Europese codes

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt

Europese richtlijnen en verordeningen schrijven voor dat de verschillende regels die gelden op de verschillende Europese transmissienetten beter op elkaar afgestemd moeten worden. Daarom is gestart met de ontwikkeling van zogenaamde Europese Codes. De netwerkcodes worden vastgesteld als verordening en zijn dus voor u als zakelijke elektriciteitsverbruiker direct verbindend. Dat geschiedt door ze op te nemen in de nationale codes, beleidsregels, e.d.

Rol VEMW
Via zusterorganisatie IFIEC Europe is VEMW betrokken bij de totstandkoming en wijziging van Europese Codes. Verschillende VEMW werkgroepen buigen zich over de Europese codes en zijn betrokken bij de omzetting naar de Nederlandse codes. 

Proces
Om het proces van de ontwikkeling van de Europese codes te sturen is ervoor gekozen om allereerst het raamwerk uiteen te zetten. Op verzoek van de Europese Commissie moet de Europese toezichthouder ACER,  een zogenaamde framework guideline ontwikkelen. Framework guidelines zetten in algemene zin uiteen welke veranderingen er plaats moeten vinden om te komen tot een geharmoniseerde interne gasmarkt. Als een Framework Guideline is aangenomen dan wordt ENTSOG gevraagd om te beginnen met het schrijven van een specifieke code. Dit gebeurt door verschillende nationale experts in een zogenaamd ‘drafting team’. Belangenorganisaties, zoals IFIEC, worden gevraagd om hun mening te geven en nemen deel aan ‘stakeholder groups’. VEMW levert rechtstreeks of via IFIEC input aan de stakeholder groups of drafting teams.

Het codevoorstel wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan ACER, die – wanneer de code voldoet aan Europese wet en regelgeving - aan de Europese Commissie voorlegt. De Europese Commissie besluit, na de zogenaamde comitologieprocedure met vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (ministeries), of en wanneer de Europese code van kracht wordt.

De nationale codes moeten vervolgens in lijn worden gebracht met Europese Codes. De Nederlandse netbeheerders ontwikkelen gezamenlijk voorstellen die worden voorgelegd aan representatieve organisaties zoals VEMW in het GEN. Na het overleg in het GEN neemt toezichthouder ACM een besluit tot aanpassing van de codes. VEMW volgt dit proces op de voet en levert zowel input aan de netbeheerders als aan de ACM en houdt u als zakelijke gasgebruiker op de hoogte van voor u relevante ontwikkelingen.

Besloten is gascodes te ontwikkelen voor de volgende onderwerpen:

  1. Codes over capaciteitsallocatie en congestie management;
  2. Codes over balancering van de netten;
  3. Codes over interoperabiliteit;
  4. Codes over tariefstelling.

Leden lezen hieronder meer over de inhoud van de verschillende codes.

Login