Transporttarief

Kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet

Voor het transport en distributie van elektriciteit mogen netbeheerders bij afnemers kosten in rekening brengen. Dit gebeurt aan de hand van transporttarieven. Toezichthouder ACM stelt hiervoor maximum transporttarieven vast op basis van regels uit de Elektriciteitswet 1998 en de tarievencode en na toepassing van de parameters uit het methodebesluit. VEMW strijdt voor transparante, doelmatige en zuivere netbeheerkosten en een eerlijke toerekening daarvan aan elektriciteitsgebruikers.

Soorten Transporttarief
Er zijn twee soorten transporttarieven:

 1. Het transport-onafhankelijke tarief (TOVT)
  Het TOVT dekt de kosten die de netbeheerder maakt maar die geen directe relatie hebben met het transporteren van elektriciteit. Dit zijn bijvoorbeeld: de administratieve verwerking van meetgegevens, de kosten voor facturatie en de kosten voor de klantenservice. Deze post wordt vaak het vastrecht genoemd. Per tariefcategorie zijn de transport-onafhankelijke tarieven van alle netbeheerders aan elkaar gelijk.

 2. Het transport-afhankelijke verbruikers tarief  (TAVT)
  Het TAVT dekt de kosten van transport en distributie van elektriciteit. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor het aanleggen en de instandhouding van de netten, de afschrijvingslasten en de kosten voor en de handhaving van de spannings- en  blindvermogenshuishouding.

Tariefcategorie
Voor de transport-afhankelijke kosten wordt de volgende indeling in tariefcategorieën gehanteerd:

 • EHS (Extra hoogspanning) 380/220 kV (met inbegrip van transformator EHS/HS)
 • HS (Hoogspanning) 150/110 kV
 • Tussenspanning (TS) 50 /25 kV
 • Trafo HS+TS / MS
 • MS
 • Trafo MS / LS
 • LS
 • LS geschakeld

Elke tariefcategorie kent bepaalde deelmarktgrenzen. De regels voor indeling in een bepaalde tariefcategorie zijn vastgelegd in de tarievencode. Kort gezegd bepaalt het door u gecontracteerde transportvermogen in welke tariefcategorie u wordt ingedeeld. Wanneer u meer transportvermogen heeft gecontracteerd dan de deelmarktgrens toestaat wordt u ingedeeld in de tariefcategorie die behoort bij het werkelijke spanningsniveau waarop u bent aangesloten.

Tariefdrager
Een tariefdrager is een element van het transporttarief waarmee de aan die tariefcategorie (of deelmarkt) toegedeelde kosten in rekening gebracht worden bij aangesloten verbruikers. Er zijn twee algemene tariefdragers: KiloWatt (kW) en KiloWattuur (kWh).

Afhankelijk van de tariefcategorie waar u bent ingedeeld gelden bepaalde speciale tariefdragers:

 • EHS & HS: kWmax en kWcontract
 • TS & Trafo HS+TS / MS: kWmax en kWcontract
 • TS, Trafo MS / LS en LS: kWmax, kW contract en kWh

VEMW heeft een handig overzicht ontwikkeld waar u de tarieven per tariefcategorie en per tariefdrager kunt nalezen.

600-uurs tarief
Wanneer u een bedrijfstijd heeft die lager is dan 600 uur en bent aangesloten op tussenspanning of hoger, dan gelden voor u aparte tarieven omdat u maar zeer beperkt gebruik maakt van het elektriciteitsnetwerk. Onder bedrijfstijd verstaan we de totale som getransporteerde kilowatturen in één kalenderjaar gemeten, gedeeld door de maximale gemeten transportcapaciteit in kilowatt in datzelfde jaar.

Volumecorrectie grootverbruikers
Wanneer u een bedrijfstijd heeft die hoger is dan 5700 uur en meer dan 50 GWh elektriciteit onttrekt uit het elektriciteitsnet dan kunt u in aanmerkingen komen voor een korting op uw transporttarief omdat u een bijdrage levert aan de stabiliteit van het net. Daarvoor dient u een verzoek in te dienen bij uw netbeheerder. Afhankelijk van uw exacte bedrijfstijd en elektriciteitsgebruik zal de netbeheerder een korting op uw transportkosten toepassen.