Kostentoerekening

Tarieven moeten een afspiegeling zijn van de werkelijke kosten

De Europese gasverordening schrijft voor dat de tarieven een afspiegeling zijn van de werkelijke kosten voor zover die overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare netbeheerder. De netbeheerder mag een redelijk rendement maken op zijn investeringen in de netten. De tarieven mogen niet discriminerend zijn en er mag geen sprake zijn van kruissubsidiëring. De tarieven moeten daartoe transparant zijn en herleidbaar naar de toegestane kosten. Tot slot mogen de tarieven de marktliquiditeit en grensoverschrijdende handel niet beperken.

Rol VEMW
VEMW pleit voor transparante, doelmatige en zuivere netbeheerkosten en een eerlijke en herleidbare toerekening daarvan aan de netgebruikers, waaronder de aangesloten afnemers.

Van omzet naar tarief
Op basis van de methodebesluiten wordt de toegestane omzet uitgerekend die een netbeheerder mag maken voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. Deze op doelmatige kosten gebaseerde omzet moet worden toegerekend aan de wettelijke taken die de netbeheerder uitvoert. Hierdoor wordt transparantie bewerkstelligd, kruissubsidiëring voorkomen en de netbeheerder geprikkeld doelmatig te opereren per taak:

  • Transport:op basis van een ontkoppeld entry (invoeding) – exit (onttrekking) systeem vindt het transport plaats tussen een invoedingspunt (entry) en een onttrekkingspunt (exit). De kosten worden volgens een verdeelsleutel 40:60 toegerekend aan de entry- en exitpunten;
  • Balancering: netgebruikers dragen bij aan de integriteit van het net door zorg te dragen voor hun eigen portfolio, en dragen daar zelf ook de kosten van. De netbeheerder behoeft daardoor slechts een beperkt aantal keren per jaar in te grijpen, om onbalans van het net te herstellen. De kosten daarvoor worden verrekend over de netgebruikers;
  • Kwaliteitsconversie: de gashandel vindt plaats in MWh, ongeacht de gaskwaliteit (hoog- of laagcalorisch). De netbeheerder heeft middelen tot haar beschikking om hoogcalorisch gas te converteren naar laagcalorisch gas door menging en stikstofinjectie. De kosten worden gesocialiseerd over alle netgebruikers; 
  • Aansluiting: GTS legt de aansluiting aan. De investeringskosten en de operationele kosten worden verrekend via tarieven per exitpunt en systeemverbinding.

De toegestane totale omzet (TOTEX), opgebouwd uit kapitaalslasten (CAPEX) en operationele kosten (OPEX), wordt via de tarieven door de netbeheerder terugverdiend. Die tarieven kennen als principe een kostenoriëntatie. In de Tarievencode Gas is vastgelegd hoe de kosten worden toegerekend met behulp van individuele tarieven.

Leden lezen hieronder meer over de vertaalslag van de toegestane omzet van de netbeheerder naar de tarieven die hij u in rekening mag brengen.

Login