Nederlands beleid t.a.v. elektriciteit

Schoon, Betrouwbaar en Betaalbaar

Nederland minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en geleidelijk overschakelen op hernieuwbare energie. Zorgen voor een betrouwbare energievoorziening zonder onnodig hoge energiekosten. Het zijn flinke uitdagingen die de Nederlandse overheid zichzelf heeft gesteld. Hoe deze doelstellingen omgezet worden in beleid is belangrijk voor de energiekosten die u betaald als zakelijke gebruiker van elektriciteit.

Rol VEMW
Het elektriciteitsbeleid dat Nederland voert bepaalt in belangrijke mate de prijs die u als zakelijke energiegebruiker betaalt voor elektriciteit en tarieven voor transport van elektriciteit. Het is daarom van groot belang dat uw stem wordt gehoord bij de totstandkoming van beleid. VEMW is sinds 1998 betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse elektriciteitsbeleid. VEMW levert gevraagd en ongevraagd input aan de beleidsmakers in Nederland. VEMW komt op voor uw belang als zakelijke gebruiker van elektriciteit.

Historisch perspectief
Elektriciteitsbeleid kent een lange geschiedenis met vele koerswijzigingen. De elektriciteitsvoorziening begint in de 19e eeuw met private voorzieningen. Deze bedrijven groeien uit tot nutsbedrijven in handen van de overheid. Eind 20e eeuw verandert dit onder druk van Europa. Productiebedrijven worden afgesplitst van het netbeheer en door toegang voor eenieder tot het net te garanderen wordt concurrentie gestimuleerd.

Uitgangspunten Nederlands elektriciteitsbeleid
Het elektriciteitsbeleid is erop gericht om te zorgen voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, een geleidelijke overgang naar een duurzame energievoorziening en tegelijkertijd de kosten voor elektriciteit betaalbaar te houden. Europees beleid vormt in belangrijke mate het Nederlandse elektriciteitsbeleid. Daarnaast zijn er nationale elementen zoals de binnenlandse gaswinning en de geografische ligging van Nederland van invloed op het huidige nationale elektriciteitsbeleid.

Het Nederlandse elektriciteitsbeleid is gestoeld op drie uitgangspunten:

  1. Vergroten van economische efficiency
  2. Verbeteren van voorzienings- en leveringszekerheid
  3. Transitie naar een duurzame energievoorziening

Vergroten van economische efficiency
Productie en transport van elektriciteit zijn van elkaar gescheiden om de leveringszekerheid van energie te waarborgen en de economische efficiëntie van de Nederlandse energievoorziening te vergroten.
Het netwerk is een monopolie en in overheidshanden. Onafhankelijk toezicht is daarom noodzakelijk en moet leiden tot efficiëntie, kruissubsidies voorkomen en ervoor zorgen dat afnemers niet teveel betalen voor het netwerk.

Verbeteren van voorzienings- en leveringszekerheid
Diversificatie van verschillende opwekkingsmethoden moet ervoor zorgen dat Nederland niet afhankelijk is van één enkele brandstof. Daarnaast moet de Nederlandse elektriciteitsmarkt opgaan in de Noord-West Europese Elektriciteitsmarkt. De elektriciteitsnetten hebben daarbij een strategische positie.

Transitie naar een duurzame energievoorziening
De overheid wil duurzame energie stimuleren en innovatie van duurzame energietechnieken bevorderen. Doel is 16% duurzame energie in 2023 en in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80-95% terug zijn gedrongen op Europees niveau.

Inzet VEMW m.b.t. Nederlands Elektriciteitsbeleid
VEMW is van mening dat het Nederlandse elektriciteitsbeleid gericht moet zijn op:

  • Het garanderen van een betrouwbare elektriciteitslevering
  • Kosten beheersbaar houden voor zakelijke afnemers
  • Een duurzame transitie naar een CO2-arme samenleving

SER Energieakkoord
VEMW nadrukkelijk betrokken geweest bij de totstandkoming van het in 2013 gesloten nationale energieakkoord. VEMW heeft een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen en kwam op voor uw belangen als zakelijke gebruiker van energie.