Europees beleid

Europese afstemming voor efficiënt en optimaal klimaatbeleid

Energie- en klimaatbeleid wordt in belangrijke mate in Brussel bepaald. Dit is het gevolg van landsgrensoverschrijdende effecten van energieproductie en gebruik. Daarnaast is grensoverschrijdend klimaatbeleid effectiever dan uiteenlopende nationale klimaatdoelstellingen.

Waar gaat het over?

De EU streeft naar een koolstofarme samenleving met een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening. De EU wil daarom in 2030 haar broeikasgasemissies met ten minste 40% reduceren ten opzichte van 1990. In 2018 publiceerde de Europese Commissie een strategie, waarin zij aangeeft in 2050 een klimaat-neutrale Europese economie na te streven. Daarnaast heeft de EU verschillende doelstellingen om het verbruik van hernieuwbare energie te bevorderen en energie-efficiëntie te stimuleren, om zo broeikasgasuitstoot terug te dringen. Eind 2015 publiceerde de Europese Commissie het wetgevingspakket: Clean Energy Package. Dat pakket bevatte verschillende wetsherzieningen met aangescherpte Europese doelstellingen.

Wat betekent het voor u?

Deze wetgeving is van toepassing op zakelijke energieverbruikers in de EU. Dat betekent dat de Nederlandse overheid de Europese doelstelling om zal zetten in nationaal beleid waar u te maken mee krijgt. Het Clean Energy Package bevat o.a.:
  • Een EU doelstelling van ten minste 32% hernieuwbare energie van de totale energieconsumptie in Europa.
  • Een EU doelstelling van ten minste 32,5% meer energie-efficiëntie in 2030 ten opzichte van 2007 en een jaarlijkse besparingsverplichting.
  • Een Verordening Governance van de Energie Unie, waarmee de EU de doelstellingen op nationaal niveau zal monitoren via de Integrale Nationale Energie en Klimaat (INEK) plannen.
  • Naast deze doelstellingen heeft de EU Europese emissiereductiedoelstellingen:
  • Het belangrijkste instrument voor het terugdringen van broeikasgasemissies is het emissiehandelssysteem (EU ETS). [Link subdossier EU ETS]. Het EU ETS voorziet 40% reductie in 2030 (ten opzichte van 2005). Als u voldoende uitstoot zult u te maken krijgen met de regels van het EU ETS.
  • Voor sectoren die buiten het EU ETS vallen, maar ook broeikasgassen uitstoten (denk aan: landbouw, transport, gebouwde omgeving), heeft de EU een Effort Sharing Regulation (Verordening) ingesteld, met een reductiedoelstelling van tenminste 30% ten opzichte van 2005.

Wat is de status?

De nieuwe regelgeving omtrent energie-efficiëntie en hernieuwbare energie wordt in 2021 geïmplementeerd door de Nederlandse overheid. Dat geldt ook voor de broeikasgas reductiedoelstellingen voor 2030. Nederland voert met het Klimaatakkoord (2019) zelfs een hogere doelstelling (49%) in dan de Europese. De Europese Commissie werkt aan een nieuw beleidspakket om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te realiseren onder leiding van de Eurocommissaris voor Klimaat, Frans Timmermans. Een overzicht van de huidige EU wetsvoorstellen vindt u bij ‘downloads’.