is de kern van het advies van toezichthouder ACM aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de marktordening voor de warmtevoorziening. De minister heeft om het advies gevraagd in het kader van de voorbereiding van een nieuwe Warmtewet 2.0. Volgens VEMW horen commerciële initiatieven en ontwikkelingen nadrukkelijk bij een transparante, goed toegankelijke en non-discriminatore markt, op basis van een gelijk speelveld. Lees meer..

24 maart 2020

Waterschappen steunen ondernemers tijdens coronacrisis

Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen stil en betalen facturen direct. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW afgelopen zondag bekend. Verder doen waterschappen hun best om de opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien. Lees meer..

23 maart 2020

Prijs emissierechten ruim 30 procent gedaald in week tijd

De CO2-prijs is in een week tijd gedaald van zo’n 25 tot ruim 16 euro/ton, het laagste niveau sinds juli 2018. Dat is een direct gevolg van de lagere uitstoot in onder meer de industrie en de mobiliteitssector. Daarnaast is er een effect van het vrijmaken van financiële posities van EU-ETS emissierechten door marktspelers, om hun liquiditeitspositie te verbeteren zoals bijvoorbeeld in de luchtvaartsector. Lees meer..

19 maart 2020

EC stelt €1 mrd beschikbaar voor grensoverschrijdende energie infrastructuur

De Europese Commissie stelt bijna 1 mrd euro (€979,6 mln) beschikbaar voor de aanleg van grensoverschrijdende energie-infrastructuur. Het geld wordt via een tenderprocedure beschikbaar gesteld voor projecten die fysieke knelpunten tussen energiemarkten wegnemen, de zogenaamde ‘Projects of Common Interests’ (PCI). Nieuw is dat naast elektriciteits-, gas- en slimme netten projecten ook decarbonisatieprojecten mee kunnen doen aan de tender, zoals netwerken voor CO2-transport. Lees meer..

18 maart 2020

Kabinet stelt heffing EB en ODE voor bedrijven tijdelijk uit

Snel na de aankondiging van minister-president Rutte dat er verstrekkende maatregelen worden genomen om de verspreiding van het Corona-virus maximaal te controleren, heeft het kabinet aanvullende stappen genomen met een pakket extra maatregelen om de financieel-economische schade te voorkomen. Onderdeel van het pakket is een tijdelijk uitstel voor de heffing van de Energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf. Lees meer..

17 maart 2020

Elektriciteitsproductie naar recordhoogte

De productie van elektriciteit is in 2019 naar een recordhoogte gestegen van 121 mln MWh. Een toename van 6 procent t.o.v. 2018 bij een nagenoeg gelijk elektriciteitsverbruik in ons land en een gedaalde import van elektriciteit. Steenkool wordt verdrongen door aardgas en hernieuwbaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Lees meer..

16 maart 2020

Continuïteit energie-, water- en telecomsector geborgd door beheerders netwerken

De continuïteit van voorzieningen van elektriciteit en gas, telecom en drinkwater is een essentiële randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben bedrijven in deze netwerkgebonden sectoren een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren betreft personeelsuitval als gevolg van een pandemie, zoals zich nu voordoet met het corona virus (Covid-19). Hiervoor zijn continuïteitsplannen opgesteld, met maatregelen om bijvoorbeeld de verspreiding van een virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt nauwlettend naar de adviezen van de Rijksoverheid gekeken. Ook VEMW heeft passende maatregelen genomen. Lees meer..

13 maart 2020

Investeringen TenneT blijven groeien

In 2019 investeerde TenneT 3,1 miljard euro in de uitbreiding van haar netten, ter bevordering van de energietransitie en de leveringszekerheid. De onderneming bereidt zich voor op een jaarlijkse investeringsportefeuille van 4 – 5 miljard euro ter bevordering van de energietransitie (in totaal 40-50 mrd euro tot 2030). Dit staat in het geïntegreerd jaarverslag 2019. Lees meer..

Previous 1 2 3 4 5  ... Next