Netwerken

Het elektriciteitsnetwerk als ruggengraat van de elektriciteitsvoorzieing

Het elektriciteitsnetwerk is de ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening. Via uw aansluiting op het elektriciteitsnet heeft u toegang tot de elektriciteitsmarkt. De regels voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk zijn voor u als zakelijke gebruiker van elektriciteit van groot belang. Daarnaast is een ongestoorde elektriciteitslevering voor u van groot belang!

Rol VEMW
VEMW strijdt voor de positie van de zakelijke elektriciteitsafnemer. Ook ten aanzien van beleid en wet- en regelgeving voor elektriciteitsnetten. VEMW wil dat u onbelemmerde toegang heeft tot de elektriciteitsmarkt en dat de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening op een hoog niveau blijft. Daarnaast zet VEMW zich in voor maximale toewijzing van import- en exportcapaciteit aan de markt.

Kenmerken van het netwerk
In Nederland is er één landelijk elektriciteitstransportnet. TenneT is hiervoor als netbeheerder aangewezen. Het landelijke netwerk omvat ook de verbindingen met het buitenland. De staat is eigenaar van TenneT. Naast het landelijke netwerk zijn er regionale distributienetten waarvoor acht netbeheerders zijn aangewezen. Het eigendom van de regionale elektriciteitsnetwerken is in handen van regionale (provincies) en lokale (gemeenten) overheden. Landelijk netbeheerder TenneT is in 2016 aangewezen om een net op zee aan te leggen om offshore windparken te kunnen ontsluiten.

Functies van het net
Het netwerk heeft een aantal belangrijke functies:

  • Transport van elektriciteit
    De functie van het netwerk is het transporteren van elektriciteit van elektriciteitsproductiemiddelen naar eindverbruikers zoals u.
  • Systeem balanceren
    Om het systeem in balans te houden worden vraag en aanbod op het netwerk op elkaar afgestemd. De landelijke netbeheerder heeft daarvoor verschillende instrumenten.
  • Import en export
    Het landelijke elektriciteitsnetwerk is verbonden met de elektriciteitsnetwerken in de ons omringende landen. Hierdoor is het mogelijk om elektriciteit te importeren en te exporteren.

Gesloten distributiesysteem
Wanneer er meerdere te onderscheiden rechtspersonen zijn aangesloten op een stelsel van elektriciteitsverbindingen, en er is geen sprake van een directe lijn, dan is er sprake van een net. Voor een net moet een netbeheerder worden aangewezen. Naast de openbare publieke elektriciteitsnetten zijn er ook zogenaamde particuliere netten. Wanneer zo’n net aan een aantal voorwaarden voldoet is er sprake van een Gesloten distributiesysteem (GDS). Wanneer u beschikt over een GDS kunt u een ontheffing aanvragen van de plicht om een netbeheerder aan te wijzen.  

Directe lijn
Wanneer meerdere onderscheiden rechtspersonen aangesloten zijn op een stelsel van elektriciteitsverbindingen en er is ook elektriciteitsopwekking achter de aansluiting dan kan er sprake zijn van een directe lijn.

Wanneer er sprake is van een directe lijn moet daarvan melding worden gemaakt bij de ACM. U kunt beschikken over een directe lijn en of uw elektriciteit betrekken via een directe lijn. Dit heeft belangrijke consequenties voor u.

VEMW helpt haar leden bij het vaststellen van hun configuratie en bij het aanvragen van een ontheffing of het melden van een directe lijn.

Betrouwbaarheid
Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk kent over het algemeen een hoge mate van betrouwbaarheid. Toch vinden er regelmatig stroomstoringen plaats en wijkt de spanningskwaliteit regelmatig af van de norm. Voor veel productieprocessen is de betrouwbaarheid van de energievoorziening van groot belang. Stroomonderbrekingen en verstoringen van de spanningskwaliteit zoals spanningsdips kunnen leiden tot uitval van productieprocessen met grote financiële gevolgen.