Prijs van Afvalwater

Afvalwater: rioolheffing en zuiveringsheffing stijgen fors

Transport en zuivering van afvalwater is niet goedkoop. De prijzen die u als zakelijke watergebruiker moet betalen stijgen al jaren fors. Er zijn drie typen afvalwaterheffingen:

Rioolheffing
Als u op het vuilwaterriool loost betaalt u een rioolheffing aan de gemeente. De hoogte en de berekeningswijze van deze heffing verschilt per gemeente. In de rioolverordening van uw gemeente staat de berekening van deze heffing. Elk jaar verschijnt hiervan een actualisatie. VEMW inventariseert en analyseert jaarlijks de rioolverordeningen van alle gemeenten en kan u informeren over de heffing die u moet betalen.

Zuiveringsheffing
Als het waterschap uw afvalwater zuivert, betaalt u een zuiveringsheffing. Dit is geregeld in de Waterschapswet van 2009. De hoogte van de heffing hangt af van het aantal vervuilingseenheden dat u loost. Het tarief verschilt per waterschap. Bij kleinere lozingen past men meestal de regeling voor ‘tabelbedrijven’ toe. Voor grotere lozingen geldt dat het bedrijf de vervuilingswaarde van het afvalwater moet bepalen door dagelijks het afvalwater te meten, te bemonsteren en te analyseren. Op basis van de meetresultaten wordt de vervuilingswaarde berekend. Op aanvraag kan, onder voorwaarden, een ontheffing worden verleend voor het dagelijks moeten meten, bemonsteren en analyseren.

Verontreinigingsheffing
Indien u direct op oppervlaktewater loost, betaalt u een verontreinigingsheffing aan uw waterbeheerder. Dit is conform de Waterwet. VEMW vindt het niet terecht dat bedrijven die voldoen aan de vergunningseisen, daarnaast nog een heffing op reeds gezuiverd water moeten betalen. VEMW pleit voor afschaffing van deze heffing. Ook het meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater kosten geld.

VEMW inventariseert en analyseert jaarlijks de tarieven die de waterbeheerders hanteren voor het berekenen van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing en kan u nader informeren over de heffing die op uw situatie van toepassing is.

VEMW staat u ook bij als uw gemeente of uw waterbeheerder u confronteert met een buitenproportionele stijging van de rioolheffing respectievelijk zuiverings- of verontreinigingsheffing.

Bestuursakkoord Water

Sinds 2011 bestaat er tussen de partijen in de waterketen (drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten) en het Rijk en de provincies een Bestuursakkoord Water (BAW). Uitvoering van dit akkoord moet leiden tot forse kostenbesparingen en tot vereenvoudiging van het waterbeheer (minder waterplannen). De besparingen die partijen moeten realiseren, moeten geleidelijk oplopen tot 750 miljoen euro in 2020. De noodzakelijke besparingen dienen te worden gerealiseerd door samenwerking tussen ketenpartijen.

VEMW volgt de uitvoering van het Bestuursakkoord Water op de voet en constateert meerdere knelpunten:

  • Waterlasten voor burgers en ondernemers stijgen nog steeds aanzienlijk; 
  • het is onbekend of, en in hoeverre, de uitvoering van het BAW leidt tot enige doelmatigheidswinst; 
  • waterketenpartijen laten kansen liggen waardoor doelmatige en duurzame oplossingen buiten beeld blijven; 

VEMW wil lagere tarieven voor zakelijke watergebruikers. Dat kan worden bereikt via schaalvergroting én scheiding van beleid en uitvoering binnen de afvalwaterketen. Alleen dan kan de keten écht bedrijfsmatig werken. Bedrijfsmatig opererende uitvoeringsorganisaties hebben als vanzelf meer prikkels om doelmatiger te werken en waterkosten beheersbaar te houden. Beheersen van waterkosten draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Leden treffen na inloggen de volgende documenten en hulpmiddelen aan:
  • Overzicht ontwikkelingen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 
  • Overzicht ontwikkeling rioolheffing
Login