Aansluit- en transportovereenkomst

Contractuele relatie met uw netbeheerder

Aansluit en Transportovereenkomst
Voor de aansluiting en het transport van gas gelden wet- en regelgeving, zoals de Gaswet, Ministeriële regelingen, de Technische Voorwaarden en de Tarievencode Gas. Dit zijn publiekrechtelijke afspraken die gelden voor netbeheerders en netgebruikers (aangeslotene) en die regelen de wijze waarop ze met elkaar om moeten gaan. Daarnaast – en juridisch gezien daaraan ondergeschikt – maakt u met uw netbeheerder bilateraal privaatrechtelijke afspraken over de wijze waarop u bent aangesloten of wilt worden op het gasnet. Dit is inclusief verschillende technische afspraken over uw aansluiting, zoals de plaats van het gasontvangststation en de ligging van het overdrachtspunt.

Als u bent aangesloten op het distributienet van een Regionale Netbeheerder zoals Enexis, Liander, Stedin of Delta Netbeheer, dan tekent u met die netbeheerder een Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO). Als u als Direct Aangeslotene (DA) bent aangesloten op het landelijke gastransportnet, dan tekent u met landelijk netbeheerder GTS een Aansluitovereenkomst.

Rol VEMW
VEMW spant zich voortdurend in om de voorwaarden die gelden voor de – individuele – aansluiting doelmatig en doeltreffend te laten zijn. Het is van extra groot belang omdat in de waardeketen de netbeheerder een monopolist is. Voorwaarden dienen redelijk en billijk (BW boek 5) te zijn en de rechten en plichten van de netbeheerder en de aangeslotene op een evenwichtige manier te dienen.

Leden lezen hieronder meer over de aansluit- en transportovereenkomst LNB (GTS) en RNB Gas.

Login