Balanceringsverantwoordelijkheid

Bewaak de balans van uw elektriciteitsverbruik

Op het elektriciteitsnet moeten vraag en aanbod altijd in balans zijn. De landelijke netbeheerder is verantwoordelijk voor het handhaven van deze energiebalans. Afnemers zijn verantwoordelijk voor de balans en kunnen een vergoeding ontvangen voor het actief ondersteunen van de balans.

Waar gaat het over?

Elke aangeslotene moet de netbeheerder informeren hoeveel elektriciteit hij verwacht de volgende dag per kwartier in te voeden op en te onttrekken aan het net. De volledige set van kwartierwaarden voor de volgende dag heet een energieprogramma. U of de partij die u daarvoor in de arm hebt genomen, stuurt dagelijks uw energieprogramma naar uw netbeheerder. Iedereen met een aansluiting op een net (en vaak indirect via een gesloten distributiesysteem) heeft deze verplichting. Afwijking van het energieprogramma veroorzaakt onbalans tussen de invoeding en afname op het net. Voor het verschil wordt een grillige onbalansprijs in rekening gebracht, die zowel positief als negatief kan zijn. Wanneer er op het landelijke net onbalans ontstaat, kan een grootverbruiker helpen de balans te herstellen door zijn energieprogramma aan te passen.

Wat betekent dit dossier voor u?

Grootverbruikers mogen balanceringsverantwoordelijkheid zelf uitvoeren of  overdragen aan een Balancing Responsible Party (BRP). Een BRP kan deze verantwoordelijkheid vaak efficiënt uitvoeren door de energieprogramma’s van meerdere aangeslotenen te bundelen waardoor afwijkingen elkaar deels opheffen. Doorgaans contracteren afnemers hun leveranciers om tevens als BRP op te treden, maar het separaat contracteren van partijen voor  levering en balanceringsverantwoordelijkheid is ook mogelijk. Alle erkende BRP’s zijn te vinden in het register van TenneT.

Grootverbruikers kunnen  op afroep van de netbeheerder een vergoeding ontvangen voor het aanpassen van hun energieprograma om de balans te ondersteunen. Hiertoe kunt u een Balancing Service Provider contracteren. Een BSP zal namens de aangeslotenen in zijn portfolio balanceringsenergie aanbieden, waardoor bewust van het energieprogramma kan worden afgeweken om de balans te herstellen.

Wat is de status van dit onderwerp?

De termen en rollen BRP en BSP zijn intussen ingevoerd, maar over de rol en betekenis van de BSP bestaan nog vragen. De scheiding van de vroegere PV-partij naar de BRP en BSP-rollen maakt meer concurrentie mogelijk, wat het aanbieden van balanceringsenergie goedkoper moet maken. VEMW kijkt bij de invoering van deze rol of samenwerking met bestaande marktpartijen goed verloopt en de beoogde marktwerking wordt ontsloten en pleit o.a. voor uitrol van een BSP-register.

Om de elektriciteitsnetten slimmer te gebruiken, hebben netbeheerders in toenemende mate behoefte aan opwekkings- en verbruiksdata. De BRP’s moeten daarom naast de energieprogramma’s ook andere gegevens leveren, zoals transportprognoses waarin gescheiden opwek- en verbruik per kwartier per verbinding worden aangegeven. Dat betekent dat BRP’s een steeds belangrijkere rol krijgen. Hierin pleit VEMW voor mogelijkheden tot maatwerk en minimale administratieve lasten voor de aangeslotene.