Terug naar kennisbank

Handboek Immissietoets - ministerie van I&W

Afvalwater Beleid en toezichtRapport16 maart 2016Roy Tummers

Het handboek beschrijft op welke wijze de immissietoets plaatsvindt. Het is belangrijke component bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van lozingen door het bevoegd gezag.

De structuur van dit Handboek is als volgt:

  1. In hoofdstuk 1 komen de verhouding tot de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de plek van de immissietoets in de algemene waterkwaliteitsaanpak en de verhouding tot vergunningverlening en algemene regels aan de orde.
  2. In hoofdstuk 2 wordt de hoofdcomponent van dit Handboek beschreven: de daadwerkelijke immissietoets. Daarbij is tevens aandacht voor de vraag hoe omgegaan wordt met niet-genormeerde stoffen en welke rol de bescherming van beschermde gebieden speelt in de beoordeling van puntlozingen.
  3. In hoofdstuk 3 wordt toepassing van de immissietoets beschreven voor enkele bijzondere situaties, onder meer de beoordeling van indirecte lozingen, het storten van baggerspecie in (half)open winputten en de toetsing van ingrepen in de waterbodem, mogelijk leidend tot negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit
  4. In hoofdstuk 4 staat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag centraal bij de informatievoorziening om deze toets te kunnen uitvoeren. De algemene strekking van dit hoofdstuk is de verplichting voor de initiatiefnemer om de benodigde de gegevens aan te leveren en de taak voor het bevoegd gezag om die gegevens te toetsen.