De factuur elektriciteit van uw elektriciteitsleverancier

Kostenposten en facturatieafspraken

Bij de keuze voor een leverancier maakt u afspraken over de levering van elektriciteit en de eventuele overige diensten die uw leverancier levert. Een ervan is de facturatie van de geleverde diensten. U wilt een duidelijke factuur maar bovenal een factuur die correct is. Een duidelijke factuur en goede afspraken over de facturatie zijn daarom belangrijk.

Facturatie energiegebruik
Facturering vindt plaats op basis van meetgegevens die uw leverancier via uw netbeheerder (en die weer van uw meetbedrijf) ontvangt. Als grootverbruiker ontvangt u een maandfactuur. Daarin staan in ieder geval de verbruiksperiode, de factuurdatum, de vervaldatum, een klantnummer, factuurnummer, de EAN-code en natuurlijk de locatie die het betreft vermeld.

EAN code
De EAN-code is een uniek nummer voor uw elektriciteits- of gasaansluiting. Het is een 18-cijferig nummer waarbij de eerste twee cijfers de landcode weergeven, de cijfers op positie 3 tot en met 8 geven weer wie de netwerkbeheerder is. De laatste cijfers zijn uniek voor de locatie van de aansluiting. In het EAN-codeboek  is op basis van een adres de EAN-code van de aansluiting en de netbeheerder te vinden.

Leveringskosten
In uw factuur moeten de kosten voor de levering van elektriciteit duidelijk staan vermeld. In het geval er geen onderscheid is gemaakt tussen een prijs tussen hoog- en laagtariefuren volstaat het om de hoeveelheid maal de afgesproken prijs te vermelden. Anders moet duidelijk het gebruik tijdens hoog- en laagtariefuren maal de overeengekomen prijs staan vermeld.

Programmaverantwoordelijkheid
Indien u uw programmaverantwoordelijkheid apart van de leveringskosten afspreekt, staan de kosten voor de uitvoering van programmaverantwoordelijkheid op uw factuur. Dit kan een vast bedrag per maand zijn maar ook een variabele post op bijvoorbeeld een bedrag per kWh.

Duurzaam
Als u met uw leverancier afspreekt een deel van het gebruik duurzaam in te kopen dan kunnen de meerkosten in uw leveringsprijs zijn verdisconteerd. Om de verschillende kosten inzichtelijk te houden, kunt u ervoor kiezen de kosten voor duurzaam als een aparte kostenpost op uw factuur te laten terugkomen.

Vastrecht
Als u de post vastrecht (of abonnementskosten) afspreekt dan moet deze apart op uw factuur staan. Het vastrecht is een vast bedrag per maand en onafhankelijk van uw gebruik van energie.

Belastingen, toeslagen en heffingen
Belastingen, toeslagen en heffingen die van overheidswege zijn verplicht, brengt de leverancier in rekening. Dit zijn bijvoorbeeld de ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE)  en de energiebelasting. Meer informatie en een handige rekentool om de kosten van de toeslagen en de heffingen te bereken, vindt u op de pagina ‘Belastingen en toeslagen’.

Behalve de kostenposten die in uw factuur staan vermeld, maakt u ook afspraken over de wijze waarop wordt gefactureerd. Voor bedrijven die over meerdere vestigingen verspreid over het land beschikken, kan een factuur met alle vestigingen handig zijn (verzamelfactuur). U kunt ook afspraken maken om de leverancier tevens de kosten voor het netwerkgedeelte te laten verwerken. (netbeheerdersmodel, leveranciersmodel of notaverlegging)

Netbeheerdersmodel
Het netbeheerdersmodel kenmerkt zich door het feit dat u twee rekeningen ontvangt: een rekening van de leverancier voor het leveringsgedeelte en een afzonderlijke rekening van de netbeheerder voor het netwerkgedeelte. U betaalt aan beide partijen afzonderlijk de nota.

Leveranciersmodel
Het leveranciersmodel kenmerkt zich door het feit dat de leverancier, behalve zijn eigen leveringskosten, de netwerkkosten namens de netbeheerder op zijn rekening toont en factureert. De netwerkkosten draagt de leverancier vervolgens, na inning bij u, af aan de netbeheerder. De leverancier is daarbij in beginsel het aanspreekpunt voor de afnemer voor zowel vragen over de levering als over het transport. Voor kleinverbruikers is per 1 augustus 2013 het leveranciersmodel wettelijk vastgelegd.

Netbeheerdersmodel met notaverlegging
Het netbeheerdersmodel met notaverlegging is hetzelfde als het leveranciersmodel met dit verschil dat de netbeheerder en leverancier zelf verantwoordelijk blijven voor facturering en inning.

Wilt u het netbeheerdersmodel met notaverlegging toepassen dan maakt u separate afspraken met uw leverancier. Notaverlegging ontslaat u echter niet van uw plicht om in het geval van een faillissement van de leverancier de netwerkkosten aan uw netbeheerder te voldoen.

Verzamelfactuur
Als u over meer aansluitingen beschikt, is een verzamelfactuur handig. Voor alle aansluitingen moet er wel één en dezelfde leverancier zijn. U voldoet dan slechts één totaalfactuur. De meeste leveranciers bieden de service van de verzameling en bundeling van facturen aan.

Mocht u uw kosten willen vergelijken met andere inkopers van energie in Nederland, dan kunt u meedoen met de Benchmark Inkoop Energie  van VEMW. (exclusief voor leden)

Betalingstermijn
U kunt afspraken maken over de termijn voor betalingen. Lees meer op het ledendeel van deze pagina.

Informatie en advies
Heeft u vragen over uw factuur laat deze controleren door VEMW. Voor meer informatie neemt u contact op met Eric Picard.

Login