Nettarieven

Eerlijke toerekening van nettarieven aan elektriciteitsgebruikers

De afgelopen jaren zijn de tarieven voor het transport van elektriciteit en uw aansluiting op het openbare net fors gestegen. De tarieven zullen de komende jaren verder stijgen als gevolg van investeringen om duurzame elektriciteitsopwekking te faciliteren en om de betrouwbaarheid van het net op een hoog niveau te houden. VEMW strijdt voor transparante, doelmatige en zuivere netbeheerkosten en een eerlijke toerekening daarvan aan elektriciteitsgebruikers.

Tariefregulering

Netbeheerders hebben een natuurlijk monopolie. Daarom zijn netbeheerders sinds de liberalisering van de elektriciteitssector onderworpen aan tariefregulering. Via tariefregulering probeert toezichthouder ACM concurrentie na te bootsen en netbeheerders te dwingen om doelmatig te werken. De ACM stelt daarvoor jaarlijks maximumtarieven vast die netbeheerders in rekening mogen brengen bij afnemers voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het transport van elektriciteit.

Transporttarief

Voor het transport en de distributie van elektriciteit mogen netbeheerders bij afnemers kosten in rekening brengen. Dit transporttarief bestaat uit het transport onafhankelijke verbruikerstarief (TOVT) en het transport-afhankelijke verbruikerstarief (TAVT).

Aansluittarief

Voor het aanleggen en instand houden van uw aansluiting brengt de netbeheerder een aansluittarief in rekening. Voor het aanleggen van een aansluiting betaalt u een eenmalige aansluitvergoeding(EAV). Voor de instandhouding betaalt u een periodieke aansluitvergoeding aan uw netbeheerder. Voor standaardaansluitingen zijn deze tarieven gereguleerd.

Systeemdienstentarief

Het systeemdienstentarief werd tot 1 januari 2015 in rekening gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit verbruikte en direct was aangesloten op het openbare net. Het systeemdienstentarief diende ter dekking van de kosten die de landelijk netbeheerder maakt om het systeem in balans te houden zoals de kosten voor het inkopen van noodvermogen. Tegenwoordig zijn deze kosten integraal onderdeel van het transporttarief.

Tarievenoverzicht

Elke netbeheerder hanteert verschillende tarieven. Per netbeheerder betaalt u afhankelijk van het spanningsniveau en de manier waarop u bent aangesloten een ander tarief. VEMW publiceert jaarlijks een uniek overzicht met daarin alle nettarieven en de stijging ten opzichte van het vorig jaar.