Terug naar nieuws

Eerste Kamer stemt in met instelling Klimaatfonds

Instemming is belangrijk voor consistente uitvoering klimaatbeleid

Klimaat Subsidie20 december 2023Jacques van de Worp

De Senaat heeft ingestemd met de instelling van een Klimaatfonds. Dat is van belang voor een consistente uitvoering van het klimaatbeleid en het duurzame handelingsperspectief van bedrijven.  

Investeringen

De senaat heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat strekt tot het instellen van een Klimaatfonds als een begrotingsfonds. Het voorstel was op 6 juli 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. Het Klimaatfonds is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord Rutte IV om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55 procent CO2-reductie in 2030. Hiervoor is 35 mrd euro beschikbaar gesteld. Het Klimaatfonds (kamernummer 36 274) is bedoeld om op middellange termijn middelen te reserveren en beschikbaar te stellen voor maatregelen op het gebied van de infrastructuur (waterstof, warmte, CCS), energie-efficiëntie en ondersteuning van - opschaling van - nieuwe technologie (groene waterstof, kerncentrales, e.d.).

Maandag 18 december debatteerde de Eerste Kamer ook over de begroting van het Nationaal Groeifonds voor 2024. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 zo'n 20 mrd euro in projecten die zorgen voor het duurzame verdienvermogen van Nederland. Het instrument beoogt in de vroege fase van innovatieve projecten te investeren, zoals op het gebied van groene waterstof, digitalisering van het onderwijs en verduurzaming van de landbouw.  Aandachtspunten die in het debat naar voren zijn gebracht zijn onder meer de balans tussen publieke en private projecten die in aanmerking zijn gekomen voor investeringen, en een tussentijdse evaluatie.

Perspectief

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "de Nederlandse industrie moet de komende jaren fors investeren om een bijdrage aan de energietransitie te leveren. Investeringen die vaak voor periodes van 10-25 jaar worden gedaan. Om perspectiefrijk en verantwoord langjarig investeringen gestand te kunnen doen is een consistent, voorspelbaar beleid met een consistente ondersteuning van nieuwe technologie en realisatie onontbeerlijk. Een fonds zoals het Klimaatfonds is minder gevoelig voor de politieke grillen van de dag dan een subsidieregeling. Dat is nu nog extra van belang vanwege de recente verkiezingen, de politieke verschuivingen en de vorming van een nieuwe coalitie en kabinet. We zijn dan ook verheugd over de instemming van de Eerste Kamer met de instelling van het Klimaatfonds, waarmee de industrie verder kan met de realisatie van de Nederlandse en de Europese klimaatdoelen."

Bron: Eerste Kamer, 19 december 2023