Terug naar nieuws

Wettelijke grondslag vastgesteld voor prioritering netverzwaringen elektriciteit

Elektriciteit Netwerken25 april 2023Matthieu van den Beld

Het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Ministeriële Regeling (MR) Investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas gewijzigd. In deze MR staan de spelregels - waaronder een prioriteringskader - voor het opstellen van de investeringsplannen waarmee netbeheerders hun geplande netwerkinvesteringen vaststellen. Een consequente naleving en toepassing van de spelregels zal essentieel zijn! 

Regeling

De gewijzigde MR verplicht de netbeheerders hun netwerkinvesteringen te prioriteren op basis van de uitkomsten van het nationale en de provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat; de nMIEK en pMIEK respectievelijk. Uit het nMIEK en pMIEK worden projecten geselecteerd die zijn aangemerkt als zijnde van groot maatschappelijk belang.

Prioriteringskader

Het prioriteringskader geeft prioriteit aan twee typen netverzwaring. Ten eerste, netwerkinvesteringen om elektriciteit van windparken op zee te transporteren naar het landelijk hoogspanningsnet en waarvoor een kavelbesluit is genomen. Ten tweede aan netverzwaringen t.b.v. MIEK-projecten. MIEK-projecten hebben met name impact op grofweg 30-50 bedrijven met een energie-intensief karakter die in de komende periode willen verduurzamen door middel van elektrificatie. Denk hierbij aan industriesectoren zoals staal, kunstmest, chemie/plastics, chemie/methanol en brandstoffen. Deze prioritering laat onverlet dat netverzwaringen voor andere knelpunten in het elektriciteitsnet ook in het investeringsplan worden opgenomen en worden gerealiseerd, maar niet met dezelfde prioriteit.

Ook via het pMIEK krijgen uitbreidingsinvesteringen in het net een prioritaire status. Door de netuitbreidingen ten behoeve van vooral de industrie te prioriteren kan de industrie fungeren als vliegwiel voor de energietransitie, zoals toegelicht in het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI).

Toepassing van het prioriteringskader zal door zowel de Minister als de onafhankelijke toezichthouder ACM worden gecontroleerd bij de toetsing van de investeringsplannen van de netbeheerders. Dezen zullen beoordelen of het prioriteringskader voldoende, transparant en navolgbaar is toegepast.

Infrastructuur als randvoorwaarde

Een randvoorwaarde voor MIEK-projecten is zekerheid over een tijdige beschikbaarheid van infrastructuur. EZK heeft gekozen voor prioritering van netverzwaringen als middel om die zekerheid te verschaffen. VEMW hoopt dat het gekozen middel niet zal leiden tot een overmaat aan prioritering: alles prioriteren zou feitelijk gelijk staan aan niets prioriteren, en zal niet tot de vereiste zekerheid voor MIEK-projecten leiden. Daarmee is van groot belang dat, nu de zekerheid via het prioriteringskader wordt vormgegeven, het kader consequent wordt nageleefd en toegepast.