Terug naar nieuws

Gaswinning uit Groningenveld stopt dit weekeinde

Kabinet neemt besluit ondanks onzekerheden op de gasmarkt

Gassen Markt, Levering29 september 2023Jacques van de Worp

Op 1 oktober gaat het nieuwe gasjaar in. Dat start met - na 60 jaar - de stopzetting van de gaswinning uit het Groningenveld, behoudens bijzondere situaties. Het kabinet heeft aangekondigd de winning vanaf 1 oktober 2024 fysiek onmogelijk te maken door de winningsputten met beton af te dichten. Ondanks de onzekerheden op de gasmarkt.

Bijzondere situaties

De gaswinning uit het Groningenveld stopt dus per 1 oktober 2023. Slechts in bijzondere situaties - zoals extreme kou - is het komende winter mogelijk om tijdelijk en beperkt gas te winnen uit het Groningenveld, maar het uitgangspunt is nul winning. Bij 'bijzondere situaties' gaat het om het tijdelijk opstarten van een of meerdere productielocaties tot waakvlamniveau als zeer strenge kou voorspeld is. Zeer strenge kou is bijvoorbeeld meerdere dagen -6,5 graden Celsius overdag. Doordat een of meerdere locaties dan op de waakvlam worden gezet, kan er snel gereageerd worden als in die omstandigheden bijvoorbeeld een gasopslag uitvalt.

Definitieve sluiting 2024

Hoewel de onzekerheid op de gasmarkt ook na 1 oktober 2024 naar verwachting nog niet volledig weg zal zijn, en mogelijk zelfs weer toeneemt, wordt het Groningenveld per 1 oktober 2024 gesloten. Het kabinet wil bij wet (wet beëindiging Groningenproductie) regelen dat vanaf oktober 2024 alle winningslocaties afgebroken worden zodat opnieuw opstarten niet meer mogelijk is. Na het ontwerpbesluit in juni, heeft de ministerraad daar nu definitief mee ingestemd. Na de komende winter zal worden bezien of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de leveringszekerheid te borgen als het veld gesloten is.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "naar wij begrijpen komt volgens de huidige inschattingen de leveringszekerheid in de komende winter niet in gevaar omdat de bergingen goed gevuld zijn en er voldoende vloeibaar gas (LNG) aanlandt in Nederland en de ons omringende landen. Wanneer zich onverhoopt een acuut probleem voordoet aan de vraagzijde (koude winter) of de aanbodzijde (pijpleiding, opslag of terminal die uitvalt) dan zou Groningen tijdelijk en beperkt kunnen bijspringen. Verwacht wordt dat de gasvoorziening dan met de beschikbare middelen en vraagrespons (respons van vraagreductie door extreem hoge marktprijzen a.g.v. schaarste, red.) voor 2 maanden veilig gesteld kan worden. Voor de periode ná de komende winter tot 2030 is dit nog allerminst zeker. In dat licht bezien is het opvallend dat het kabinet tegen het advies van de experts van GTS in, ervoor kiest om de winningsputten fysiek af te dichten."

Bronnen: VEMW, ministerie van EZK