Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW E&W Update mei 2024

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  21 mei 2024
  Elektriciteit Drinkwater E&W Update
 2. Standpunt Kaderrichtlijn Water (KRW) bedrijfsleven

  Goede waterkwaliteit: ook cruciaal voor de Nederlandse economie!
  15 april 2024
  Drinkwater Industriewater KwaliteitRapport
 3. VEMW Energie & Water Update 1 2024

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  21 februari 2024
  Elektriciteit Gassen Waterstof Drinkwater E&W Update
 4. KRW-Actieprogramma Chemische Stoffen bedrijfsleven

  De doelstelling van de KRW is het bereiken en beschermen van een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater.
  31 januari 2024
  Grondwater KwaliteitRapport
 5. Rapport: Inspectie Leefomgeving Transport 'Drinkwater steeds schaarser'

  Rapport van de ILT ‘Drinkwater steeds schaarser’. Drinkwaterbedrijven zijn op zoek naar nieuwe bronnen vanwege een toenemende vraag naar drinkwater. Uitvoering van uitbreidings- en vervangingsopgaven is nodig om de continuïteit van de drinkwatervoorziening veilig te stellen.
  16 januari 2024
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 6. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  12 januari 2024
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 7. VEMW E&W Update november 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  20 november 2023
  Afvalwater Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenE&W Update
 8. Rapport ministerie I&W "Tussenbalans kennisprogramma zeespiegelstijging"

  Dit rapport geeft verdiepende inzichten in de gevolgen die een zeespiegelstijging voor de waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in Nederland heeft en hoe we daarmee om kunnen gaan.
  9 november 2023
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 9. Presentaties "Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater"

  Presentaties van Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina, GMB, Papierfabriek Doetinchem en Wageningen University & Research tijdens de Praktijkdag Behandeling Industrieel Afvalwater op donderdag 1 november 2023 in Zutphen.
  1 november 2023
  Afvalwater Wet- en regelgevingPresentatie
 10. Rapport RIVM "Verkenning risicofactoren biocidegebruik"

  Het doel van deze verkenning is ondersteuning van de toezichthouders bij het maken van keuzes voor risicogericht toezicht op de naleving van de biocideregelgeving.
  30 oktober 2023
  Drinkwater KwaliteitRapport
 11. Rapport UU "Scherper aan de wind. Koersen op KRW-doelbereik in 2027"

  In dit onderzoek is de systematiek van het EU-recht en de KRW uiteengezet en zijn mogelijke risico’s voor de Brabantse waterschappen bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn water geïnventariseerd.
  22 september 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 12. VEMW E&W Update september 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  5 september 2023
  Afvalwater Elektriciteit Beleid en toezichtE&W Update
 13. Sjabloon informatieplicht voorgenomen industriële lozingen en veiligstelling drinkwatervoorziening

  De lozer moet drinkwaterbedrijven informeren over een voorgenomen lozing. Vewin, VNCI en VEMW hebben daarvoor een sjabloon (handreiking) ontwikkeld waarmee invulling wordt gegeven aan de informatieplicht wat als startpunt kan dienen voor de dialoog tussen initiatiefnemer en drinkwaterbedrijf.
  4 september 2023
  Lozing en onttrekking EmissieHandleiding
 14. Handboeken Belastingdienst "Milieubelastingen en heffingen"

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 augustus 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 15. VEMW Visiedocument "Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’

  Op langere termijn (2050) streeft de industrie naar zelfvoorzienendheid op het gebied van (zoet) water. Daarbij is circulair watergebruik het uitgangspunt. Dit stelt VEMW in haar visiedocument ‘Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’. 
  8 juni 2023
  Afvalwater Zoetwater Beleid en toezicht
 16. Rapport Rijkswaterstaat "Hulpstoffen in open circulatie koelsystemen lozend op Rijkswater"

  Rijkswaterstaat heeft een inventarisatie uitgevoerd naar hulpstoffen die vrijkomen uit industriële circulatiekoelsystemen met spui. In samenspraak met het bedrijfsleven is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de emissies hieruit te verminderen.
  19 april 2023
  Koelwater Beleid en toezicht, VergunningRapport
 17. Rapport Rebel "Financierbaarheid drinkwatersector"

  Onder zoek door Rebel of het opstellen van vereisten voor de financiële gezondheid van een drinkwaterbedrijf, kan borgen dat een drinkwaterbedrijf niet te grote financiële risico’s loopt en zodoende altijd haar wettelijke taken kan uitvoeren.
  10 april 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 18. Water Accounts for the Netherlands

  Compilation of Physical Supply and Use tables, Asset Accounts and Policy Indicators for Water 2018-2020
  30 maart 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport
 19. Presentaties VEMW webinar Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

  Presentatie van Carmen Hogendoorn van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  29 maart 2023
  Lozing en onttrekking Wet- en regelgevingPresentatie
 20. Handreiking onderzoeksverplichting toepassen BBT voor open recirculerende koelwatersystemen

  Het doel van de handreiking is het ondersteunen van de vergunningverlener bij het onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken van de ontwikkelingen op het gebied van de recirculerende koelwatersystemen. Het achterliggende, hogere, doel is de lozing en daarmee vermijdbaar gebruik van koelwater...
  28 maart 2023
  Koelwater Rapport