Terug naar nieuws

VEMW PPA Consortium neemt niet deel aan tender IJmuiden Ver

Hoge ontwikkelkosten en onzekere marktomstandigheden

Elektriciteit Levering20 december 2023Hans Grünfeld

Het VEMW PPA Consortium zal niet deelnemen aan de aanstaande tender voor de ontwikkeling van windpark IJmuiden Ver, dat vanaf 2030 operationeel moet zijn. Door de toegenomen ontwikkel- en materiaalkosten verwacht het consortium een hoge afnameprijs van de windenergie. In de huidige marktomstandigheden en de lange periode tot aan 2030 is dit te riskant. Ook is het maar de vraag of de hoge energiekosten volledig kunnen worden doorberekend aan klanten.

Net als bij de tenders voor Hollandse Kust West, heeft het VEMW PPA Consortium met ontwikkelaars van windparken deelname aan de tender voor IJmuiden Ver onderzocht. Via een Power Purchase Agreement (PPA) zou dan een langlopende verplichting worden overeengekomen om elektriciteit af te nemen tegen een vooraf afgesproken prijsstructuur. 

Onzekere marktomstandigheden

De ontwikkel- en materiaalkosten voor de aanleg van een windpark zijn gestegen, onder meer als gevolg van de stijgende inflatie, maar ook zijn de aanvullende beleidscriteria in de tender van IJmuiden Ver kostprijsverhogend. Bijvoorbeeld ecologische vereisten, de gewenste ‘p50 voor netto-elektriciteitsproductie’ -een vereiste voor het bouwen van “overcapaciteit- en de vraag vanuit de overheid aan ontwikkelaars voor een hogere financiële bijdrage.

In combinatie met de onzekere marktomstandigheden, de lange ontwikkelperiode en de huidige zwakke vraag naar industriële productie, is het voor de leden van het VEMW PPA Consortium te riskant om langjarige verplichtingen aan te gaan op de verwachte prijsniveaus van de stroom uit IJmuiden Ver.

Oplossingsrichtingen

Het VEMW PPA Consortium blijft zich inzetten voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering van de deelnemers. Daarbij roept het consortium de overheid op om de risico’s voor ontwikkelaars en afnemers te verlagen en kritisch te kijken naar de prijsopdrijvende elementen in de tendercriteria. Voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie is het van belang dat hernieuwbare energie tegen competitieve prijzen beschikbaar is. Ook roept het consortium op hierbij aansluiting te zoeken bij voorstellen van de Europese Commissie rond de herziening van de Europese elektriciteitsmarkt.

Voorzitter Gertjan Lankhorst van VEMW “Het is heel jammer dat het niet is gelukt vraag en aanbod naar groene stroom bij elkaar te brengen. We hebben hier een jaar hard aan gewerkt, maar helaas zijn de kostenontwikkelingen en de tendercriteria zodanig dat het nu niet lukt langjarig groene stroom tegen een competitieve prijs te contracteren. Maar we gaan zeker door met het zoeken naar oplossingen om de industrie te kunnen verduurzamen.”

Lees hier het VEMW Positionpaper Verduurzaming en elektrificatie van de Nederlandse industrie en utiliteitsbouw