Congestie

File op het elektriciteitsnet neemt in toenemende mate plaats

Congestie is filevorming op het elektriciteitsnet. Wanneer de vraag naar transportcapaciteit de beschikbare capaciteit in het net overtreft, is sprake van congestie. Congestie beperkt de hoeveelheid elektriciteit die aangeslotenen kunnen invoeden op en afnemen van het elektriciteitsnet.

Waar gaat het over?

Congestie kan structureel of incidenteel van aard zijn. Wanneer de netbeheerder voorziet dat op een afgebakend gebied aan de transportvraag niet volledig kan worden voldaan, doet de netbeheerder op zijn website een vooraankondiging van structurele congestie. De netbeheerder is verplicht transport te faciliteren, tenzij hier redelijkerwijs niet aan kan worden voldaan. Uit jurisprudentie volgt dat een netbeheerder hier redelijkerwijs niet aan kan voldoen wanneer sprake is van fysieke congestie.

Wanneer fysieke congestie is aangetoond, moet de netbeheerder onderzoeken of congestiemanagement kan worden toegepast. Als congestie tussen de 1 en 4 jaar duurt, congestiemanagement net-technisch en bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk is en er voldoende aanbod is, zal congestiemanagement worden toegepast. Dit betekent dat aangeslotenen moeten aanbieden tegen een vergoeding hun elektriciteitsverbruik dan wel productie op bepaalde tijdstippen te verminderen.
Als congestiemanagement niet mogelijk is, mag het transportverzoek worden geweigerd.

Wat betekent dit dossier voor u 

Als afnemer kunt u te maken krijgen met congestie in uw regio. Het is belangrijk dat de netbeheerder in de vooraankondiging fysieke congestie aantoont. Contractuele congestie is geen geldige reden voor het starten van onderzoek naar congestiemanagement. Omdat de gecontracteerde capaciteit niet gelijktijdig volledig wordt benut, kan immers meer capaciteit worden gecontracteerd dan fysiek beschikbaar is. In het contractueel verdelen van de fysiek beschikbare capaciteit, hebben bestaande aangeslotenen die transportcapaciteit zowel hebben gecontracteerd als fysiek gebruiken een sterker recht op die capaciteit dan een aangeslotene die voor het eerst transport verzoekt.

Wanneer bij fysieke congestie uit onderzoek congestiemanagement mogelijk blijkt, zal u worden gevraagd deel te nemen. De netbeheerder kan u dwingen deel te nemen. Indien ook op basis van dwang onvoldoende aanbod ontstaat i.v.m. de technische mogelijkheden van aangeslotenen, zal de netbeheerder het nieuwste transportverzoek weigeren.

Wat is de status van dit onderwerp?

Dit onderwerp is zeer actueel. Congestie vindt in toenemende mate plaats, vanwege o.a. de verplaatsing van opwekkingseenheden, elektrificatie van het energieverbruik en nieuwe afnemers. Daardoor worden aangeslotenen steeds vaker geconfronteerd met netbeheerders die transportverzoeken of verhoging van het gecontracteerd transportvermogen weigeren of congestiemanagement toepassen. Hierin is het belangrijk dat de netbeheerder uw verzoek niet onterecht weigert, en daadwerkelijk alle stappen zorgvuldig doorloopt en onderbouwt. Momenteel wordt gewerkt aan een herziening en verfijndere uitwerking van de spelregels bij congestie.