Tariefregulering

Maatstafregulering om concurrentie na te bootsen

Als zakelijke elektriciteitsgebruiker kunt u niet bepalen welk bedrijf elektriciteitstransport voor u uitvoert. U bent gebonden aan de netbeheerder die het net beheert waarvan u gebruik wilt maken. De netbeheerder beschikt over een zogenaamd natuurlijk monopolie. Een monopolie leidt per definitie tot inefficiënte uitkomsten. Om netbeheerders te prikkelen toch doelmatig te werken past de toezichthouder ACM tariefregulering toe om concurrentie na te bootsen. De spelregels van en voor de toezichthouder met betrekking tot tariefregulering zijn voor u uiterst belangrijk en zijn bepalend de hoogte van uw energiekosten.

Rol VEMW
Als representatieve organisatie oefent VEMW druk uit op de beleidsmaker, de toezichthouder en de netbeheerders om te komen tot transparante, doelmatige en zuivere netbeheerkosten.

Doel tariefregulering
Het doel van de tariefregulering staat beschreven in de Elektriciteitswet 1998 en kent onder andere de volgende elementen:

  • Het bevorderen van de doelmatigheid van elektriciteitstransport
  • Het voorkomen dat netbeheerders een hoger rendement dan gebruikelijk behalen
  • Het stimuleren van netbeheerders om hun kwaliteit te optimaliseren

Maatstafregulering
In Nederland heeft tariefregulering de vorm van maatstafregulering. De toezichthouder stelt maximum tarieven vast door gebruik te maken van een maatstaf. Een netbeheerder die efficiënter werkt dan de maatstaf ontvangt meer inkomsten dan de kosten die hij maakt.

  • Voor regionale netbeheerders is deze maatstaf gebaseerd op het gemiddelde van alle efficiënte kosten van alle regionale netbeheerders
  • Voor landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT is deze maatstaf (benchmark) gebaseerd op verschillende buitenlandse netbeheerders

Omzetregulering
Omdat de afgenomen volumes op het hoogspanningsnet nogal kunnen verschillen past de toezichthouder voor de landelijke netbeheerder TenneT ook omzetregulering toe. Jaarlijks mag TenneT het verschil tussen de vooraf vastgestelde omzet (Totale Verwachte Inkomsten) en de uiteindelijk gerealiseerde omzet (Totale Gerealiseerde Inkomsten) verrekenen. Dit kunnen tekorten of overschotten zijn.

Methodebesluit
De exacte methodiek voor tariefregulering legt toezichthouder ACM elke 3 – 5 jaar vast in een zogenaamd methodebesluit. Dit besluit stelt vast op welke wijze de toezichthouder de doelmatigheidskorting (x-factor) en de rekenvolumes berekent. Deze factoren bepalen de jaarlijks toegestane, gereguleerde omzet van een netbeheerder.

Tariefbesluit
Op basis van het methodebesluit stelt de ACM jaarlijks een tariefbesluit vast. Door toepassing van de x-factor en het rekenvolume kunnen de Totale Inkomsten (TI) worden berekend. De netbeheerders moeten deze totale inkomsten gebruiken bij het indienen van hun jaarlijkse tariefvoorstellen. De netbeheerder stelt conform de methodiek in de tarievencode voor hoe de kosten verdeeld worden over de verschillende tariefcategorieën. Na beoordeling van de voorstellen en de eventueel daarop ingediende zienswijzen worden de tarieven definitief vastgesteld.

VEMW is nauw betrokken bij de totstandkoming van de methode- en tariefbesluiten door het bijwonen van de door de toezichthouder georganiseerde klankbordgroepen en door het indienen van zienswijzen. Daarnaast kan VEMW bezwaar aantekenen tegen tariefbesluiten van de toezichthouder en kan uiteindelijk zelfs namen alle zakelijke gebruikers van energie beroep aantekenen bij de rechter. Iets waar VEMW vaak gebruik van maakt.