Terug naar kennisbank

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

Afvalwater Beleid en toezichtHandleiding16 maart 2016Roy Tummers

Dit document beschrijft hoe de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels wordt bepaald, gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. In 2016 is
de ABM geactualiseerd waarbij de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is geïntegreerd.

De ABM maakt onderdeel uit van het algemene waterkwaliteitsbeleid en is een methodiek waarmee de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels ingedeeld kan worden in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. Onder waterbezwaarlijkheid wordt verstaan: ‘de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu’. Belangrijke verschillen ten opzichte van de oude ABM zijn dat bij de beoordeling van een stof of mengsel de biologische afbreekbaarheid als vertrekpunt wordt gehanteerd, ZZS als aparte klasse (Z) is toegevoegd en de regels voor de beoordeling van mengsels meer in overeenstemming met Europese regelgeving zijn gebracht.