Energiebelasting en ODE

Belastingen en opslagen op het energieverbruik

Bovenop de kosten voor de levering van gas, moet u energiebelasting en een opslag duurzame energie betalen. Het doel van de energiebelasting is een efficiënt gebruik van energie te stimuleren. De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) is een heffing op het verbruik van aardgas en elektriciteit die ingezet wordt om duurzame energieproductie en de terugdringing van CO2 te financieren via de subsidieregeling SDE++. Voor sommige situaties kunt u vrijstellingen krijgen van Energiebelasting of ODE. 

Wat betekenen de belastingen en opslagen voor u?

De energiebelasting en ODE wordt geheven ter zake van de levering van gas via een aansluiting aan de verbruiker (Wet belasting op Milieugrondslag). Zo betaalt u over het geleverde gas per normaal kubieke meter (Nm3) energiebelasting en ODE. De belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing en inning van de ODE. Er zijn veel uitzonderingen op de regels voor energiebelasting. Deze staan vermeld in het handboek milieubelastingen van de Belastingdienst dat u hiernaast bij downloads aantreft.

VEMW heeft een handige rekentool ontwikkeld om de kosten voor de energiebelasting en ODE te berekenen. Alle tarieven sinds 1998 hebben in een overzicht gezet. De tool en het overzicht zijn voor leden gratis te downloaden.

Vrijstellingen

U hoeft niet in elk geval energiebelasting te betalen over uw gasverbruik. U hoeft namelijk geen energiebelasting te betalen over:

  • aardgas dat wordt gebruikt voor als mineralogische procedés (glas en glaswerk, keramische producten, cement, kalk of gips, kalkzandsteen of cellenbeton en steenwol. Uw economische activiteit moet onder de SBI-code 23 ressorteren;
  • aardgas dat is gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%;
  • aardgas dat is gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie waar elektriciteit uitsluitend wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit;
  • aardgas voor een ander gebruik dan als brandstof (bijvoorbeeld voor de productie kunstmest, methanol of waterstof);
  • stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas dat door u is gewonnen

Complexbepaling

Het gasverbruik op meerdere aansluitingen kan in bepaalde gevallen als één aansluiting de tariefschijven van de energiebelasting en de ODE doorlopen. Als de complexbepaling van toepassing is, wordt het samenstel van de diverse objecten voor de energiebelasting als één onroerend zaak beschouwd (één WOZ). Dit betekent dat de levering van gas aan deze objecten als levering van aardgas via één aansluiting wordt aangemerkt. Zie voor meer informatie het handboek milieubelastingen.

Wat is de status van dit onderwerp?

In het Klimaatakkoord (2019) is bepaald dat de lastenverdeling  tussen huishoudens/bedrijven binnen de ODE in 2019 verschoven is van een 50%-50% naar een 67-33% verdeling. Dit raakt vooral de bedrijven in de derde en vierde belastingschijf. De verschuiving komt voort uit een politieke belofte om de stijging van de energierekening voor huishoudens te beperken.

Naar aanleiding van twee moties heeft het kabinet de lastenverzwaring voor een aantal specifieke sectoren (papier, voedingsmiddelen, chemie, glastuinbouw) in kaart gebracht. Er wordt 25 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld in 2021 en 2022. Er zal 14 miljoen euro beschikbaar worden gesteld aan de industrie middels, bij voorkeur via de regeling Versnelde Klimaatinvestering Industrie (VEKI-regeling). Hiermee worden bedrijven tegemoet gekomen in het versnellen en naar voren halen van investeringen in procesefficiëntie en energiebesparende maatregelen. Met deze investeringen kunnen bedrijven hun energieverbruik verlagen en daarmee besparen op de energierekening en hun ODE-lasten. De regeling zorgt ervoor dat het rendement van de investeringen verbetert, waardoor de kans op financiering groter is. Daarnaast zal er de komende tijd verder worden gewerkt aan de brede aanpak voor procesefficiëntie in de industrie zoals die is afgesproken in het Klimaatakkoord.

De tekst van de regelingen kunt u vinden in de kamerbrief ’ODE-compensatieregeling’ onder downloads.

Energiebelastingrichtlijn

De richtlijn energiebelasting, die van kracht werd in 2003, krijgt een herziening in het kader van het Fit for 55 pakket