Terug naar nieuws

Platform Verduurzaming Industrie (PVI) gaat met samenwerking NPVI nieuwe fase in

Stroomlijnen handelingsperspectief en ondersteunen bedrijven bij verduurzamingsopgave

Klimaat Besparing, Emissie, Subsidie21 mei 2024Jacques van de Worp

Vanaf 6 juni wordt het ‘Platform Verduurzaming Industrie’ (PVI) ‘Nationaal Programma Verduurzaming Industrie' (NPVI). Het NPVI werd op 23 maart 2023 officieel gelanceerd. De gezamenlijke inspanningen om te industrie te verduurzamen gaan dus een nieuwe fase in.

Platform

Het Platform Verduurzaming Industrie (PVI) speelt al vanaf de totstandkoming van het Klimaatakkoord een cruciale rol in het ondersteunen van kennisdeling (website, bustours, inspiratietours, masterclasses, e.d.), het bieden van handelingsperspectief (subsidie- en fiscale instrumenten, vergunningverlening) en het ondersteunen van bedrijven (nieuwsbrieven, advies) bij hun verduurzamingsopgave. De initiatiefnemers Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), VEMW, FEDeC en NVDE hebben onderkend dat samenwerking ten behoeve van die ondersteuning bij de realisatie van klimaatdoelen van grote meerwaarde is.

Programma

Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) is een programma, opgericht door het ministerie van EZK met medeoverheden, bedrijfsleven en netbeheerders, dat doel heeft het versnellen van de realisatie van de klimaatdoelen door met overheid en bedrijven vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en besluiten te nemen binnen de hele keten. Het programma richt zich vooral op het op de juiste manier en in de juiste volgorde daadwerkelijk uitvoeren van plannen. Er wordt gewerkt aan een routekaart die hier invulling aan gaat geven.

Nieuwe fase

Waar het PVI is gestart om via samenwerking 'bottom up' bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van hun verduurzamingsopgave, is het NPVI meer 'top down' opgericht door het ministerie om de realisatie van klimaatdoelen te versnellen door regie te voeren in de voortbrengingsketen. Zo vullen beide instrumenten elkaar heel goed aan. Dat gaat inmiddels zo goed, dat het tijd is om een nieuwe stap te zetten in onze missie en als PVI over te gaan naar NPVI. De inmiddels voor velen vertrouwde website www.verduurzamingindustrie.nl krijgt een nieuw jasje en krijgt een nieuw logo. Het blijft een actuele en overzichtelijke kennis- en expertisebron voor de industrie, waar inspiratie en kennisdeling centraal staan. Ook de nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen hebben vanaf 6 juni de stijl van NPVI. Voor ideeën, vragen en suggesties kunt u kontakt opnemen met de redactie via NPVIcommunicatie@rvo.nl.

Meerwaarde

Voorzitter Gertjan Lankhorst van VEMW: "wij hebben met RVO, FEDeC en NVDE aan de wieg gestaan (2017) van het PVI-platform omdat we aan de diverse klimaattafels - in opmaat naar het Klimaatakkoord (2019) - hebben ontdekt dat we met vele partijen in de voortbrengingsketen, vanuit verschillende kennis en expertise posities, competenties, rollen en verantwoordelijkheden, door samenwerking doeltreffender, doelmatiger en sneller tot realisatie van de klimaatdoelen kunnen komen. Bij oprichting van het NPVI (2023) hebben we ons aangesloten bij de regievorming over processen die nodig zijn om de bedrijven in staat te stellen om de verduurzamingsstappen te kunnen zetten. Het PVI-platform en NPVI-programma sluiten zo goed op elkaar aan. Het is dan ook niet meer dan een logische stap in de ontwikkeling dat beiden nu samen gaan in het NPVI met een eenduidig herkenbaar jasje en logo. Ik nodig u graag uit om kennis te nemen van al hetgeen het NPVI u te bieden heeft, en dat te gebruiken als inspiratiebron voor de verduurzaming! En ik nodig u graag uit om op 6 juni in Amersfoort deel te nemen aan het NPVI-Connect event."