Energiebelasting en ODE

Belastingen en opslagen op het energieverbruik

Bovenop de kosten voor de levering van elektriciteit, moet u energiebelasting en opslagen betalen. Het doel van de energiebelasting is een efficiënt gebruik van energie te stimuleren. De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) is een heffing op het verbruik van aardgas en elektriciteit die ingezet wordt om duurzame energieproductie en de terugdringing van CO2 te financieren via de subsidieregeling SDE++. Voor sommige situaties kunt u vrijstellingen krijgen of teruggaaf van energiebelasting of ODE. 

Wat betekenen de belastingen en opslagen voor u?

De belasting wordt geheven ter zake van de levering van elektriciteit via een aansluiting aan de verbruiker (Wet belastingen op milieugrondslag). Zo betaalt u over geleverde elektriciteit (per kWh) energiebelasting en ODE. Er zijn veel uitzonderingen op de regels voor energiebelasting. Deze staan vermeld in het handboek milieubelastingen dat u hiernaast bij downloads aantreft.

VEMW heeft een handige rekentool ontwikkeld om de kosten voor de energiebelasting en ODE te berekenen. Alle tarieven sinds 1998 hebben in een overzicht gezet. De tool en het overzicht zijn voor leden gratis te downloaden.

Teruggave Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie

Teruggaaf van de energiebelasting is mogelijk voor de elektriciteit die energie-intensieve bedrijven verbruiken boven de tien miljoen kWh per verbruiksperiode van twaalf maanden per aansluiting. Dit geldt ook voor de ODE. Het gaat alleen om zakelijk verbruik. Voorwaarden voor de teruggaaf zijn:

  • u kunt verklaren dat uw bedrijf deelnemer is aan en convenant (MJA/MEE). Dit moet zijn vastgelegd in een meerjarenafspraak met de RVO*;
  • u kunt verklaren dat uw verbruik van de elektriciteit, waarvoor u teruggaaf verzoekt, zakelijk verbruik betreft;
  • u kunt verklaren dat uw bedrijf een energie-intensief bedrijf is (Art. 47.1p Wmb)

*De genoemde convenanten zijn per 31 december 2020 beëindigd zodat 2020 het laatste jaar is waarvoor een verzoek om teruggaaf op grond van artikel 66 van de wet kan worden ingediend.

De verschillende teruggaafformulieren kunt op de website van de Belastingdienst vinden.

Vrijstellingen

U hoeft niet in elk geval energiebelasting te betalen over uw elektriciteitsverbruik. U hoeft namelijk geen energiebelasting te betalen over:

  • elektriciteit die u opwekt met eigen hernieuwbare energiebronnen en die u zelf verbruikt;
  • elektriciteit die u opwekt met een noodinstallatie tijdens storingen op het elektriciteitsnet of
  • elektriciteit die u opwekt met een warmtekrachtinstallatie (WKK) groter dan 60 kW en met een elektrische rendement van minimaal 30%.
Daarnaast is er een vrijstelling van de energiebelasting wanneer u elektriciteit gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés. Het elektriciteitsverbruik voor objecten, die geen directe relatie hebben met genoemde procedés, zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen en magazijnen, valt niet onder deze vrijstelling. U moet als zakelijke elektriciteitsgebruiker jaarlijks aan uw leverancier een verklaring overleggen dat u elektriciteit gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés.

Complexbepaling

Het elektriciteitsverbruik op meerdere aansluitingen kan in bepaalde gevallen als één aansluiting de tariefschijven van de energiebelasting en de ODE doorlopen. Als de complexbepaling van toepassing is, wordt het samenstel van de diverse objecten voor de energiebelasting als één onroerende object beschouwd (één WOZ). Dit betekent dat de levering van elektriciteit aan deze objecten als levering van elektriciteit via één aansluiting wordt aangemerkt. Zie voor meer informatie het handboek milieubelastingen.

Wat is de status van dit onderwerp?

In het Klimaatakkoord (2019) is bepaald dat de lastenverdeling  tussen huishoudens/bedrijven binnen de ODE in 2019 verschoven is van een 50%-50% naar een 67-33% verdeling. Dit raakt vooral de bedrijven in de derde en vierde belastingschijf. De verschuiving komt voort uit een politieke belofte om de stijging van de energierekening voor huishoudens te beperken.

Naar aanleiding van twee moties heeft het kabinet de lastenverzwaring voor een aantal specifieke sectoren (papier, voedingsmiddelen, chemie, glastuinbouw) in kaart gebracht. Er wordt 25 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld in 2021 en 2022. Er zal 14 miljoen euro beschikbaar worden gesteld aan de industrie middels, bij voorkeur via de regeling Versnelde Klimaatinvestering Industrie (VEKI-regeling). Hiermee worden bedrijven tegemoet gekomen in het versnellen en naar voren halen van investeringen in procesefficiëntie en energiebesparende maatregelen. Met deze investeringen kunnen bedrijven hun energieverbruik verlagen en daarmee besparen op de energierekening en hun ODE-lasten. De regeling zorgt ervoor dat het rendement van de investeringen verbetert, waardoor de kans op financiering groter is. Daarnaast zal er de komende tijd verder worden gewerkt aan de brede aanpak voor procesefficiëntie in de industrie zoals die is afgesproken in het Klimaatakkoord.

De tekst van de regelingen kunt u vinden in de kamerbrief ’ODE-compensatieregeling’ onder downloads.

Energiebelastingrichtlijn

De richtlijn energiebelasting, die van kracht werd in 2003, krijgt een herziening in het kader van het Fit for 55 pakket