De rechten en plichten van marktpartijen en netbeheerders

Wet- en regelgeving in de elektriciteitssector borgen effectieve marktwerking in het vrije domein en reguleren het gedrag van netbeheerders om effectieve en doelmatige markttoegang aan eenieder te garanderen. In toenemende mate wordt wetgeving op Europees niveau vastgesteld bij verordeningen en richtlijnen en bij nationale wetgeving uitgewerkt.

Europese Regels

De Europese Unie is bevoegd om wetgeving vast te stellen om de werking van de energiemarkt en continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie te stimuleren, en de interconnectie van energienetwerken te bevorderen. Om deze doelen te verwezenlijken stellen het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie verordeningen en richtlijnen vast.

Europese Codes

De Europese elektriciteitswetgeving omvat een veelheid aan deelonderwerpen. Ter uitwerking van de elektriciteitsrichtlijn en verordening zijn regels per onderwerp vastgesteld in 8 Europese codes. Deze zijn te verdelen naar voorwaarden voor een aansluiting, spelregels voor marktwerking, en regels voor het beheer van de elektriciteitsnetten.

Nationale Wetgeving

De Elektriciteitswet 1998 stelt op nationaal niveau regels vast over o.a. de organisatie van de elektriciteitsmarkt en uw rechtspositie als afnemer. Nationale wetgeving begint bij de Elektriciteitswet en is verder uitgewerkt in AMvB’s, ministeriële regelingen en beleidsregels.

Nederlandse Codes

De Elektriciteitscodes stellen vast hoe netbeheerders en afnemers van elektriciteit zich jegens elkaar dienen te gedragen. De codes komen ter uitwerking van hogere wetgeving tot stand in overleg in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). Op basis van het voorstel, het GEN-overleg en haar interpretatie van wet- en regelgeving stelt toezichthouder ACM codewijzigingsbesluiten vast.