Wet- en regelgeving

Introductie

De structuur en de spelregels van de elektriciteitsmarkt liggen vast in Europese regels en de Nederlandse Elektriciteitswet 1998. Hoe netbeheerders en afnemers met elkaar omgaan ligt voor een belangrijk deel vast in nadere uitwerkingen van de Elektriciteitswet, met name in de zogenaamde codes

Als afnemer wilt u toegang tot de markt en daarvoor is toegang tot het netwerk onder redelijke voorwaarden noodzakelijk. Concreet betekent dit geen kruissubsidiëring en geen monopoliewinst voor netbeheer zodat u eerlijke tarieven betaalt voor toegang, en op de markt prijzen betaalt die aanbod en vraag reflecteren.

Rol VEMW
VEMW is als representatieve organisatie, belangenbehartiger voor u, de zakelijke elektriciteitsgebruiker, bij de totstandkoming van zowel Europese als Nederlandse wet- en –regelgeving. Dat gebeurt op verschillende niveau’s:
Europese wetgeving
Energie is steeds meer een Europees beleidsonderwerp. Doel is te komen tot een goed functionerende Europese interne markt met geharmoniseerde toegangsregels. Om uitvoering te geven aan het Europese energiebeleid vaardigt de Europese Unie verschillende richtlijnen en verordeningen uit. Sinds 2011 geldt het zogenoemde Derde Energiepakket. 

Europese codes
De belangrijkste instrumenten om het Derde Pakket te implementeren zijn “Europese netwerkcodes". De Europese netwerkcodes bevatten gedetailleerde regels die toegepast moeten worden in de nationale regulering.

Nationale wetgeving
De Elektriciteitswet 1998 stelt regels vast voor het netbeheerder en de organisatie van de elektriciteitsmarkt. De Elektriciteitswet legt de basis voor de vrije markt voor elektriciteit.

Onder de Elektriciteitswet heeft de wetgever secundaire wetgeving zoals AMVB’s en Beleidsregels uitgevaardigd die verschillende artikelen in detail uitwerken.  

Nederlandse Codes Elektriciteit
De wijze waarop netbeheerders en afnemers van elektriciteit zich dienen te gedragen, staat in de Technische codes en de Tarievencode

De gezamenlijke netbeheerders doen periodiek voorstellen voor codes en bespreken deze met representatieve organisaties zoals VEMW in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). De toezichthouder ACM stelt ze vervolgens vast. De rechter; het College van Beroep voor het bedrijfsleven toetst desgewenst de besluiten van de toezichthouder aan de wet.