Terug naar nieuws

Anti-afhaakregeling afvalwater blijft bestaan maar in aangepaste vorm

Afvalwater Beleid en toezicht17 oktober 2023Roy Tummers

De zogenaamde anti-afhaakregeling blijft bestaan maar wordt aangepast in een “marktconforme regeling”. Met de regeling kunnen waterschappen voorkomen dat grote bedrijven uit kostenoverweging zelf gaan zuiveren en dus (geheel of gedeeltelijk) afhaken van de collectieve zuivering van de waterschappen. Door de aanpassing is de continuïteit van de anti-afhaakregeling gewaarborgd, doordat deze niet langer afhankelijk is van de goedkeuring van de Europese Commissie (EC). De huidige regeling is aangemerkt als staatssteun waardoor goedkeuring van de EC nodig was. De huidige goedkeuring loopt tot eind 2023. Dat betekent dat subsidies op basis van de huidige regeling uiterlijk per eind 2023 beëindigd moeten worden.

Belang anti-afhaakregeling

Van ‘afhaken’ is sprake als bedrijven hun afvalwater zelf gaan zuiveren. Dit is vaak goedkoper, omdat de bedrijven meer eenduidige afvalstromen hebben, waarvan de zuivering simpeler is. Met de anti-afhaakregeling kunnen waterschappen voorkomen dat grote bedrijven afhaken van de collectieve zuivering van de waterschappen. Collectieve zuivering kan om meerdere redenen gewenst zijn. Bijvoorbeeld om de maatschappelijke kosten laag te houden (voorkomen tariefstijging huishoudens en bedrijven) maar ook om duurzaamheidswinst te behalen. Zo wordt afvalwater niet alleen gezuiverd; er worden ook nuttige stoffen uitgehaald. Dat kan alleen op economische verantwoorde wijze als er sprake is van een significante stroom bedrijfsafvalwater.

Toepassing marktconforme regeling

De Unie van Waterschappen roept de waterschappen op de marktconforme regeling uniform toe te passen. Het is uiteindelijk aan de individuele waterschappen om hierover een besluit te nemen. Uitgangspunt is dat de waterschappen de regeling uniform toepassen volgens de kaders die ook aan de EC zijn voorgelegd. Als waterschappen besluiten om de anti-afhaakregeling voort te zetten als marktconforme regeling, dan zullen zij de regeling moeten vaststellen en subsidies aan bedrijven (opnieuw) moeten vormgeven, onderbouwen en vaststellen.

VEMW is verheugd dat de regeling wordt voortgezet. Deze levert in de ogen van VEMW een bijdrage aan een doelmatige en duurzame verwerking van afvalwater.

Bron: Unie van Waterschappen