Nettarieven

Van toegestane omzet netbeheerder naar tarieven netgebruiker

Sinds de liberalisering van de gassector in 2000 zijn netbeheerders als – geografisch - monopolist onderworpen aan regulering. De ACM stelt jaarlijks de maximumtarieven vast die landelijk netbeheerder GTS en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris mogen rekenen aan afnemers voor de aansluiting op het openbare gasnet, het gastransport en de transportgerelateerde diensten balanceringkwaliteitsconversie en de aansluiting. De tarieven staan behoorlijk onder druk als gevolg van investeringen in betrouwbaarheid, marktfacilitering en duurzaamheid.

VEMW zet zich in voor transparante, doelmatige en zuivere netbeheerkosten en een eerlijke toerekening daarvan aan de netgebruikers, waaronder de aangesloten afnemers. VEMW is nauw betrokken bij de totstandkoming van de methode- en tariefbesluiten door het bijwonen van de door de toezichthouder ACM georganiseerde klankbordgroepen en door het indienen van zienswijzen. Daarnaast kan VEMW bezwaar aantekenen tegen tariefbesluiten van de toezichthouder en kan uiteindelijk als representatieve organisatie zelfs namens alle zakelijke gebruikers van energie beroep aantekenen bij de rechter. Iets waar VEMW regelmatig gebruik van maakt.

Tariefregulering

Dat de netbeheerders doelmatig moeten opereren is vastgelegd in de Europese regulering, de Gaswet en de uitwerking daarvan, de MR Tariefstructuren en voorwaarden gas (MR Gas). De methodiek op grond waarvan de uiteindelijke tarieven worden bepaald, legt toezichthouder ACM elke 3 – 5 jaar vast in zogenaamde methodebesluiten. De methode bepaalt dat de netbeheerder alleen de doelmatige kosten, vermeerderd met een redelijk rendement op de investeringen, een inflatiecorrectie (cpi) en voorzien van een doelmatigheidskorting (x-factor) vergoed krijgt. De doelmatige kosten van landelijk transmissie systeembeheerder GTS (LNB) worden bepaald door een Europese benchmark van transmissiesysteembeheerders (TSB’s). Voor de regionale netbeheerders (RNB’s) geldt een maatstafregulering, waarbij ze onderling worden vergeleken om tot de maatstaf te komen.

Tarieven

De toegestane totale omzet (TOTEX), opgebouwd uit kapitaalslasten (CAPEX) en operationele kosten (OPEX), wordt via de tarieven door de netbeheerder terugverdiend. Die tarieven kennen als principe een kostenoriëntatie. In de Tarievencode Gas is vastgelegd hoe de kosten worden verdeeld tussen de verschillende netgebruikers.  Iedere netbeheerder doet jaarlijks een tarievenvoorstel aan de ACM, die deze beoordeelt en vervolgens – al dan niet gewijzigd – vaststelt (Tarievenbesluit).

Landelijk netbeheerder GTS kent tarieven voor het landelijke transport (invoeding (entry) en afname (exit), en de daaraan verbonden diensten (balancering, kwaliteitsconversie, aansluiting). Een Direct Aangeslotene ontvangt daartoe maandelijks een factuur van GTS. Een aangeslotene op een regionaal gasnet betaalt voor het landelijk transport via zijn leverancier.

De tarieven voor  het regionale transport en de distributie van gas bestaan uit een transportonafhankelijk gedeelte; het TOVT (‘vastrecht’) en een  transportafhankelijk tarief; het TAVT. Dit gedeelte van uw tarief is afhankelijk van het drukniveau waarop u bent aangesloten, de grootte van uw aansluiting en uw gasverbruik.