Tarievenoverzicht

Vaststelling van de toegestane gereguleerde omzet voor een netbeheerder

De tarieven voor het gebruik van de regionale distributienetten van onder meer Liander, Enexis, Stedin en Delta, en het landelijke gastransportnet van GTS zijn gereguleerd omdat de netbeheerders in de aan hen toegewezen gebieden monopolist zijn en concurrentie ontberen. De tariefregulering is met name gebaseerd op de Gaswet, de Ministeriële Regeling Tariefstructuren en Voorwaarden Gas en de Methodebesluiten. Volgens de in deze besluiten vastgelegde methode wordt de toegestane gereguleerde omzet voor een netbeheerder bepaald, de zogenaamde efficiënte kosten. Deze kosten worden op basis van de methode en de Tarievencode Gas toegewezen aan diensten en neergelegd in tariefdragers

. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat de tarieven die u betaalt voor een netdienst transparant, non-discriminatoir en kosten reflectief zijn. Er zijn een aantal systeemdiensten die als grondslag socialisatie van kosten heeft. Hierbij is het geheel van de dienst kosten reflectief, maar niet het individueel aan een gebruiker toegekende tarief. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kwaliteitsconversie. 

Iedere netbeheerder stelt jaarlijks een tarievenvoorstel op voor het volgende kalenderjaar. Dat voorstel wordt in september aan de toezichthouder ACM aangeboden. ACM publiceert deze voorstellen en representatieve organisaties zoals VEMW kunnen een zienswijze geven op deze voorstellen. Na een toets aan de Gaswet, MR Tariefstructuren en voorwaarden gas, de Methodebesluiten en de ingediende zienswijzen komt de ACM tot een tariefbesluit per netbeheerder. Deze besluiten worden meestal in december gepubliceerd.

Rol VEMW
VEMW is nauw betrokken bij de totstandkoming van de methode- en tariefbesluiten door het bijwonen van de door toezichthouder ACM georganiseerde klankbordgroepen en door het indienen van zienswijzen. Daarnaast kan VEMW bezwaar aantekenen tegen tariefbesluiten van de toezichthouder en kan uiteindelijk namens alle zakelijke gebruikers van energie beroep aantekenen bij de rechter. Iets waar VEMW regelmatig gebruikt van maakt, en niet zonder succes. 

VEMW maakt jaarlijks een overzicht van alle tarieven van de landelijke en regionale netbeheerders elektriciteit en gas  (zie downloads) waarbij ook aangegeven wordt wat de stijging en daling is ten opzichte van het voorgaande jaar tot maximaal 5 jaar terug.