Netwerken

Het elektriciteitsnet als ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening

Het elektriciteitsnetwerk is de ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening. Via uw aansluiting op het elektriciteitsnet heeft u toegang tot de elektriciteitsmarkt. De regels voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk zijn voor u als zakelijke gebruiker van elektriciteit van groot belang.

Gesloten distributiesysteem

Als  op uw elektrische installatie  andere onroerende zaken van elektriciteit worden voorzienbevinden, is er sprake van een net. U moet dan een netbeheerder aanwijzen, het net ontmantelen of een ontheffing voor de aanwijzing van een netbeheerder aanvragen.  Indien uw net voldoet aan een aantal eisen, kunt u een ontheffing van deze verplichting krijgen en een gesloten distributiesysteem (GDS) worden.

Directe lijn

Een directe lijn is een rechtstreekse verbinding tussen een producent en een verbruiker, waarbij elektriciteit wordt geleverd zonder tussenkomst van het openbare net. Een directe lijn is onderhevig aan weinig regels en kan uitkomst bieden om met minimale administratieve lasten elektriciteitslevering uit te voeren.

Balanceringsverantwoordelijkheid

Vraag en aanbod moeten op het elektriciteitsnet altijd in balans zijn. Aangeslotenen zijn verantwoordelijk voor de balans op hun aansluiting, en kunnen een vergoeding ontvangen voor het ondersteunen van de landelijke netbalans.

Congestie

Wanneer de vraag naar elektrisch vermogen op uw aansluiting groter is dan de capaciteit van het netwerk om dat vermogen te transporteren c.q te leveren, is sprake van congestie. In de tussentijd dat de netbeheerder het net uitbreidt en verzwaart , wordt congestiemanagement ingezet om de beschikbare capaciteit te verdelen onder de aangeslotenen in uw regio. Congestiemanagement is altijd een tijdelijke oplossing, maar kan ertoe leiden dat u tijdelijk uw vermogensafname  moet minderen.

GLDPM

Aangeslotenen met een voldoende omvangrijke verbruiksinstallatie worden verplicht de netbeheerder te informeren over de verwachte injectie en onttrekking van elektriciteit aan het elektriciteitsnet per overdrachtspunt. Dit stelt de netbeheerder in staat om piekbelasting op netwerkelementen nauwkeuriger te voorspellen.

Investeringslannen

Openbare netbeheerders zijn verplicht elke twee jaar een investeringsplan ter inzage aan eenieder voor te leggen en vervolgens te publiceren. De plannen worden voor de regionale en landelijke netbeheerders bij besluit vastgesteld door respectievelijk de toezichthouder ACM en de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

TYNDP

Het Europese netwerk van elektriciteitssysteembeheerders stelt elke twee jaar een niet-bindend Uniebreed tienjarenplan voor netontwikkeling vast (TYNDP). Het TYNDP omschrijft hoe het Europese elektriciteitsnetwerk de komende 10 zich zal ontwikkelen, controleert de investeringen in interconnectoren en bepaalt welke energieprojecten o.a. financieel worden ondersteund.

Functies netwerk

Het elektriciteitsnetwerk transporteert en distribueert elektriciteit en verbindt productie-installaties met  verbruiksinstallaties. Het netwerk faciliteert daarnaast het balanceren van vraag en aanbod. Het Nederlandse net is verbonden met de netwerken van omringende landen om marktwerking grensoverschrijdend te faciliteren en leveringszekerheid op Europees niveau te borgen.

Europees netwerk

De elektriciteitsnetwerken van de meeste Europese lidstaten, en enkele derde landen, zijn onderling verbonden via interconnectoren. De verbonden landelijke netwerken vormen samen één synchroon elektriciteitsnet van Continentaal Europa. Tussen deze verbonden netwerken vindt handel plaats wat leidt tot doelmatigere kosten, een verhoogde leveringszekerheid en een efficiëntere ontsluiting van duurzame opwekking.

Spanningskwaliteit

De spanning op uw aansluiting mag op bepaalde eigenschappen afwijken van het wettelijk vastgesteld spanningsniveau. Uw installaties kunnen worden beïnvloed door de kwaliteit van de spanning op uw aansluiting. Hoewel de kwaliteit van de voorziening in Nederland hoog is, kan een enkele stroomonderbrekingen of een spanningsdip grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsproces.

De wettelijk vastgestelde normen voor spanningskwaliteit bieden zekerheid binnen welke normen de spanning moet blijven en maken inzichtelijk tegen welke waarden uw installaties bestand moeten zijn.

Flexibiliteit

Flexibiliteit in de elektriciteitssector is de mogelijkheid om het elektriciteitsverbruik snel aan te passen. De mogelijkheid om uw elektriciteitsverbruik snel aan te passen heeft een – vanwege de energietransitie- toenemende financiële waarde. U kunt met het tijdelijk minderen of juist vergroten van uw elektriciteitsverbruik een bijdrage leveren aan de stabiliteit (balans) van het netwerk.