Energiebelasting en ODE

Belastingen en opslagen op het energieverbruik

Bovenop de kosten voor de levering van elektriciteit, moet u energiebelastingen en opslagen betalen. Het doel van de energiebelasting (EB) is een efficiënt gebruik van energie te stimuleren. De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) is een heffing op het verbruik van aardgas en elektriciteit die ingezet wordt om duurzame energieproductie en de terugdringing van CO2 te financieren via de subsidieregeling SDE++. Voor sommige situaties kunt u vrijstellingen krijgen of teruggaaf van Energiebelasting of ODE.

Wat betekenen de belastingen en opslagen voor u?

De belasting wordt geheven ter zake van de levering van elektriciteit via een aansluiting aan de verbruiker (Wet Milieubelastingen). Zo betaalt u over geleverde elektriciteit (per kWh) EB , BTW en ODE. De ODE is een opslag op de EB en volgt derhalve dezelfde tariefstructuur. Er zijn veel uitzonderingen op de regels voor energiebelasting. Deze staan vermeld in het handboek milieubelastingen dat u hiernaast bij downloads aantreft.

VEMW heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee u kunt berekenen hoeveel energiebelasting en ODE u zou moeten betalen. De tool en overzichten van de tarieven sinds 1998 zijn voor leden gratis te downloaden.

Teruggave Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie

Teruggaaf van de EB is momenteel mogelijk voor de elektriciteit die energie-intensieve bedrijven verbruiken boven de tien miljoen kWh per verbruiksperiode van twaalf maanden per aansluiting. Dit geldt ook voor de ODE. Het gaat alleen om zakelijk verbruik. Voorwaarden voor de teruggaaf zijn: 
  • u kunt verklaren dat uw bedrijf deelnemer is aan en convenant (MJA/MEE). Dit moet zijn vastgelegd in een meerjarenafspraak met de RVO;
  • u kunt verklaren dat uw verbruik van de elektriciteit, waarvoor u teruggaaf verzoekt, zakelijk verbruik betreft;
  • u kunt verklaren dat uw bedrijf een energie-intensief bedrijf is (Art. 47.1p Wmb)
Het formulier ‘Verzoek teruggaaf energiebelasting en ODE’ stelt de Belastingdienst online beschikbaar.

Vrijstellingen

U hoeft niet in elk geval EB te betalen over uw elektriciteitsverbruik. U hoeft namelijk geen EB te betalen over: 
  • elektriciteit die u opwekt met eigen hernieuwbare energiebronnen en die u zelf verbruikt;
  • elektriciteit die u opwekt met een noodinstallatie tijdens storingen op het elektriciteitsnet of
  • elektriciteit die u opwekt met een warmtekrachtinstallatie (WKK) groter dan 60 kW en met een elektrische rendement van minimaal 30%

Daarnaast is er een vrijstelling van de EB wanneer u elektriciteit gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés. Het elektriciteitsverbruik voor objecten, die geen directe relatie hebben met genoemde procedés, zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen en magazijnen, valt niet onder deze vrijstelling. U moet als zakelijke elektriciteitsgebruiker jaarlijks aan uw leverancier een verklaring overleggen dat u elektriciteit gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés.

Complexbepaling

Het elektriciteitsverbruik op meerdere aansluitingen kan in bepaalde gevallen als één aansluiting de tariefschijven van de EB en de ODE doorlopen. Als de complexbepaling van toepassing is, wordt het samenstel van de diverse objecten voor de EB als één WOZ-object gezien. Dit betekent dat de levering van elektriciteit aan deze objecten als levering van elektriciteit en aardgas via één aansluiting wordt aangemerkt. Zie voor meer informatie het handboek milieubelastingen.

Wat is de status van dit onderwerp?

In het Klimaatakkoord (2019) is bepaald dat de lastenverdeling  tussen huishoudens/bedrijven binnen de ODE in 2019 verschoven is van een 50%-50% naar 67-33% verdeling. Dit raakt vooral de bedrijven in de derde- en vierde belastingschijf. De verschuiving komt voort uit een politieke belofte om de stijging van de energierekening voor huishoudens te beperken. Naar aanleiding van  twee moties heeft het kabinet de lastenverzwaring voor een aantal specifieke sectoren (papier, voedingsmiddelen, chemie, glastuinbouw) in kaart gebracht.  Het kabinet overweegt financiële middelen beschikbaar te stellen om de bedrijven in de genoemde sectoren tegenmoet te komen in de energiekosten. Er wordt 25 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld in 2021 en 2022.