Europese regels

Spelregels op de interne gasmarkt

Energie is een van Europa's grootste uitdagingen. Stijgende prijzen, een toenemend aandeel duurzame elektriciteitsopwekking en toenemende importafhankelijkheid stelt de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening op de proef. Europa vaardigt belangrijke wet- en regelgeving uit over de spelregels op de interne gasmarkt en over het beperken van CO2-uitstoot. Regels uit Brussel zijn van directe invloed op uw gasprijs, de hoogte van de energiebelasting en uw kosten voor gebruikmaking van het gasnet. Het is daarom van belang dat VEMW ook uw belangen in Brussel behartigt.

Rol VEMW
VEMW behartigt uw belangen onder andere via zusterorganisatie IFIEC Europe en is betrokken bij de totstandkoming van regelgeving in Brussel. Wij geven gevraagd en ongevraagd input aan regelgevers in Europa en informeren u als lid over belangrijke regels.

Europese Energie richtlijnen en verordeningen

Het Europese energiebeleid, zo ook voor gas, krijgt vorm in richtlijnen en verordeningen:
  • Europese Richtlijnen zorgen voor harmonisering van nationale wetgeving in Europa. Elke lidstaat moet Europese richtlijnen omzetten in nationaal recht;
  • Europese verordeningen zijn wetgevende instrumenten van de Europese Unie en zijn rechtstreeks van kracht in de lidstaten;
Europese richtlijnen en verordeningen hebben voor zakelijke energiegebruikers die actief zijn op de Europese groothandelsmarkt directe gevolgen.

Richtlijn voor de Interne Europese markt voor Gas
Richtlijn 2009/73/EG (zie downloads) gaat over de gemeenschappelijke regels die gelden voor de interne markt voor gas. De richtlijn beschrijft o.m.:
Richtlijn belasting van energieproducten en gas
Europa bepaalt ook hoe energiebelasting wordt geheven. De Europese Richtlijn 2003/96/EG (zie downloads) bepaalt uw minimumbelastingtarief en schrijft voor op welke gronden u een belastingkorting en/of vrijstelling over uw gasverbruik kunt krijgen.

Verordening inzake toegang tot het net
In verordening 715/2009 (zie downloads) zijn voorwaarden voor de toegang tot het gasnet uitgewerkt. De richtlijn beschrijft:
Verordening integriteit en transparantie groothandelsmarkt (REMIT)
Verordening 1227/2011 (zie downloads) beschrijft de regels voor marktpartijen die zelf actief zijn op de groothandelsmarkt gas
Marktpartijen moeten bijvoorbeeld de volgende informatie melden:
  • geplande en ongeplande uitval van (producerende) eenheden;
  • gesloten transacties op de groothandelsmarkt.
EU Agentschap voor toezicht
Een belangrijk onderdeel van het derde pakket is de oprichting van een EU-agentschap voor samenwerking tussen nationale energietoezichthouders, ACER. Dit agentschap is sinds 4 maart 2011 operationeel. ACER coördineert en ondersteunt het werk van de nationale toezichthouders op de energiemarkt, zodat er meer samenhang komt tussen het toezicht in de verschillende lidstaten van de EU. ACER stelt met zogenoemde ‘Framework Guidelines’ kaders op die een uitwerking zijn van de Richtlijnen en Verordeningen. Op basis van deze kaders stelt een andere in 2011 opgerichte organisatie, ENTSOG  waarin de nationale transmissiesysteemoperators (TSOs) samenwerken, zogenaamde netwerkcodes op, die na vaststelling door de Europese Raad rechtstreeks geïmplementeerd moeten worden in de nationale regelgeving (codes).