Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport EZK "Routekaart Energieopslag"

  Rapport over welke acties moeten worden genomen om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, molecule...
  7 juni 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Warmte Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringKamerbrief, Rapport
 2. Rapport CE Delft "Beleid voor grootschalige batterijsystemen en afnamenetcongestie"

  Deze studie richt zich specifiek op de huidige grootschalige batterijsystemen en afnamenecongestie (gebruik van elektriciteit). In deze studie is gekeken naar de batterijprojecten die voor 2030 worden gerealiseerd en waar aanvragen voor bij de netbeheerder zijn gedaan.
  11 april 2023
  Elektriciteit Klimaat Netwerken, AansluitingRapport
 3. Rapport D-Cision "Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet"

  Het doel van de evaluatie is om de gevolgen van de AMvB N-1 voor de betrouwbaarheid van het net in beeld te krijgen en te bezien of het besluit op bepaalde punten mogelijk aangepast dient te worden in het licht van toenemende vraag naar transportvermogen.
  27 maart 2023
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 4. Jaarverslagen Tennet

  Jaarverslagen van de Landelijke Netbeheerder TenneT.
  16 maart 2023
  Elektriciteit NetwerkenJaarverslag
 5. Rapport Netbeheer Nederland "Scenario's voor investeringsplannen 2024"

  Scenario’s voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de jaren 2025-2030-2035, ten behoeve van de investeringsplannen van de Nederlandse netbeheerders elektriciteit en gas.
  17 februari 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport
 6. Position paper VEMW "Geclausuleerd Transportrecht"

  Door middel van het geclausuleerde transportrecht worden aangeslotenen in staat gesteld te investeren in de toenemde behoefte aan flexibiliteit. Deze flexibiliteit kan namelijk helpen de schaarser wordende netwerkinfrastructuur vollediger te benutten.
  2 februari 2023
  Elektriciteit NetwerkenPositionpaper VEMW
 7. Rapporten TenneT "Monitoring leveringszekerheid"

  TenneT voert een jaarlijkse monitoring uit van de middellange- en lange-termijn-leveringszekerheid, om inzicht te geven in de leveringszekerheid van het elektriciteitssysteem van Nederland.
  17 januari 2023
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 8. Landelijk actieplan netcongestie (LAN)

  Dit actieprogramma kijkt breed naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie en is, onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst, gezamenlijk opgesteld door netbeheerders, ACM, medeoverheden, het Rijk en marktpartijen.
  21 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 9. Rapport "Landelijk Actieprogramma Netcongestie"

  Dit Landelijk Actieprogramma Netcongestie laat maatregelen zien die nodig zijn om sneller netten aan te kunnen leggen en de beschikbare netcapaciteit zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag naar elektriciteitstransport, voor zowel productie als verbruik.
  21 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 10. Rapport TKI "Industriële flexibiliteit: de compleze opgave van de flex"

  Flexibiliseren van de vraag is een belangrijk antwoord op dit variabele aanbod. In dit rapport behandelt TKI enkele voorbeeldcases, geeft het observaties en conclusies en doet het aanbevelingen voor verschillende sectoren.
  1 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 11. Rapport ENTSO-E "Winter Outlook 2022-2023"

  De Winter Outlook is een beoordeling van de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening voor het komende winterseizoen in heel Europa.
  1 december 2022
  Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport
 12. Presentaties VEMW webinar Congestiemanagement

  Presentatie van de ACM in het VEMW-webinar Congestiemanagement dat plaatsvond op dinsdag 22 november 2022.
  23 november 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 13. ACM FAQ Congestiemanagement en capaciteitsbeperkingscontracten

  Toezichthouder ACM geeft antwoorden op veel gestelde vragen over congestiemanagement en de nieuwe capaciteitsbeperkingscontracten.
  20 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenHandleiding
 14. Video's over Congestiemanagement

  Congestiemanagement is een systeem waarbij verbruikers, producenten en netbeheerders samenwerken. Tegen een financiële vergoeding wordt het gebruik van transportcapaciteit op het net met elkaar afgestemd. Het doel hiervan is om grote stroompieken in de elektriciteitsproductie of -afname af t...
  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 15. Video's "Demand Side respons"

  Demand Side Response balanceert het elektriciteitsnet op een duurzame wijze. Tennet stuurt dagelijks verzoeken uit om het net te balanceren bij een overschot of te kort van elektriciteit. Partijen reageren op dit verzoek door bij de aangemelde apparatuur en processen kortstondig aan of terug te s...
  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 16. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 17. Rapport Tennet "Analyse beschikbare transportcapaciteit voor afname van elektriciteit m.b.v. congestiemanagement in Limburg"

  In dit onderzoek heeft TenneT de vraag naar transportcapaciteit (op 9 juni) en de aanwezige transportcapaciteit geanalyseerd en de eventuele mogelijkheden voor de toepassing van congestiemanagement in Limburg onderzocht.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 18. Rapport Ecorys "Right to challenge"

  Dit rapport onderzoekt hoe het "Right to Challenge-principe" of uitdaagrecht, zou kunnen worden toegepast voor situaties rondom het Nederlandse elektriciteitsnet.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 19. Kamerbrief Transportschaarste op het elektriciteitsnet

  Informatie over de transportschaarste op het elektriciteitsnet en de acties die de minister wil ondernemen om verlichting te bieden.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 20. Netbeheer nederland "Factsheet Opschaalbare oplossingen voor transportschaarste"

  Dit factsheet presenteert de meest kansrijke oplossingen voor transportschaarste die breed uitgerold kunnen worden en is ter uitnodiging om transportschaarste gezamenlijk aan te pakken en de toepassing van nieuwe oplossingen te versnellen.
  1 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie