Vergunningverlening

Vergunning voor directe en indirecte lozingen proceswater

De meeste lozingen vallen onder algemene regels, zoals het Activiteitenbesluit. Voor risicovolle lozingen heeft u echter toestemming nodig van het bevoegd gezag, in de vorm van een vergunning. Uw waterbeheerder kan u vertellen of uw lozing een risicovolle lozing is. Met de vergunning check van het omgevingsloket kunt u nagaan of u een watervergunning nodig heeft of kunt volstaan met een melding. VEMW kan u hierbij ondersteunen.

Lozingen proceswater in oppervlaktewater (directe lozing)

Als u een vergunning nodig heeft, beoordeelt de vergunningverlener of u voldoet aan “de stand der techniek”. Vervolgens beoordeelt de vergunningverlener wat de gevolgen zijn van uw lozing op het ontvangende watersysteem. Uw waterbeheerder houdt daarbij rekening met de chemische en ecologische doelstellingen die gelden voor het waterlichaam waarop u loost. De waterbeheerder beoordeelt of uw activiteit er niet toe leidt dat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in gevaar komen.
De waterbeheerder beoordeelt dit door gebruik te maken van de Algemene Beoordelingsmethode Stoffen en Preparaten (ABM) en van de Immissietoets. De ABM is een methode voor de bepaling van de benodigde saneringsinspanning bij lozingen op basis van stofeigenschappen. De Immissietoets beoordeelt of een lozing op het oppervlaktewater al dan niet acceptabel is vanuit waterkwaliteitsoogpunt. De bijdrage van VEMW bij de totstandkoming van dit deze instrumenten garandeert dat uw belangen zijn verankerd in de methodieken. 

Lozing proceswater op riool (indirecte lozing)

Als u op het riool loost, heeft u niet te maken met de Waterwet maar met de Wet Milieubeheer. Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij uw bevoegd gezag, veelal de gemeente. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap. Het waterschap brengt een advies uit dat het bevoegd gezag betrekt bij de besluitvorming over de vergunningaanvraag. Het bevoegd gezag kan van dit advies afwijken. In sommige gevallen is het advies bindend. Ook bij de beoordeling van indirecte lozingen worden de ABM en de Immissietoets gebruikt.

Bezien watervergunningen

In 2019 heeft Rijkswaterstaat een pilotproject uitgevoerd. Tijdens deze pilot is onderzocht in welke mate de afgegeven vergunningen voor het lozen van industrieel afvalwater nog voldoen aan de actuele vereisten. Uit de pilot blijkt dat ongeveer driekwart van de vergunningen aangepast moet worden, waarvan een kwart bij voorkeur op korte termijn. Hierbij is echter geen sprake van direct gevaar voor gezondheid en milieu. Rijkswaterstaat werkt aan een structurele aanpak voor de lange termijn. Deze omvat het cyclisch bezien en daarmee op orde brengen en houden van de vergunningen.

Advies VEMW

VEMW kan u ondersteunen bij de aanvraag of wijziging van een vergunning als u proceswater loost of wilt lozen.