Europese Regels m.b.t. elektriciteit

Europese regels bepalen uw energiekosten

Energie is een van Europa's grootste uitdagingen. Stijgende prijzen, een snel groeiend aandeel duurzame elektriciteitsopwekking en toenemende importafhankelijkheid stelt de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening op de proef. Europa vaardigt belangrijke wet- en regelgeving uit over bijvoorbeeld de spelregels op de interne elektriciteitsmarkt en het beperken van CO2-uitstoot. Regels uit Brussel zijn van directe invloed op uw elektriciteitsprijs, de hoogte van de energiebelasting en uw kosten voor het elektriciteitsnet. Het is daarom van belang dat VEMW ook uw belangen in Brussel behartigt. 


Rol VEMW
VEMW behartigt uw belangen onder andere via zusterorganisatie IFIEC Europe en is betrokken bij de totstandkoming van wet en regelgeving in Brussel en geeft gevraagd en ongevraagd input aan wetgevers in Europa en informeert haar leden over belangrijke regels.

Europese Energie richtlijnen en verordeningen
Het Europese energiebeleid krijgt vorm in richtlijnen en verordeningen: 
  • Europese Richtlijnen zorgen voor harmonisering van verschillende nationale wetgeving in Europa. Elke lidstaat moet Europese richtlijnen correct omzetten in nationaal recht. 
  • Europese verordeningen zijn wetgevende instrumenten van de Europese Unie en zijn rechtstreeks van kracht. 
Europese richtlijnen en verordeningen kunnen voor zakelijke energiegebruikers die actief zijn op de Europese groothandelsmarkt directe gevolgen hebben.

Richtlijn Interne Elektriciteitsmarkt 
Richtlijn 2009/72/EG gaat over de gemeenschappelijke regels die gelden voor de interne markt voor elektriciteit. De richtlijn beschrijft:
Richtlijn energiebelasting
Europa bepaalt ook hoe energiebelasting wordt geheven. De Europese Richtlijn 2003/96/EG bepaalt uw minimumbelastingtarief en schrijft voor op welke gronden u een belastingkorting en/of vrijstelling over uw elektriciteitsgebruik kunt krijgen. 

Verordening inzake toegang tot het net
In verordening 714/2009 vindt u de voorwaarden voor uw toegang tot het elektriciteitsnet. De richtlijn beschrijft:
Verordening integriteit en transparantie groothandelsmarkt voor energie (REMIT)
Verordening 1227/2011 beschrijft de regels voor marktpartijen die zelf actief zijn op de groothandelsmarkt

Marktpartijen moeten bijvoorbeeld de volgende informatie melden:
  • geplande en ongeplande uitval van (producerende) eenheden 
  • gesloten transacties op de groothandelsmarkt