Berichten over Afvalwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Startdocument Beleidstafel Droogte

  Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is aanzienlijke schade opgetreden in de landbouw en in natuurgebieden. In stedelijk en landelijk gebied was sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling en funderingsschade, door lage grondwaterstanden.
  10 december 2018
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht
 2. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  Nederland heeft een hoop waterwerk te verrichten. Door de verandering van het klimaat moet de waterveiligheid op orde worden gebracht zodat burgers en bedrijven voldoende beschermd worden tegen hoog water. Verder moet de zoetwatervoorziening in de komende jaren stap voor stap robuuster worden gem...
  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 3. Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

  Dit document beschrijft hoe de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels wordt bepaald, gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. In 2016 isde ABM geactualiseerd waarbij de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is geïntegreerd.
  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtHandleiding
 4. Handboek Immissietoets - ministerie van I&W

  Het handboek beschrijft op welke wijze de immissietoets plaatsvindt. Het is belangrijke component bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van lozingen door het bevoegd gezag.
  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtRapport
 5. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  De beschikbaarheid van voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor veel bedrijven een voorwaarde voor vestiging in Nederland. Nederland biedt zakelijke gebruikers van water goede vestigingscondities. Ons land is gunstig gelegen in een delta van grote rivieren en beschikt over vo...
  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater